Du er her: Hjem

Rettshjelpstiltak knyttet til NAV-sakene

Regjeringen har besluttet å etablere et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.

NAV har av eget tiltak iverksatt en gjennomgang av de aktuelle sakene, og vil behandle disse på ny.

Rettshjelpstiltaket omfatter personer som har fått vedtak om stans, avslag og/eller tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fordi vedkommende etter 1. juni 2012 midlertidig har oppholdt seg i noen av disse landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia (fra 2014), Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Nord-Irland og Sveits (Sveits er ikke EØS-land, men omfattes av reglene for koordinering av trygd).

Dersom du oppfyller disse kriteriene ber vi deg ta kontakt med NAV. Kravet på fritt rettsråd inntrer først dersom det nye vedtaket fra NAV ikke ender med full omgjøring til gunst for deg.

Fritt rettsråd gis i disse sakene uten økonomisk behovsprøving og uten at det påløper egenandel.

For nærmere informasjon om rettshjelpstiltaket viser vi til det aktuelle rundskrivet.

Vi viser for øvrig til informasjon om rettshjelpstiltaket på regjeringen.no.