Generelt om tomtefeste

Tomtefeste er et leieforhold mellom en grunneier (bortfester) og en som har eller skal ha hus eller fritidshus på tomten (festeren).

Den som leier tomten kan på visse vilkår kreve å forlenge leieforholdet, eller kreve å få innløst tomten, det vil si kjøpe tomten av grunneier

Det gjelder bestemte frister for forlengelse og innløsning av festetomter. Videre kan det avgjøres hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste (festeavtale hvor arealet ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters eiendom) og i områder der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.

Hva kan du søke statsforvalteren om i disse sakene?

Oversittelse av fristen for å kreve innløsning - Tomtefesteloven § 36 annet ledd

Hvis du har oversittet fristen som gjelder for å kreve innløsning eller forlengelse av ditt festeforhold, kan du søke statsforvalteren om oppreisning for fristoversittelsen hvis den er unnskyldelig. Dette betyr at kravet om innløsning eller forlengelse likevel kan tas til følge selv om fristen er oversittet.

Innløsningsvilkår -Tomtefesteloven § 37 tredje ledd

Du kan også søke statsforvalteren om å få avgjort hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste (festeavtale hvor arealet ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters eiendom) og i områder hvor det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.

Slike søknader sendes statsforvalteren i fylket hvor festetomten er.

Hvordan klager du på en avgjørelse fra statsforvalteren?

Statens sivilrettsforvaltning er klageinstans over vedtak som er truffet av statsforvalterne. Klagen sender du til den statsforvalteren som avgjorde søknaden din. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen kom frem til deg.

Saksbehandlingstid

Som hovedregel vil klagen din være avgjort i løpet av 4-8 uker etter at Statens sivilrettforvaltning har mottatt klagen, og eventuell tilleggsdokumentasjon er innhentet.