Hopp til hovedinnhold

Årsmelding vergemål 2022

Direktørens forord

Anne Pauline Jensen gikk av som direktør for Statens sivilrettsforvaltning (SRF) 1.desember 2022 og jeg tiltrådte som direktør 15. februar 2023.

Ti år har gått siden vergemålsreformen. Vergemålsloven trådte i kraft og oppgaven som lokal vergemålsmyndighet ble flyttet fra de kommunale overformynderiene til staten. I tiden etterpå har vergemålsforvaltning prioritert arbeidet med selvbestemmelse, individtilpasning og kompetanseheving.

Arbeidet med å sikre selvbestemmelse i praksis er viktig og krevende. Personer med verge er en mangfoldig gruppe med ulike behov for støtte til å ta beslutninger. God kommunikasjon er sentralt når statsforvalterne og vergene skal kartlegge personenes vilje og ønsker. SRF har utarbeidet e-læringskurs som gir vergene opplæring blant annet i samtalemetodikk. Gjennom statsforvalternes rapportering, klagesaker og tilsyn følger SRF med på at vergehavernes selvbestemmelse ivaretas.

Vergemålsreformen satte rammer og mål for vergemålsområdet. Samtidig har utviklingen på andre samfunnsområder – og særlig digitaliseringstempoet – hatt konsekvenser for arbeidet for en effektiv og velfungerende ordning. Fullmaktsløsningen for innbyggere (FUFINN) og digitaliseringen av kontrollen med vergenes økonomiforvaltning er prosjekter som har stor betydning for vergehavernes rettssikkerhet. Statsforvalterne har digitalisert over 90 prosent av vergefullmaktene og samtidig tilpasset dem bedre til vergehavernes behov. Det legger til rette for at vergene kan representere vergehaverne i en stadig mer digital hverdag.

Andelen eldre i den norske befolkningen stiger og antallet personer med demens og andre aldersrelaterte sykdommer øker. Det stiller krav til utvikling av vergemålsordningen og alternativer til vergemål. Fremtidsfullmakten er et privatrettslig alternativ til vergemål som gir den enkelte mulighet til å planlegge for fremtiden selv. Fremtidsfullmaktene skal være et brukervennlig alternativ til vergemål og befolkningen må ha tillit til ordningen. SRF arbeider med forslag til målsetting og rammer for hvordan ordningen kan utvikles videre.

I denne årsmeldingen ønsker vi å gi et innblikk i arbeidet på vergemålsområdet det siste året. Samtidig vil vi belyse noen utviklingstrekk ti år etter vergemålsreformen.

SRF samhandler tett med statsforvalterne om å utvikle ordningen, og ser frem til videre samarbeid i året som kommer. Vi vil også takke vergene for innsatsen i 2022.

Siv Hallgren
direktør SRF

  Vergemål - en velferdsordning

  Vanlig vergemål er en frivillig velferdsordning for voksne personer som ikke kan ivareta interessene sine uten støtte. Det er personens ønsker som avgjør hvilken bistand vergen skal gi. Vergemålet skal tilpasses den enkelte og kan ikke være mer omfattende enn nødvendig. I 2022 hadde rundt 42 300 voksne i Norge et frivillig vergemål. Du kan lese mer om vergemål på vergemålssidene på sivilrett.no.

  Personene som har verge er en svært mangfoldig gruppe. De har til felles at de av ulike grunner trenger hjelp og støtte til å oppfylle rettighetene og ivareta pliktene sine på lik linje med andre. Det kan for eksempel skyldes at de er født med nedsatt funksjonsevne, får sykdom eller skader underveis i livet, opplever alderssvekkelse eller har ulike former for avhengighet. Ulike tilstander, personligheter, erfaringsgrunnlag og nettverk gjør at vergehavernes behov for bistand varierer.

  Hedvig Ekberg er generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (Foto Bitten Munthe Kaas)

  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ble stiftet i 1967, og har i dag rundt 8500 medlemmer. Hedvig Ekberg har vært generalsekretær i seks år, og har vært aktiv i organisasjonen siden 2003.

  Intervju med Hedvig Ekberg

  Fortell litt om NFU som organisasjon?

  NFU er en menneskerettighetsorganisasjon og er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemming, nasjonalt og internasjonalt.

  Foruten vårt nasjonale arbeid har vi også aktivitet i 13 fylkeslag og 166 lokallag. NFU har mer enn 1000 tillitsvalgte.

  NFU driver solidaritetsarbeid i Afrika.

  Nevn tre ting som er viktig i et godt system for beslutningsstøtte?

  NFU mener at et godt beslutningsstøttesystem må bygge på selvbestemmelse. Det må være grunnstenen i støttesystemet.

