Hva kan du søke fylkesmannen om i disse sakene

Oversittelse av fristen for å kreve innløsning - Tomtefesteloven § 36 annet ledd

Hvis du har oversittet fristen som gjelder for å kreve innløsning eller forlengelse av ditt festeforhold, kan du søke statsforvalteren om oppreisning for fristoversittelsen hvis den er unnskyldelig. Dette betyr at kravet om innløsning eller forlengelse likevel kan tas til følge selv om fristen er oversittet.

Innløsningsvilkår -Tomtefesteloven § 37 tredje ledd

Du kan også søke statsforvalteren om å få avgjort hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste (festeavtale hvor arealet ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters eiendom) og i områder hvor det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.

Slike søknader sendes statsforvalteren i fylket hvor festetomten er.