Register over sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon er pålagt å etablere en oversikt over aktuelle sakkyndige i straffesaker, jf. forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon § 4. Kommisjonen gir kun opplysninger om navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, ikke råd om hvilke sakkyndige rekvirenten bør velge. I straffesaker er det opp til retten og påtalemyndigheten å vurdere om det er behov for, og i tilfelle engasjere, sakkyndige med relevant kompetanse for den enkelte sak og de forhold som søkes utredet. Det understrekes at kommisjonen ikke har noe med selve oppnevningen av sakkyndige å gjøre.

Kommisjonens sekretariat (Statens sivilrettsforvaltning) fører register over rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker. Ved behov for en sakkyndig vurdering kan rekvirenter henvende seg til kommisjonens sekretariat for å få oversikt over sakkyndige fra ulike rettsmedisinske miljøer og deres kvalifikasjoner.

Rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg sakkyndigoppdrag i straffesaker er anmodet om å fylle ut et registreringsskjema og det er kun de som har fylt ut dette skjemaet som er inntatt i oversikten. I registreringsskjemaet er den enkelte oppfordret til å gi kortfattet informasjon over hvilke fagområder vedkommende er spesielt kvalifisert i. Informasjonen i registeret er basert på hva hver enkelt selv har angitt og er ikke nærmere kontrollert eller vurdert av kommisjonen.

Enkelte har valgt å reservere seg mot at kontaktinformasjon (adr./tlf./e-post) skal fremgå av oversikten som gjøres tilgjengelig via nettsiden. For disse vil kun navn og informasjon om formell kompetanse fremgå av registeret. Rekvirenter kan få fullstendig kontaktinformasjon ved å rette en henvendelse til sekretariatet.

Registeret blir løpende oppdatert og de sakkyndige er anmodet om å informere sekretariatet om eventuelle endringer, herunder om man ikke lenger ønsker å stå oppført.

Ved spørsmål om registeret kan konsulenter tilknyttet kommisjonen nås på tlf. 22 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt pr. e-post til: drk@sivilrett.no.