sorensenfoto

Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010. Kommisjonen skal vurdere alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernlovens kapittel 4. Også når en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges frem for kommisjonen. Kommisjonens virksomhet er hjemlet i barnevernloven § 2-5. Fra 1. januar 2010 skal alle sakkyndige rapporter som brukes i barnevernssaker, vurderes av kommisjonen.


Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og 13 kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet for en periode på inntil 4 år. Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Barnesakkyndig kommisjon.