  For å kunne få et godt system hvor selvbestemmelse er i fokus, er det viktig at den personen som trenger støtte kjenner personen(e) som skal gi støtten. Støttepersonen må kjenne til personens ønsker, vilje og preferanser. Og for å få kunnskap om ønsker, vilje og preferanser er det avgjørende at støttepersonen forstår personen, uansett om personen har en verbal eller nonverbal uttrykksform.

  Alle må fra de er små læres opp i selvbestemmelse, også de som kan trenge beslutningsstøtte, for selvbestemmelse er ikke noe en får i 18 års presang. Alle må være opptatt av dette, men for å sikre at dette skjer mener vi det vil være viktig at en støtteperson får kurs/opplæring som bevisstgjør dem på en tilstrekkelig måte.

  26 000 verger med oppdrag for voksne

  De fleste verger er verge for en av sine nærmeste og mottar ikke betaling for oppdraget. Nærstående ønsker ofte å være verge fordi de vil hjelpe og støtte et familiemedlem. Andre er faste verger og kan ha oppdrag for mange personer. Av til sammen 26 000 verger med oppdrag for voksne er det i dag om lag 1 000 faste verger.

  Statsforvalterne har god tilgang på faste verger. I noen geografiske områder med færre innbyggere kan likevel tilgangen på verger være noe mindre. Noen steder er det ønske om flere verger med ulik kulturell bakgrunn. Den digitale utviklingen og økningen i antallet eldre i befolkningen kan på sikt medføre behov for å rekruttere nye verger.

  Verge Knut Moen

  Knut Moen er én av cirka 1000 faste verger. Han bor i Oslo, og har bakgrunn som offiser, tekniker, ingeniør og daglig leder. Han har hatt rolle som verge siden 2011.

  Intervju med Knut Moen

  Hvordan er det å være verge?

  I mange tilfeller utgjør jeg en avgjørende forskjell i menneskers liv. Arbeidsdagene er svært varierte og byr på mange forskjellige oppgaver. Å være verge krever disiplin og evne til å ta avgjørelser relativt raskt, samtidig er arbeidsdagen fleksibel. Ferier krever organisering og planlegging og det lar seg ikke gjøre å være helt frakoblet i flere uker.

  Hva er viktig for deg å gjøre i oppstarten av et nytt vergeoppdrag?

  De viktigste oppgavene er å etablere kommunikasjon med vergehaver, som regel i form av ett møte og å skaffe meg en oversikt over situasjonen. Deretter er det viktig i samråd med vergehaver å bli enige om hvordan vergemålet skal forløpe videre.

  Kan du fortelle om et godt møte med en person du er verge for?

  De beste møtene er der hvor vergehaver opplever at hjelpen jeg kan gi er nyttig og god. Det beste møtet var nok da vi ved å refinansiere bolig klarte å legge til rette for at vergehaver kunne fortsette å bo hjemme med familien, i stedet for på institusjon.

  Hvilke utfordringer støter du på når du representerer vergehavere i det digitale samfunnet?

  Det digitale samfunnet er ikke bestandig designet for å representere andre enn seg selv, selv om dette er i utvikling. Det gjelder særlig i møte med NAV og andre statlige institusjoner. Som verge kan jeg ofte få beskjed om at virksomheter har sendt informasjon, men vi kan ikke lese det digitalt og ofte kommer ikke informasjonen frem til oss på andre måter. Mye av kommunikasjonen foregår fortsatt på papir. Jeg ser frem til resultatene fra for eksempel FUFINN.

   Vergemåls­området i 2022

   I 2022 har SRF iverksatt flere tiltak for at vergehaverne får ivaretatt sine interesser og for at vergemålsordningen skal være effektiv og velfungerende. SRF har blant annet arbeidet for lik praktisering av vergemålsloven uavhengig av bosted, mer effektive saksbehandlingsverktøy for statsforvalterne og løsninger som forenkler arbeidet som verge.

   Likt tilbud om opplæring til vergene

   Vergene trenger kunnskap om vergemålsordningen og vergerollen for å ivareta vergehavernes interesser. Statsforvalterne skal gi vergene opplæring og veiledning, både ved oppstarten av og underveis i oppdraget. For å sikre lik opplæring uavhengig av bosted og legge til rette for at vergene kan styrke sin kompetanse når og hvor de vil, har SRF i 2022 utviklet flere e-læringskurs i samarbeid med statsforvalterne. E-læringsplattformen inneholder nå ni kurs. I 2022 publiserte SRF seks kurs om disse temaene:

   • Negativ sosial kontroll
   • Samtalemetodikk og beslutningsstøtte
   • Praktiske tips
   • Vergegodtgjøring
   • Arv og skifte
   • Vergens rolle i møte med helse- og omsorgstjenesten

   I 2022 har det vært en økning i antallet verger som tar e-læringskurs. SRF og statsforvalterne følger med på hvor mange verger som tar kurs og arbeider for at flere skal ta i bruk e-læringsplattformen.

