Saksbehandlingen

Du eller din advokat utarbeider erstatningskravet og sender det til politidistriktet som etterforsket straffesaken. Når politiet har mottatt kravet, gir de sin uttalelse til saken som oversendes Statens sivilrettsforvaltning sammen med saksdokumentene. Du eller din advokat vil få skriftlig varsel fra Statens sivilrettsforvaltning når vi har mottatt erstatningskravet fra påtalemyndigheten.

Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingstid er inntil fire måneder fra vi mottar kravet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Det er du som har bevisbyrden for at du har lidt et økonomisk tap eller er påført en skade eller belastning på grunn av strafforfølgningen. Du må derfor legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på dette til erstatningskravet. Erstatningskravet kan dokumenteres med for eksempel fakturaer, ligninger, lønnsslipper, sykmeldinger, legeerklæringer, avisutklipp og lignende, som er egnet til å vise hvilke konsekvenser strafforfølgningen har fått for deg.

Krav om erstatning etter strafforfølgning må fremsettes innenfor foreldelsesfristene i foreldelsesloven. I normale tilfeller vil du ha tre år på deg fra du fikk vite at straffesaken var henlagt eller du ble frifunnet, til å fremsette erstatningskravet for politidistriktet som etterforsket saken.

Vedtak om erstatning etter strafforfølgning fra Statens sivilrettsforvaltning er ikke enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og kan ikke påklages. Erstatningskrav som er avgjort av Statens sivilrettsforvaltning kan du bringe inn for domstolen etter reglene i tvisteloven. Sak kan reises ved stevning for domstolen på hjemstedet ditt, eller for Oslo tingrett. Rett saksøkt er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.