Hvilke testamenter krever stadfestelse for å være gyldige

Følgende testamenter krever stadfestelse av Statens sivilrettsforvaltning for å være gyldige.

Testament fra noen som er under 18 år – arveloven § 41
Den som har fylt 18 år, kan opprette testament. Et testament fra noen som er under 18 år, er bare gyldig hvis det er stadfestet.

Arveløsgjøring – arveloven § 55

Den som skriver testament (arvelater) kan bestemme at en livsarving (arving som er i direkte nedstigende linje fra arvelater) ikke skal få pliktdelsarv etter arvelater. Pliktdelsarv er arv som er forbeholdt arvelaters livsarvinger. Dette forutsetter at livsarvingen har begått et lovbrudd som har en strafferamme på fengsel i ett år eller mer, mot arvelateren eller dennes nære familie. Blir livsarvingen gjort arveløs etter disse reglene skal arven gå som om livsarvingen var død før arven falt. Arven vil da fordeles etter de alminnelige regler for arv etter loven og arv etter testament. Søknaden om arveløsgjøring forelegges livsarvingen før søknaden om arveløsgjøring kan avgjøres.

Formuleringen «skyldig til straff» i bestemmelsen omfatter situasjoner der arvingen er ilagt en strafferettslig reaksjon, jf. straffeloven § 29 og § 30. Formuleringen kan også dekke andre tilfeller når det dokumenteres at vilkårene for straff er oppfylt, men uten at det er ilagt en strafferettslig reaksjon.

I tillegg vil det bli vurdert om en arveløsgjøring fremstår som sterkt urimelig overfor livsarvingen.

Et slikt testament gjelder bare når det er stadfestet. Hvis noen mener at vedkommende uberettiget er gjort arveløs, kan testamentet bestrides. Dette vil normalt skje ved en skiftetvist eller ved et alminnelig søksmål hvis partene ikke kommer til enighet på annen måte.

Fradømt arverett – arveloven § 72
Den som er fradømt arveretten kan likevel få arveretten tilbake gjennom et testament. Et slikt testament gjelder bare når det er stadfestet.

Statens sivilrettsforvaltnings kompetanse
I henhold til § 11 i forskrift til arveloven er Justis- og beredskapsdepartementets kompetanse til å stadfeste testamenter etter arveloven § 41 første ledd, annet punktum, § 55 første ledd, annet punktum og § 72 sjette ledd, annet punktum, jf. kgl. res. 28. februar 2020 nr. 201, delegert til Statens sivilrettsforvaltning.