   Statsforvalterne holder også kurs og samlinger for vergene, og mye opplæring skjer gjennom veiledning. SRF arbeider med å styrke samarbeidet med statsforvalterne om utforming og videreutvikling av opplæringsprogram og e-læringskurs.

   Individtilpassede og digitale vergefullmakter

   Vergemålene skal være individtilpassede. Det betyr at oppgavene vergen kan bistå personen med skal være tilpasset personens behov og ønsker. På den måten får vergehaveren økt vern for sin selvbestemmelsesrett, integritet og rettssikkerhet.

   Vergene skal ofte representere eller støtte personene de er verge for på mange samfunnsområder og overfor en rekke ulike aktører. Personen med verge kan trenge bistand i møte med både offentlige virksomheter, tjenester og registre og private vare- og tjenesteytere. Digitaliseringstempoet er høyt og vergene har behov for å kunne representere, bistå og støtte personen de er verge for digitalt.

   I 2022 har SRFs viktigste tiltak for å sikre individtilpassede vergemål og digital representasjon vært arbeidet med digitale vergefullmakter. I løpet av året digitaliserte statsforvalterne over 90 prosent av vergefullmaktene. De nye vergefullmaktene beskriver de konkrete tjenestene den enkelte vergehaveren trenger og ønsker bistand til. Fullmaktene kan lagres, deles og brukes digitalt. De kan effektivt endres og trekkes tilbake, noe som ivaretar vergehaverens rettssikkerhet.

   Det er Folkeregisteret som skal dele vergefullmaktene med andre virksomheter. Stortinget har nylig vedtatt lovendringer som gjør slik deling mulig. Denne illustrasjonen viser hvordan det gjøres.

   Forvaltning av penger på kapitalkonto

   Når statsforvalteren oppretter et vergemål, skal vergehaverens økonomiske midler – hvis de overstiger to ganger grunnbeløpet – normalt omgjøres til penger og settes på kapitalkonto i bank. Det er statsforvalterne som forvalter kapitalkontoene. Det betyr at vergen må søke om statsforvalterens godkjenning for å bruke penger som står på kapitalkonto. Statsforvalteren forvalter om lag 23 milliarder kroner, fordelt på ca. 34 000 kapitalkontoer i om lag 50 banker.

   Statsforvalterne kommuniserer med bankene om ut- og innbetalinger på kapitalkontoene. I 2022 har SRF arbeidet med en ny saksbehandlingsløsning som statsforvalterne skal bruke når de kommuniserer med bankene. Målet er at det nye systemet skal bli sikrere og mer effektivt.

   Tilsyn og kontroll

   Statsforvalternes tilsyn med verger

   Vergene har et viktig samfunnsoppdrag og et tillitsverv som innebærer et stort ansvar. For å sikre rettslikhet og rettssikkerhet for vergehaverne, er det viktig at statsforvalterne fører tilsyn med vergenes arbeid på en enhetlig og systematisk måte. Statsforvalterne fører tilsyn med verger basert på egne risikovurderinger og på oppdrag fra SRF.

   Fra og med 2019 til og med 2022 har SRF gitt statsforvalterne i oppdrag å føre tilsyn med faste verger med flere oppdrag. Det overordnede inntrykket er at de faste vergene gjør en god jobb. De vanligste feilene statsforvalterne finner knytter seg til vergens økonomiforvaltning og innlevering av vergeregnskap. SRF erfarer at mange verger har god nytte av tilbakemelding og veiledning fra statsforvalterne.

   Kontrollen av vergenes økonomiforvaltning digitaliseres

   En viktig del av statsforvalternes tilsyn med vergene er kontroll av hvordan vergene bistår vergehaverne med å forvalte økonomien. Eksempler på eiendeler en verge kan hjelpe personen med å forvalte er fast eiendom, kjøretøy, løsøre og penger.

   De fleste verger har plikt til å dokumentere hvordan de hjelper vergehaver med å forvalte økonomien. Tidligere har vergene sendt inn skattemelding med årsoppgaver, kontoutskrifter for alle kontoene de har disponert for vergehaveren og en fullstendighetserklæring.

   I 2022 har SRF – gjennom prosjektet DIVE (digitalt vergeregnskap) – arbeidet for å digitalisere kontrollen av vergenes økonomiforvaltning, blant annet ved å innhente vergehaverens skattemelding digitalt fra Skatteetaten. Det innebærer at vergene ikke lenger trenger å sende statsforvalterne skattemeldingen. SRF har også gjennomført et pilotprosjekt der skatteopplysninger kontrolleres maskinelt. Formålet er å avdekke endringer fra et år til et annet som kan tilsi at statsforvalteren bør undersøke nærmere om vergens økonomiforvaltning er i samsvar med loven. SRF jobber videre med digital overføring av informasjon fra bankene.

