Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrådet for Kriminal­omsorgen

Dagens fem regionale tilsynsråd for Kriminalomsorgen erstattes 1. januar 2025 med et landsomfattende råd. Sivilrettsforvaltningen vil være sekretariat for det landsomfattende tilsynsrådet, og sekretariatet vil være plassert i Vardø. Lokal forankring blir videreført gjennom rådets fylkesbaserte sammensetning.

Tilsynsrådet skal...

  • ...føre tilsyn med at innsatte i kriminalomsorgens institusjoner behandles i samsvar med gjeldende rett og at deres velferd ivaretas
  • ...føre tilsyn med at domfelte som gjennomfører straff i samfunnet behandles i tråd med gjeldende rett
  • ...føre et systematisk og jevnlig tilsyn, med de rammer som er nødvendig for å ivareta innsattes rettssikkerhet etter internasjonale menneskerettighetsstandarder
  • ...følge opp enkeltsaker fortløpende
  • ...rapportere årlig til Justis- og beredskapsdepartementet og til Kriminalomsorgsdirektoratet
  • ...offentliggjøre meldinger og rapporter fra rådet

Tilsynsrådets sammensetning

Dagens fem regionale tilsynsråd skal erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd 1. januar 2025, med en fast ledelse på tre personer. Den lokale forankringen blir videreført gjennom rådets fylkesbaserte sammensetning. Alle fylker vil være representert, og lokale medlemmer vil delta ved fysiske tilsynsbesøk til kriminalomsorgens enheter.

Sekretariat

Sivilrettsforvaltningen vil være sekretariat for og støtte tilsynsrådet. Sekretariatet vil samlokaliseres med Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø, som et nytt regionskontor under Sivilrettsforvaltningen.

Bakgrunn

Kritikk

Dagens tilsynsordning har møtt kritikk over tid. Blant annet har Sivilombudet pekt på at ordningen ikke sikrer et systematisk og jevnlig tilsyn, med de rammer som er nødvendig for å ivareta innsattes rettssikkerhet etter internasjonale menneskerettighetsstandarder. 

Kritikken av den gjeldende ordningen går bl.a. på mangelfull regulering av rådets uavhengighet og mandat og at de regionale rådene arbeider ulikt, uten at dette er saklig begrunnet. Mangel på sekretariat og et system for arkivering og oppbevaring av personopplysninger er også blant svakhetene som er påpekt.

Endring i straffegjennomføringsloven

Ved prop. 46 L (2022 – 2023) fremmet regjeringen forslag om nytt tilsynsråd for kriminalomsorgen, med nye regler for tilsynsrådets uavhengige kontroll med kriminalomsorgen. Stortingets behandling av forslaget resulterte i at det ved lov 2. juni 2023 nr. 18 ble vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven som innebærer en betydelig styrking av tilsynet med kriminalomsorgen.

Loven ventes å tre i kraft 1. januar 2025.