Tilskot for spesielle rettshjelpstiltak

Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for forvaltninga av tilskot til spesielle rettshjelptiltak.

Tilskot til spesielle rettshjelptiltak har som føremål å leggje til rette for kostnadseffektive rettshjelptilbod retta mot særleg utsette grupper og personar i ein særleg vanskeleg situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høg, og som har låg inntekt.

Tilskotsordninga har til og med 2019 vore øyremerka, men regjeringa har foreslått ei open og søknadsbasert ordning gjeldande fra 2020. Tildelinga av midlar skjer gjennom Prop. 1 S. kap. 470, post 72 og Innst. 6 S.

Statens sivilrettsforvaltning har lyst ut ordninga her.