Hvilke testamenter krever stadfestelse for å være gyldige

Følgende testamenter krever stadfestelse av Statens sivilrettsforvaltning for å være gyldige.

Testament fra noen som er under 18 år – arveloven § 41
Den som har fylt 18 år, kan opprette testament. Et testament fra noen som er under 18 år, er gyldig bare hvis det er stadfestet av Kongen, jf arveloven § 41 første ledd.

Arveløsgjøring – arveloven § 55
Arvelater kan bestemme ved testament at en livsarving ikke skal ta pliktdelsarv hvis livsarvingen har gjort seg skyldig til straff for et lovbrudd med en strafferamme på fengsel i ett år eller mer mot arvelateren, arvelaterens ektefelle eller samboer, arvelaterens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller arvelaterens søsken eller livsarvinger etter dem. Et slikt testament gjelder bare når det er stadfestet av Kongen, jf arveloven § 55. Blir en livsarving gjort arveløs etter disse reglene, skal arven gå som om livsarvingen var død før arven falt. Arven fordeles da etter de alminnelige reglene for arv etter loven og arv etter testament.

Formuleringen «skyldig til straff» omfatter de situasjonene der arvingen er ilagt en strafferettslig reaksjon, jf. straffeloven § 29 og § 30. Formuleringen kan imidlertid også dekke andre tilfeller der det blir godtgjort at vilkårene for straff er oppfylt, men uten at det er ilagt en strafferettslig reaksjon.

Dersom en person mener at han eller hun uberettiget er gjort arveløs, kan vedkommende bestride testamentet på vanlig måte. I et offentlig skifte vil dette normalt skje ved en skiftetvist, mens det i et privat skifte kan skje ved et alminnelig søksmål dersom partene ikke kommer til enighet på annen måte.

Fradømt arverett – arveloven § 72
Den som blir fradømt arverett etter denne bestemmelsen, kan likevel få arveretten tilbake ved testament. Et slik testament gjelder bare når det er stadfestet av Kongen, jf arveloven § 72 sjette ledd, annet punktum.

Statens sivilrettsforvaltnings kompetanse
I henhold til § 11 i forskrift til arveloven er Justis- og beredskapsdepartementets kompetanse til å stadfeste testamenter etter arveloven § 41 første ledd, annet punktum, § 55 første ledd, annet punktum og § 72 sjette ledd, annet punktum, jf. kgl. res. 28. februar 2020 nr. 201, delegert til Statens sivilrettsforvaltning. Justis- og beredskapsdepartementet er klageorgan over Statens sivilrettsforvaltnings vedtak om stadfestelse av testament etter de nevnte bestemmelsene.

For videre veiledning om disse bestemmelsene vises det til Prop. 107 L (2017-2018).