Rolla til Statens sivilrettsforvaltning i klagebehandlinga

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sekretariat for Erstatningsnemnda for valdsoffer (nemnda). Oppgåva til SRF er å førebu klagesakene for behandling i nemnda.

Nemnda har gitt SRF mynde til å gjere vedtak i dei klagesakene der avgjerda ikkje byr på vesentleg tvil. 2/3 av sakene blir avgjorde av SRF i tråd med delegasjonsmyndet.

Delegasjonsfullmakt frå Erstatningsnemnda til Statens sivilrettsforvaltning.