   SRFs tilsyn med statsforvalterne

   SRF skal føre tilsyn med statsforvalterne. Formålet er blant annet å kontrollere at statsforvalterne utfører oppgavene sine likt og i tråd med regelverket. Tilsynet kan gi informasjon som SRF kan bruke til å forbedre og utvikle vergemålsordningen. I 2022 avsluttet SRF to større tilsyn med statsforvalterne.

   I det ene tilsynet undersøkte SRF fem statsforvalteres behandling av saker om stadfestelse av at fremtidsfullmakter har trådt i kraft. Bakgrunnen var at behandlingstiden i disse sakene varierte. Tilsynet viste at statsforvalterne stadfester fremtidsfullmakters ikrafttredelse når fullmakten er opprettet riktig og personen som har gitt fullmakten ikke lenger klarer å ivareta interessene sine. Enkelte statsforvaltere gjorde oftere undersøkelser av fullmakten enn det regelverket la opp til. Det forlenget saksbehandlingstiden. Noen statsforvaltere innhentet legeerklæring om fullmaktsgivers helse da fullmakten ble opprettet uten å ha grunnlag for det. SRF anbefalte de aktuelle statsforvalterne å endre praksis.

   I det andre tilsynet undersøkte SRF fem statsforvalteres praksis i saker om oppnevning av verge. Det overordnede inntrykket var at statsforvalterne i stor grad ivaretok personens rett til selvbestemmelse når de oppnevnte verge. Alle statsforvalterne gjorde en vurdering av vergens egnethet og forsøkte å finne en verge blant personens nærstående. Enkelte statsforvaltere fikk anbefaling om å sikre at de alltid gjennomfører samtale med personen om valg av verge, hvis det er mulig, og innhenter skriftlig samtykke til hvem som skal være verge, hvis personen forstår hva samtykket innebærer.

   Revisors kontroll av statsforvalterne

   SRF bruker en revisor (EY) til å gjennomgå statsforvalternes kontroll av vergenes økonomiforvaltning. I 2022 hadde alle statsforvalterne gjennomført et tilstrekkelig antall kontroller da revisor gjorde sine undersøkelser. Revisor godkjente statsforvalternes vergeregnskapskontroll og konkluderte med at kvaliteten var tilfredsstillende.

   Revisor kontrollerer også statsforvalterens forvaltning av kapitalkontoene. I 2022 avdekket revisor ingen feil eller mangler.

   Individuell frihet og offentlig kontroll

   Prinsippet om selvbestemmelse innebærer at alle mennesker har rett til å treffe egne valg, slik at de kan styre sitt eget liv og leve fritt og selvstendig. Staten har plikt til å sørge for ordninger slik at personer med nedsatt funksjonsevne får ivaretatt rettighetene sine på lik linje med andre og vernes mot diskriminering. Det kan være vanskelig samtidig å sikre selvbestemmelse, ikke-diskriminering og andre rettigheter fordi hensynene noen ganger strider mot hverandre. Tiltak som gir vern mot utnytting og misbruk kan i noen tilfeller begrense den enkeltes frihet til å bestemme selv.

   Endringer i vergemålsloven

   Justisdepartementet har i 2022 arbeidet videre med oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om en helhetlig gjennomgang av vergemålsordningen. Flere lovendringer er vedtatt, blant annet for å styrke den enkeltes rett til selvbestemmelse. Endringene presiserer for det første at alminnelig vergemål skal være et frivillig støttetiltak. For det andre utvider de statsforvalterens plikt til å snakke med personen før de oppretter vergemål og tydeliggjør vergens plikt til å opptre i tråd med personens ønsker.

   Retten til selvbestemmelse innebærer også en rett til å ta valg til skade for seg selv. I noen tilfeller kan valgene gå utover andre grunnleggende menneskerettigheter, som retten til en tilfredsstillende levestandard (mat, klær og bolig), og retten til en best mulig fysisk og psykisk helse.

   Som en siste utvei kan domstolen gjøre inngrep i selvbestemmelsesretten. Til forskjell fra ved vanlig vergemål kan domstolen begrense en persons rettslige handleevnen mot hans eller hennes vilje, så lenge inngrepet er forholdsmessig. Formålet er å ivareta andre grunnleggende rettigheter og interesser. Det innebærer at tungtveiende interesser må veies mot hverandre.

   Fremtidsfullmakter

   Statsforvalterne og SRF har de senere årene jobbet med å informere om og fremme bruken av fremtidsfullmakter som et privatrettslig alternativ til vergemål. Statsforvalterne stadfester ikrafttredelsen av stadig flere fremtidsfullmakter. Det er grunn til å tro at mange kjenner til og ønsker å bruke fremtidsfullmakter. Du kan lese mer om fremtidsfullmakter på sivilrett.no.

