Vergemål

Antall vergemål

Antall vergemål.JPG

Klagesaker

Statens sivilrettsforvaltning er klageorgan på vedtak gjort av statsforvalteren. 

Klagesaker vergemål.JPG

I tabell​en under ser du fordeling av sakstypene som Statens sivilrettsforvaltning behandlet på vergemålsfeltet i 2020.  

Klagesaker vergemål_type.jpg

Voldsoffererstatning

Statens sivilrettsforvaltning er klageorgan for vedtak gjort av Kontoret for voldsoffererstatning.

Klagesaker voldsoffererstatning.JPG

Erstatning etter strafforfølgning

Statens sivilrettsforvaltning behandler krav om erstatning etter strafforfølgning.

Straff.JPG

Rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er klageorgan for vedtak gjort av statsforvalteren på området fri rettshjelp. Tabellen under viser saksbehandling hos SRF.

Klagesaker rettshjelp.JPG

Rettferdsvederlag

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dette ennebærer at vi mottar alle søknader, og foretar en vurdering av om søknaden omfattes av ordningen. Etter at vi innhenter uttalelser fra aktuelle direktorater, sender vi en totalvurdering av saken til utvalget for endelig avgjørelse.

Rettferdsvederlag.JPG