Fysiske og seksuelle overgrep

Du kan søke om rettferdsvederlag for skader etter fysiske og seksuelle overgrep som har funnet sted før 1. januar 1975, uavhengig av hvem som har påført deg disse skadene. Overgrep som har funnet sted i 1975 eller senere, faller inn under voldsoffererstatningsordningen og utenfor rettferdsvederlagsordningen.


Hva må søknaden inneholde?

I disse sakene er beviskravet skjerpet, og det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at overgrep har funnet sted. Dette beviskravet er strengere enn det som kreves etter alminnelig erstatningsrett, men ikke så strengt som for domfellelse i en straffesak.

Søknaden må inneholde en utfyllende beskrivelse av overgrepene. I tillegg kreves det dokumentasjon som støtter forklaringen din. Eksempler på dokumentasjon kan være dom, politidokumenter, vitneuttalelser, medisinske journaler og erklæringer fra spesialist. Dokumentasjon som er skrevet kort tid etter overgrepene, og som belyser overgrepenes art og omfang, vil bli tillagt stor vekt.

Du må selv sende inn dokumentasjon som underbygger at overgrep har funnet sted. Statens sivilrettsforvaltning dekker ikke eventuelle utgifter til innhenting av dokumentasjon.


Innhenting av uttalelse fra oppgitt overgriper

Det er et klart prinsipp at den som får påstander om overgrep rettet mot seg, skal få anledning til å uttale seg om dette. Statens sivilrettsforvaltning må derfor i utgangspunktet forelegge påstandene dine for den du har oppgitt som overgriper.

Vi ber derfor om at du opplyser overgriperens navn, adresse og fødselsdato. Hvis du ikke har slike konkrete opplysninger, kan andre opplysninger være til nytte, for eksempel vedkommendes tidligere eller nåværende bostedskommune eller -landsdel.

Du kan reservere deg mot at vi kontakter overgriperen. Statens sivilrettsforvaltning vil ikke kontakte vedkommende dersom du ikke ønsker det. Dette kan imidlertid få konsekvenser for utfallet av saken. Dersom det må antas at den oppgitte overgriperen lever og kan kontaktes, men du ikke ønsker at vi skal skrive til vedkommende, vil søknaden som den klare hovedregel ikke føre frem.