   Fremtidsfullmakten gir den enkelte mulighet til å ta kontroll over egen fremtid. I dag har det offentlige begrenset adgang til å kontrollere hvorvidt fullmektigen opptrer i samsvar med fremtidsfullmakten når den har trådt i kraft. Det er viktig at de som skriver fremtidsfullmakter er klar over dette og selv sørger for gode sikkerhetsmekanismer.

    Ti år etter vergemåls­reformen

    Da vergemålsreformen ble gjennomført i 2013, innebar den en regelverksreform, en organisatorisk reform, en kvalitetsreform og en holdningsreform. Den nye vergemålsloven erstattet den gamle vergemålsloven fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Det lokale ansvaret for mennesker som trenger verge ble overført fra kommunene til staten og Statens sivilrettsforvaltning fikk rollen som sentral vergemålsmyndighet. I tillegg ble det innført felles nasjonal forvaltning av vergehaveres økonomiske midler. Et viktig formål med reformen var økt rettssikkerhet og rettslikhet for personer med verge.

    Ytre utviklingstrekk har påvirket gjennomføringen av vergemålsreformen og hvordan vergemålsordningen fungerer i dag. Det gjelder blant annet oppfølging av menneskerettslige forpliktelser og behov for digitaliseringen.

    Den nye vergemålsloven skulle være bedre tilpasset internasjonale menneskerettigheter, blant annet konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne ikke blir diskriminert. Innføringen av loven gjorde at Norge samme år kunne ratifisere konvensjonen. Reformen medførte økt bevissthet rundt menneskerettighetenes betydning for praktiseringen av vergemålsordningen. 

    Et menneskerettslig perspektiv på funksjonshemming har siden den gang fått stadig større betydning for utviklingen av ordningen. En funksjonsnedsettelse behøver ikke å resultere i funksjonshemming. Funksjonshemminger oppstår i gapet mellom den enkeltes forutsetninger og de kravene samfunnet stiller. Utfordringene kan løses ved å gjøre samfunnet mer tilgjengelig og ved å styrke den enkeltes forutsetninger gjennom å tilby støttemekanismer som vergemål.

    Reformen innebar en modernisering av regelverket. Likevel var loven tilpasset et samfunn der mange rettslige handlinger fortsatt ble gjennomført fysisk og ikke digitalt. Reguleringen av vergemålsområdet var basert på større bruk av kontanter, fysisk post og personlig oppmøte enn hva tilfellet er i dag. 

    Digitaliseringen av samfunnet har ført til at de fleste rettslige handlinger nå gjennomføres digitalt og at vergenes behov for å kunne representere personer med verge digitalt, for eksempel ved bruk av digital post eller digitale selvbetjeningsløsninger, har økt.

    Arbeidet med de prioriterte områdene – nevnt i innledningen – har pågått siden reformen, og pågår fortsatt.

    Økt fokus på frivillighet

    Frem til vinteren 2017–2018 ble vergemålsloven praktisert slik at personer uten samtykkekompetanse kunne få opprettet vergemål, uten at det var avgjørende om han eller hun ønsket det. I mars 2018 avga Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling en tolkningsuttalelse om at vergemål er frivillig, også for personer som mangler samtykkekompetanse. Videre understreket lovavdelingen at vergen ikke kan foreta disposisjoner som strider mot personens vilje. Uttalelsen innebar en dreining i lovforståelsen. I retningslinjer til statsforvalterne hadde SRF tidligere presisert at frivillighet er en forutsetning for å opprette vanlige vergemål.

    Høsten 2018 skapte den såkalte «Tolga-saken» offentlig debatt om praksis knyttet til frivillige vergemål. Saken gjaldt tre brødre som hadde fått vergemål mot sin vilje. Den viste at selv om vergemål skulle være frivillig, fantes det mennesker som hadde vergemål de ikke ønsket. Som en følge av dette gjennomgikk vergemålsforvaltningen alle vergemål som kunne være opprettet i strid med personens ønske. Formålet var å sikre at ingen hadde et vanlig vergemål mot sin vilje. Da gjennomgangen ble avsluttet, hadde statsforvalterne opphevet omkring 250 av de 17 000 vergemålene som ble undersøkt.

    Statsforvalterne jobber fortsatt for å sikre at vergemål er forankret i personens egne ønsker. De prioriterer også å oppheve vergemål som personer ikke lenger vil ha.

    Endringer i vergemålsloven skal styrke den enkeltes rett til selvbestemmelse.

