Nedsettelse eller bortfall av erstatningen

Erstatningen og oppreisningen kan settes ned eller bortfalle i sin helhet hvis du selv har medvirket til strafforfølgningen mot deg, og du ikke har hatt rimelig grunn til dette. Vurderingen avhenger av hvem som anses å være nærmest av deg og staten til å bære risikoen for etterforskningsskrittene som påtalemyndigheten igangsatte. Hvis du uten rimelig grunn har nektet å forklare deg for politiet eller domstolen, løyet eller endret forklaring, eller på annen måte har opptrådt slik at politiet fattet mistanke til deg, kan dette føre til avkortning av erstatningen eller oppreisningen.

Erstatningen og oppreisningen kan også settes ned eller bortfalle hvis du ikke etter beste evne forsøker å begrense omfanget av tapet eller skaden som strafforfølgningen har påført deg.