Hopp til hovedinnhold

Skal søke eller har søkt om fri rettshjelp

Sende søknad

Søknad om fritt rettsråd sender du til statsforvaltaren i det fylket du bur eller oppheld deg i over noko tid. I mange prioriterte sakstypar kan advokatar/rettshjelparar sjølv innvilge fritt rettsråd dersom inntekts- og formuesgrensa er oppfylt, og det er då ikkje nødvendig å søkje statsforvaltaren. Søknad om fri rettshjelp til sak i utlandet skal alltid sendast til statsforvaltaren i Oslo og Viken.

I saker for domstolane sender du søknad om fri sakførsel til den domstolen som skal behandle saka di, dersom saksområdet er prioritert etter rettshjelpelova § 16 første eller anna ledd. Søknad om fri sakførsel i uprioriterte saker etter rettshjelpelova § 16 tredje ledd blir sende statsforvaltaren, til liks med søknader om fritt rettsråd.

Søknadsskjema

Egenerklæringsskjema fri rettshjelp, bokmål, PDF-format
Egenerklæringsskjema fri rettshjelp, bokmål, Word-format

Eigenerklæringsskjema fri rettshjelp, nynorsk, PDF-format

Eigenerklæringsskjema fri rettshjelp, nynorsk, Word-format

Egenerklæringsskjema fri rettshjelp, samisk, PDF-format

Egenerklæringsskjema fri rettshjelp, samisk, Word-format

Eigenerklæringsskjema (engelsk)

Klage

Dersom du ønskjer å klage på eit vedtak som er fatta av statsforvaltaren, sender du klaga til den som har avgjort rettshjelpssøknaden din. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunktet avgjerda kom fram til deg. Statsforvaltaren vil sende klaga vidare til Sivilrettsforvaltningen, som er klageinstans over vedtak treft av statsforvaltarane, Barneverns- og helsenemnda for barnevern og sosiale sakene og kontrollkommisjonane for psykisk helsevern.

Dersom rettshjelpssøknaden din er avgjord av ein domstol, skal ein anke over denne behandlast av overordna domstol. Anken sender du til den domstolen som har avgjort rettshjelpssaka di. Ankefristen er 1 månad.

Saksbehandlingstid

Som hovudregel vil klaga di vere avgjord i løpet av 6-8 veker etter at klaga er mottatt i Sivilrettsforvaltninga.

Vedtaka kan lesast på internett

Ein del av Sivilrettsforvaltningens vedtak blir anonymisert og blir oversendt Lovdata for publisering. Ver merksam på at du må ha abonnement hos Lovdata for å få tilgang til nettsida med Sivilrettsforvaltningens vedtak.