    Selvbestemmelse i praksis

    Å legge til rette for selvbestemmelse i praksis er viktig og krevende. Hvor godt vergemål kan fremme den enkeltes selvbestemmelse avhenger blant annet av hvilke holdninger personene møter i forvaltningen, hos vergene og ute i samfunnet. For å kunne ta avgjørelser i eget liv, må personer med verge bli lyttet til og tatt på alvor.

    Samfunnets utforming og kravene det stiller til menneskenes funksjon har også betydning for den enkeltes mulighet til i å utøve sin rett til selvbestemmelse. For å kunne gjennomføre beslutninger, er det blant annet viktig at digitale tjenester er universelt utformet og tilrettelagt for digital representasjon. Gjennom digitaliseringstiltak har SRF lagt til rette for at vergene lettere kan utføre rollen som utøver av vergehavernes vilje.

    Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse omhandler blant annet arbeid med selvbestemmelse for personer med verge. For å sikre at vergemål fremmer selvbestemmelse i praksis, har SRF innført krav om at statsforvalterne skal rapportere om hvor mange samtaler de gjennomfører med personer de oppretter vergemål for. SRF har også utviklet samtalemetodikken “Med den andre for ØYE”. Metodikken kan brukes av både statsforvalterne og vergene for å forstå den andres vilje og støtte personen i å ta beslutninger i eget liv.

    Arbeid for individtilpassede vergemål

    Individtilpasning av vergemål skal gi økt vern for den enkeltes selvbestemmelsesrett, integritet og rettssikkerhet. For å kunne tilpasse vergemålene til personen, må statsforvalterne ha god informasjon om personens livssituasjon. Det krever både tid og ressurser. I lang tid var vergemandatene svært generelle og statsforvalterne overlot til vergene å tilpasse sitt arbeid til vergehavernes behov.

    I 2017-2018 undersøkte Riksrevisjonen hvordan vergemålsreformen var iverksatt. I sin rapport konkluderte de med at det var mangler ved individtilpasningen av vergemålene. De viste til at vergens mandat ofte var generelt utformet, og at det kunne gi vergene for vide fullmakter og svekke vergehavernes rettssikkerhet.

    Vergemålsforvaltningen har forsøkt ulike tilnærminger for at vergene skulle tilpasse bistanden til personens behov. Det har vært viktig å gjøre vergene bevisst på deres ansvar for å tilpasse bistanden. Statsforvalterne har fått veiledning om deres plikt til å tilpasse vergemålet til personens ønsker og behov. SRF har også gjennomført et pilotprosjekt der statsforvalterne skulle gi vergene oppstartsmandat til å kartlegge hva personen trengte og ønsket hjelp til. Formålet var å få bedre tilpassede vergemål og sikre tidlig involvering av personen og andre i kretsen rundt han eller henne. Tiltakene var likevel ikke tilstrekkelige.

    Det mest effektive tiltaket for å individtilpasse vergemålene har vist seg å være strukturering av vergefullmakter gjennom digitalisering. Statsforvalterne startet dette arbeidet i 2021, og har siden jobbet for at alle vergemål skal ha en individuell utforming som passer den enkeltes ønsker og behov.

    Lik praksis over hele landet

    Før 1. juli 2013 lå ansvaret og oppgavene på vergemålsområdet hos de kommunale overformynderiene. Da det lokale ansvaret for personer som trenger verge ble overført til staten, gikk Norge fra å ha 428 til å få 19 lokale vergemålsmyndigheter. Overgangen viste at det var store forskjeller i tjenestene de ulike overformynderiene hadde tilbudt.

    Endringen fra 18 til 10 embeter i 2019 ga større fagmiljøer på vergemålsområdet. De minste embetene opplevde en styrking av både kompetanse og kapasitet. Samtidig er det noe variasjon mellom statsforvalterne på enkelte områder og SRF vil jobbe videre med å tilrettelegge for økt rettslikhet fremover.

    Økt rettssikkerhet

    Nedleggelsen av overformynderiene skulle gi rettssikkerhetsgevinster blant annet ved at lokale vergemålsmyndigheter fikk større og mer profesjonelle fagmiljøer. De siste ti årene har det blant annet vært jobbet systematisk med å bedre kontrollen av vergens økonomiforvaltning for å avdekke feil og misbruk.

    Tidligere var det i stor grad opp til hvert enkelt overformynderi å avgjøre om noen av vergene skulle ha regnskapsplikt. Hos flere overformynderier var det ingen verger som hadde plikt til å levere regnskaper for økonomiforvaltningen. Vergemålsloven har i dag regler som gjør at de aller fleste verger må dokumentere at de forvalter vergehavers økonomi i tråd med lovens krav. Statsforvalterne rapporterer at kontrollen de gjennomfører hvert år og veiledningen de gir vergene bidrar til bedre økonomiforvaltning. Økt kvalitet i kontrollene sikrer vergehaverne bedre mot misbruk og feil i vergenes forvaltning av økonomien.

