Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Skjema knyttet til representantordningen er nå flyttet til egen skjemaside for representantordningen.

Aktuelt

Oppgraderte skjema: Vi har nå oppgradert en rekke digitale vergemålsskjema i Altinn. De nye skjemaene vil innebære en klar forbedring, med bedre funksjonalitet som vil gjøre utfyllingen enklere og mer brukervennlig. De som har påbegynt skjema i en eldre versjon må dessverre fylle ut på nytt.

Vi anbefaler at flest mulig benytter digitale henvendelser og ulike skjema i dialog med statsforvalteren. Ikke bare hjelper du statsforvalteren, men det øker også sjansen for at henvendelsen kommer frem raskt, og at du får et raskere svar.

Elektroniske skjema

Melding til statsforvalteren

1Melding til statsforvalterenEgner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren
2LegeerklæringErklæring fra lege / annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål
3Klage på vedtakDette skjemaet bruker du for å klage på enkeltvedtaket du har mottatt fra statsforvalteren. Skjemaet gjelder kun klager til vergemålsforvaltningen.

Elektroniske skjema for verger

4Søknad om statsforvalterens godkjenningSkal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren
5Årlig vergeregnskap (fullstendighetserklæring)Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt
6Vergeregnskap for deg som avslutter et vergemål (fullstendighetserklæring)Skal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget
7Vergeerklæring
8Økonomisk status for person med vergeSkjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold.
9Søknad om vergegodtgjørelseSøknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen
10Jeg vil bli fast verge eller representantDette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere. 
PS: Skjema skal ikke benyttes for å søke om vergemål eller bytte av verge. 
11Kontakt Skatteetaten om flyttingDette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret
12Endring i digital vergefullmaktSkjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand.
13Bytte bank for kapitalkonto

Skjema brukes ved ønske om å bytte bank for midler stående på kapitalkonto i forbindelse med vergemål.

14Opprettelse av kapitalkonto

Skjemaet benyttes ved opprettelse av kapitalkonto i forbindelse med forvaltning av midler i vergemålsforvaltningen.

15Kartlegging av behov ved digital vergefullmaktDette skjemaet skal benyttes ved kartlegging av bistandsbehov i forbindelse med opprettelse av nye vergemål, og ved oppdatering til digital fullmakt i løpende vergemål.

Elektroniske skjema for deg som trenger verge

16Søknad om vergemålBenyttes for å søke om å få opprettet vergemål
17SamtykkeerklæringSkjema for at den som har eller trenger verge kan gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet.
18Svarskjema for frivillig forvaltning av midler

Svarskjema for frivillig forvaltning av midler på kapitalkonto for personer fra 18 til 25 år.

Elektroniske skjema for deg som er pårørende / andre

19Søknad om vergemålBenyttes for å søke om å få opprettet vergemål
20Kartlegging av behov ved digital vergefullmaktSkjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Papirskjema

De fleste papirskjemaene er tilgjengelige som elektroniske skjemaer som du kan finne lenker til på denne siden. Papirskjema kan sendes i posten til Statsforvalteren eller som sikker melding via Altinn. Du finner lenken til Altinn på punkt 1 øverst på siden.

Papirskjema: For verger

BokmålNynorsk
21Vergeerklæring_BokmålVerjeerklæring_Nynorsk
22Valg av plassering av midler på kapitalkonto_BokmålVal av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk

23

Økonomisk status, eiendeler og gjeld_BokmålØkonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
24Midler som statsforvalteren skal forvalte_BokmålMiddel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
25Godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_BokmålGodtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
26Vergeregnskap/Fullstendighetserklæring_BokmålVerjerekneskap_Nynorsk
27Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv_BokmålSøknad om samtykkje til å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
28Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk

29

Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til salg eller anna avhending av eigedom_Nynorsk
30Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av løsøre_BokmålSøknad om samtykkje til salg eller anna avhending av lausøyre_Nynorsk
31Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge_BokmålSøknad om samtykkje til stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
32Søknad om samtykke til bruk av kapital_BokmålSøknad om samtykkje til bruk av kapital_Nynorsk
33Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_BokmålSøknad om samtykkje til å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
34Søknad om samtykke til å låne ut midler tilhørende den som har verge til vergen eller andre nærstående_BokmålSøknad om samtykkje til å låne ut middel tilhørande den som har verje til verja eller andre nærståande_Nynorsk
35Søknad om samtykke til andre disposisjoner_BokmålSøknad om samtykkje til andre disposisjonar_Nynorsk

Papirskjema: Opprettelse av vergemål

BokmålNynorsk
36Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_BokmålSøknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk
37

Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål

Behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk

38

Samtykke til vergemål_BokmålSamtykkje til verjemål_Nynorsk
39Legeerklæring_Bokmål
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)
Legeerklæring_Nynorsk
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)

40

Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_BokmålBehov for verje/midlertidig verje for mindreårig_Nynorsk

Papirskjema: Diverse

BokmålNynorsk

41

Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_BokmålSvar på tilbod om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
42Klage på vedtak i vergemålssak_BokmålKlage på vedtak i verjemålssak_Nynorsk
43Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_BokmålSøknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar_Nynorsk
44

Endring i digital vergefullmakt_Bokmål

Endring i digital verjefullmakt_Nynorsk

45Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt_BokmålKartlegging av behov ved digital verjefullmakt_Nynorsk