Når tapet kan dekkjast gjennom trygdeordningar, forsikringar o.l.

Valdsoffererstatninga omfattar ikkje tap som kan dekkjast av andre ordningar.

Nokre tapspostar kan vere omfatta av andre offentlege kompensasjonsordningar, til dømes sjukepengar, reiseutgifter til behandling, tannbehandling etter valdshandlingar. Informasjon om kva som blir dekt, får du ved å kontakte Nav.

Mange vil kunne få refundert utgifter gjennom forsikringane sine. Kontakt også forsikringsselskapet ditt for å undersøkje kva som er råd å få dekt der.

Dersom skaden har skjedd medan du var på arbeid, vil du kunne få dekt tapet gjennom yrkesskadeforsikring. Arbeidsgivar har plikt til å sende skademelding til det lokale Nav-kontoret ditt. Dersom arbeidsgivar ikkje har gjort dette, kan du melde skaden sjølv.