Tilskot for spesielle rettshjelpstiltak

Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for forvaltninga av tilskot til spesielle rettshjelptiltak.

Tilskot til spesielle rettshjelptiltak har som føremål å leggje til rette for kostnadseffektive rettshjelptilbod retta mot særleg utsette grupper og personar i ein særleg vanskeleg situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høg, og som har låg inntekt.

Tilskotsordninga er frå 2020 ei open og søknadsbasert ordning. Det er venta at ordninga vil bli vedteke som forskrift mot slutten av 2020. Tilskot for 2021 vil bli lyst ut rett etter dette.

(Sist oppdatert 15. oktober 2020.)