    En statsforvalters perspektiv

    Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

    Eldbjørg Sande er avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Oslo og Viken. Hun var sekretær for Vergemålsutvalget og har vært med å skrive kommentarutgaver til vergemålsloven.

    Intervju med Eldbjørg Sande

    Kan du reflektere litt rundt hvor langt dere har kommet med målene om økt rettslikhet og økt rettsikkerhet?

    Etter mitt syn har rettssikkerheten for vergehavere blitt betydelig styrket i årene etter vergemålsreformen trådte i kraft. Sammenslåingen av embeter har etter mitt syn også hatt en positiv effekt, både hva gjelder økt rettssikkerhet, og ikke minst økt rettslikhet. I den forbindelse la embetene ned et betydelig arbeid for å sikre lik behandling av vergemålssakene.

    Det er mitt syn at vi er kommet langt i det som beskrives som et paradigmeskifte i synet på ivaretakelse av rettighetene til personer som har behov for den støtteordningen vergemål er. Samtidig er det endel som gjenstår. Jeg er særlig bekymret for at en ikke helt har klart å lage et system hvor andre viktige rettigheter enn selvbestemmelse, som grunnleggende behov for livsopphold, også kan ivaretas på en god måte. Dette er et krevende dilemma, som jeg tenker det er viktig blir hensyntatt i det videre arbeidet som skal gjøres på lovgiversiden. Det er også utfordringer av rettssikkerhetsmessig karakter i regelverket for mindreårige, og i bestemmelsene om fremtidsfullmakt.

    Det har også åpenbart blitt økt rettslikhet etter at vergemålsforvaltningen ble overført fra de kommunale overformynderiene, til fylkesmannen, nå statsforvalteren. På samme måte har opprettelsen av ett, felles klage- og tilsynsorgan sikret større ensartethet i behandlingen av vergemålssakene. Arbeidet med digitalisering av ulike prosesser i vergemålsforvaltningen bidrar også inn her. Tettere samarbeid mellom SRF og embetene, og etablering av ulike faglige fora på tvers av embetene, er andre tiltak som kan sikre rettslikhet ytterligere.

    Kan du trekke frem tre forhold som har vært særlig viktige for utviklingen av vergemålsområdet de siste ti årene?

    Etter at vergemålsreformen trådte i kraft har det blitt et betydelig økt fokus på vergemålsordningen, i befolkningen generelt, hos media og hos politikere. Fokuset har ikke alltid vært av positiv karakter, men det har likevel ført til diskusjoner og følgelig større bevissthet i vergemålsforvaltningen og hos vergene. Det har etter mitt syn kun vært positivt at vergemål har blitt satt under lupen.

    Ett annet viktig aspekt er oppbygging av et korps av faste verger. Det er mange som ikke har nærstående som kan ivareta vergerollen, og da er vergemålsforvaltningen helt avhengig av å ha dyktige, profesjonelle verger til å utføre disse oppdragene. Det er til syvende og sist det arbeidet vergene gjør som sikrer at vi når målene om økt rettssikkerhet og rettslikhet for vergehaverne.

    Det siste jeg vil trekke frem er innsatsen til egne medarbeidere, og til kollegaer i andre deler av vergemålsforvaltningen. Det gjøres en utrettelig innsats på et område preget av store restanser, hyppige endringer, høye krav til produksjon og til dels mye støy. Det må antas at behovene for de støtteordninger vergemålsforvaltningen ivaretar ikke vil bli mindre fremover. Det er derfor viktig at politikerne prioriterer dette feltet videre, slik at vi kan sikre stabilitet og høy kompetanse.

     Utviklings­trekk på vergemåls­området

     Saksutvikling

     Antall nye vergemål for voksne pr år

     Tekst-alternativ for denne grafen finnes i tabellen under.
     Tittel 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     Opprettet nye vergemål for voksne 7623 7579 6349 7667 6325 6624

     I 2022 ble det opprettet 6 624 vergemål. Det er en liten oppgang sammenlignet med året før. Andelen eldre i Norge øker og personer med demens utgjorde en stor andel av dem som fikk opprettet vergemål for første gang i 2022.

     Utvikling i totalt antall vergemål for voksne

     Tekst-alternativ for denne grafen finnes i tabellen under.
     Antall vergemål for voksne 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     Antall vergemål for voksne 40465 41849 41452 42281 42561 42301

     Antallet voksne personer med vergemål har vært relativt stabilt de siste årene. I 2022 var det en liten nedgang i antallet løpende vergemål.

     Fremtidsfullmakter, bekreftet trådt i kraft

     Tekst-alternativ for denne grafen finnes i tabellen under.
     Stadfesting av fremtidsfullmakter 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     Stadfesting av fremtidsfullmakter 196 377 434 1016 1596 2489

     Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen av stadig flere fremtidsfullmakter. Det er grunn til å tro at tallet på opprettede fremtidsfullmakter er langt høyere enn antallet stadfestede ikrafttredelser.


