Du er her: Hjem

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2020

Statens sivilrettsforvaltning utlyser med dette tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Søknadsfrist er 20. januar 2020.

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy, og som har lav inntekt.

Tilskudd bevilges årlig av Stortinget. Ordningen forvaltes av Statens sivilrettsforvaltning.

Søknadsfristen er 20. januar 2020. Søknad med vedlegg sendes elektronisk til post@sivilrett.no. Søknaden bes merket «tilskudd til spesielle rettshjelptiltak».

Statens sivilrettsforvaltnings vedtak kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.

1. Formål

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy, og som har lav inntekt.

2. Hvem som kan få tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og andre ideelle organisasjoner kan få tilskudd.

Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.

Oslo kommune fri rettshjelp, Pro Sentret og krisesentre i kommunal regi kan også få tilskudd.

3. Hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til juridisk bistand til personer som omfattes av målgruppen. Det kan også gis tilskudd til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppen omtalt i punkt 1.

Det kan gis tilskudd til

a) drift av organisasjoner som kun driver med rettshjelpsvirksomhet
b) advokatvakt som gjelder konkret rettshjelp
c) avgrensede prosjekter innenfor rettshjelpsvirksomheten.

Det gis ikke tilskudd til

a) ordinær drift av advokatvakt ut over ren rettshjelpsvirksomhet.
b) rettshjelp som ikke er gratis for brukerne
c) rettshjelp som er utført av personer uten juridisk embetseksamen, med mindre det er et rettshjelpstilbud i regi av en utdanningsinstitusjon.

4. Aktivitetsplikter

En tilskuddsmottaker skal

a) bruke tilskuddet i samsvar med aktiviteter angitt i søknaden, tiltakets budsjett og dette regelverkets formål
b) gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
c) benytte tilskuddet innen 12 måneder etter at tilskuddet er mottatt, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

5. Rapporteringsplikter

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Statens sivilrettsforvaltning om hvordan tiltaket har bidratt til å fremme formålet med tilskuddet slik det er fastsatt i tilskuddsvedtaket, og

a) levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap dersom det tildelte tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
b) synliggjøre det tildelte tilskuddet i note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen dersom tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
c) levere en forenklet oversikt over regnskapet for større tilskudd enn kr 200 000
d) levere prosjektregnskap for den delen av virksomheten som gjelder rettshjelptiltaket dersom tilskuddsmottakere som også driver annen virksomhet enn å gi fri rettshjelp.

Kravene kan utdypes og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

6. Kravene til en søknad om tilskudd

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Statens sivilrettsforvaltning innen

20. januar 2020, og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal

a) angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
b) ha årsberetning, regnskap og vedtekter vedlagt
c) angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket
d) angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat
e) angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt
f) angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
g) opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket
h) angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner
i) fremlegge budsjett for tiltaket, herunder forventet antall saker og forventet kostnad per sak
j) angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer, herunder Statens sivilrettsforvaltning
k) angi beløpet det søkes om
l) oppgi søkerens egenandel
m) oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om eller mottatt fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder
n) redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha.

7. Søknadsbehandlingen

Statens sivilrettsforvaltning kan i tillegg til opplysningene nevnt i punkt 6

a) kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden
b) kontrollere søknadsopplysningene opp mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere
c) avholde befaring som eventuelt er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren i nødvendig utstrekning medvirker til befaringen.

8. Hvordan søknaden blir vurdert

Statens sivilrettsforvaltning tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad prosjektet som det er søkt om tilskudd til, bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Dersom det er tildelt tilskudd for det første året av et flerårig prosjekt, vil søknader for prosjektets påfølgende år som hovedregel bli prioritert.

9. Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt

Statens sivilrettsforvaltning og Riksrevisjonen kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å

a) kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
b) innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
c) besiktige tiltaket, og mottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

10. Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i dette regelverket og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddsforvalter stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i dette regelverket og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt.

Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd, kan det som er for mye utbetalt, kreves tilbakebetalt.

Denne utlysningen er publisert på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet, Krisesentersekretariatene, «Juristen» og Statens sivilrettsforvaltning.