Hva kan erstattes

Erstatning etter strafforfølgning omfatter:

  • Erstatning for økonomisk tap
  • Standardisert oppreisning for opphold i politiarrest eller varetektsfengsel
  • Skjønnsmessig oppreisning for de belastninger strafforfølgningen har påført deg

Økonomisk tap kan være bortfall av inntekt på grunn av fengsling eller etterforskningen for øvrig, skade på eiendeler, og andre tap du er påført som følge av saken. Merk at eventuelle utgifter du har hatt til forsvarsadvokat eller reise, mat og hotell i forbindelse med straffesaken mot deg, skal kreves erstattet av tingretten etter reglene i straffeprosessloven kapittel 30. Krav om dekning av slike utgifter skal ikke fremsettes for Statens sivilrettsforvaltning.

Dersom du har vært pågrepet og plassert i politiarrest eller varetektsfengsel, har du rett til oppreisning etter standardiserte satser. Du må ha vært pågrepet i mer enn fire timer for å ha rett til slik oppreisning. Standardoppreisning utbetales for hvert påbegynte døgn du har sittet i politiarrest eller varetekt, regnet fra det tidspunktet du ble pågrepet av politiet.

Du kan også kreve skjønnsmessig oppreisning for belastninger som ikke skyldes pågripelse og opphold i politiarrest eller varetektsfengsel. Dersom du har vært siktet for et alvorlig eller stigmatiserende lovbrudd, du har måttet gjennomgå en eller flere rettssaker, eller du er påført klart følbare konsekvenser eller skader av strafforfølgningen, kan du ha krav på skjønnsmessig oppreisning for disse belastningene. Oppreisningen fastsettes etter en helhetlig rimelighetsvurdering.

Statens sivilrettsforvaltning oppgir opplysninger om utbetalinger i anledning erstatning etter strafforfølgning til Skatteetaten. Dette gjelder både opplysninger om skattepliktige- og skattefrie utbetalinger. Opplysningsplikten er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-5 (3) og § 10-5.