Søknadsprosedyre

Bobestyrer skal rette søknad om midler til videre bobehandling til retten. Søknaden bør inneholde en angivelse av hvor stort beløp det søkes om. Beløpet bør oppgis inkl. mva. Videre bør søknaden inneholde en beskrivelse av hva beløpet ønskes brukt til, samt en redegjørelse for mistanken om økonomisk kriminalitet og hva denne mistanken bygger på.

Retten vurderer om søknaden skal innvilges. Retten kan imidlertid kun stille garanti på inntil
kr. 100 000 inkl. mva. Dersom det søkes om beløp over kr. 100 000 inkl. mva, skal retten videresende søknaden til Statens sivilrettsforvaltning for avgjørelse, sammen med en anbefaling om søknaden etter rettens syn bør etterkommes eller ikke. Dette gjelder også dersom det søkes om utvidelse av en tidligere gitt garanti, slik at det totale tilsagnet for boet overstiger kr. 100 000 inkl. mva.

For ytterligere informasjon vedrørende ordningen vises det til Rundskriv G-05/2014.