Samhandlingsmøte om innhenting av dokumentasjon i saker om rettferdsvederlag

Onsdag 20. mars ble det avholdt et samhandlingsmøte med deltakelse fra Arkivverket, Stiftelsen Rettferd for taperne, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Statens sivilrettsforvaltning.

Møtet er en del av et pågående samarbeid for å finne gode løsninger ved behov for innhenting av dokumentasjon fra Arkivverket i forbindelse med at det søkes om rettferdsvederlag. Arkivverket erfarer at det ofte bes om å få innhentet dokumentasjon flere ganger fra ulike hold vedrørende samme person. Det er også deres erfaring at forespørsler om innhenting av dokumentasjon i en del tilfeller er lite presise.  Dette medfører mye unødig merarbeid for arkivverket, og forlenger også saksbehandlingstiden i disse sakene.

På møtet var det enighet om viktigheten av at personer som skal søke om rettferdsvederlag orienteres om at all nødvendig dokumentasjon alltid innhentes enten av faginstansene eller den som representerer søker. Dette kan for eksempel være Stiftelsen Rettferd for taperne eller Gatejuristen. Det er derfor ikke nødvendig for søker å innhente denne dokumentasjonen selv. Ved at dokumentasjon i stedet innhentes av faginstansene eller eventuell organisasjon på vegne av søker, vil det føre til mindre merbelastning for Arkivverket og dermed også kortere behandlingstid i den enkelte sak.  Arkivverket har derfor i samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning nå utbedret brukerveiledningen på de aktuelle skjemaene på sine nettsider, slik at dette kommer tydelig frem. 

Arkivverkets skjemaer er nå også lagt opp slik at det skal angis mer presist hva man har behov for av dokumentasjon, og med en lenke til Statens sivilrettforvaltnings nettsider med nærmere informasjon om ordningen med rettferdsvederlag. Arkivverket skal også i større grad veilede søkere som tar kontakt ved å henvise til Statens sivilrettsforvaltning for spørsmål de måtte ha om denne ordningen. Vi i Statens sivilrettsforvaltning har nylig lagt ut tydeligere informasjon på våre hjemmesider, slik at det klart fremgår at det ikke er nødvendig for søker selv å innhente dokumentasjon fra Arkivverket, idet dette gjøres av faginstansene eller representanten for søker. Også Stiftelsen Rettferd for taperne er bevisst med hensyn til å orientere sine medlemmer om dette.

Nyhettsak for Wenche.jpg