Erstatning for uriktig domfellelse – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Denne uken kom det frem i media at flere personer feilaktig har blitt dømt for trygdebedrageri. Disse har mulighet til å søke erstatning, og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) vil vurdere kravene.

Retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land har vært feilpraktisert. Foreløpig har det blitt identifisert 48 uriktige domfellelser, hvor det i 36 av disse tilfellene er idømt ubetinget fengselsstraff, den lengste på 8 måneder.

I tilfeller hvor saken har blitt gjenåpnet behandler SRF krav om erstatning etter strafforfølgning. Man kan blant annet få dekket sitt økonomiske tap (eksempelvis tapt arbeidsinntekt), oppreisning for varetekt og belastninger knyttet til siktelsen, samt oppreisning for sonet dom.

Erstatning for økonomisk tap

- Erstatning for økonomisk tap vil vurderes ut fra det konkrete tapet man har hatt. Dette kan være tapt inntekt på grunn av fengsling eller etterforskningen for øvrig, eller andre tap man har hatt som følge av saken, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud.

Tapet må dokumenteres for å kunne få erstatning.

Oppreisning etter gjenåpning

- I saker hvor en person har sonet fengselsstraff og senere blir frifunnet, kan det være mulig å få oppreisning for dette. Eventuell oppreisning fastsettes etter forholdene i den enkelte sak, sier Kjeverud.

Dette kan bestemmes av hvor alvorlig siktelsen og tiltalen har vært, hvor lang tid man har sonet, strafforfølgningens lengde, tiden som har gått siden personen ble dømt, samt den personlige påkjenningen som straffesaken har vært for den enkelte. Sistnevnte vil typisk være helsemessige, yrkesmessige og familiære konsekvenser saken har hatt for personen.

SRFs praksis publiseres på Lovdata PRO, rettskildekode «ESTR». Du vil her kunne få et bilde av oppreisningsnivå i tidligere saker hvor en person har sonet i fengsel og vært siktet for sammenliknbare lovovertredelser.

Vi har en egen artikkel om hvordan du skal gå frem for å få erstatning eller oppreisning dersom du er omfattet av dette.