     Utvikling i klagesaker

     SRF mottok litt færre klagesaker i 2022 enn i 2021. Ved årsskiftet var det en liten økning i restansen sammenlignet med året før.

     Klagesaker vergemål

     2022 2021 2020 2019 2018
     Innkomne klagesaker 333 401 522 402 501
     Behandlede klagesaker 319 489 441 429 503
     Restanse 70 56 145 68 97
     Saksbehandlingstid (mnd.) 2,5 3,5 2,8 2,7 3,1
     Andel klagesaker som gis medhold 19 % 24 % 24 % 18 % 21 %

     Besøksrapporter fra Sivilombudet

     Sivilombudets forebyggingsenhet har besøkt boliger for voksne personer med utviklingshemming for å undersøke praksis i saker om bruk av tvang. [1] Et av Sivilombudets funn var at statsforvalterne ikke ga tilstrekkelig opplæring og veiledning til verger som representerer mennesker med tvangsvedtak.

     Høsten 2022 presenterte Sivilombudet funnene for SRF. SRF har publisert et e-læringskurs om vergens rolle i møte med helse- og omsorgstjenesten. Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er ett av temaene i kurset. SRF vil følge opp temaet videre med statsforvalterne.

     Sak for Diskrimineringsnemnda

     Diskrimineringsnemnda behandler to klager som gjelder kapitalforvaltningen av vergemålsmidler. Spørsmålet er om kapitalforvaltningsordningen innebærer diskriminering av personer med verge. Bakgrunnen er at klagerne mener at personer med verge ikke har tilgang til de samme bankrentene i kapitalforvaltningsordningen for vergemålsmidler som det andre personer har i det alminnelige bankmarkedet. Diskrimineringsnemndas avgjørelser er ventet i løpet av våren 2023.

     Avgjørelse fra Personvernnemnda

     Personvernnemnda behandlet en sak der de kom frem til at statsforvalteren ikke har lovhjemmel til å innhente historiske opplysninger om fullmaktsgivers helsetilstand på tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet.

     SRF har lagt den samme lovforståelsen til grunn i tilsynet med statsforvalternes praksis i saker om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakter. I veilederen om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakter har SRF presiserte at statsforvalteren ikke har lovhjemmel til å innhente historiske opplysninger om fullmaktsgivers helsetilstand på tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet.

      Statistikk

      Antall vergemål fordelt etter sakstype på statsforvalter

      Statsforvalterembete Enslig Mindreårig Asylsøker Mindreårig Mindreårig - Midlertidig Voksen Voksen - Midlertidig Totalsum
      SFAV 85 931 264 2889 48 4217
      SFIN 177 1001 639 3378 55 5250
      SFMR 25 710 293 2026 6 3060
      SFNO 56 584 770 2851 4 4265
      SFOV 563 4867 3277 13726 200 22633
      SFRO 37 1225 727 2677 7 4673
      SFTF 104 637 302 2209 27 3279
      SFTL 47 953 225 4006 14 5245
      SFVL 65 1586 955 4832 18 7456
      SFVT 69 1087 458 3707 55 5376
      Totalsum 1228 13581 7910 42301 434 65454

      Vedtak klagesaker fordelt på utfall 2022

      Utfall 2022 2021
      Stadfestet 72 % 67 %
      Opphevet 13 % 12 %
      Omgjort [1] 6 % 12 %
      Annet [2] 8 % 9 %
      Avvist 1 % 0 %
      100 % 100 %

      1) Omgjort og delvis omgjort
      2) Inkl. avslått/avslutta uten vedtak / godkjent

      Vedtak klagesaker fordelt på sakstyper 2022

      Tekst-alternativ for denne grafen finnes i tabellen under.
      Vedtak klagesaker fordelt på sakstyper 2022 Prosent
      Godtgjøring 24
      Innsyn 14
      Øvrige samtykkesaker [1] 7
      Annet 1
      Opphør av vergeoppdrag 8
      Oppnevning av verge [2] 6
      Opprettelse av vergemål [3] 15
      Arv og gave 5
      Avvisning 9
      Forvaltning av midler 6
      Bruk av kapital 4

      1) inkl kjøp og salg av eiendom
      2) inkl midlertidig verge og representant
      3) inkl vergemålets omfang og opphør av vergemål

      Antall vergeoppdrag pr verge vedr vergemål for voksne pr 31.12.2022

      Antall oppdrag Antall verger
      1 oppdrag 23918
      2- 5 oppdrag 1549
      6-10 oppdrag 302
      11-20 oppdrag 241
      21-100 247
      Over 100 12
      Sum verger 26269