Hopp til hovedinnhold

TIlsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

Tilsynsrådet fører tilsyn med driften av Politiets utlendingsinternat og behandlingen av utlendingene som oppholder seg ved internatene (Trandum og Haraldvangen familieenhet). Tilsynsrådet fører også tilsyn med tvangsreturer.

Om Tilsynsrådet

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet skal føre tilsyn med driften av utlendingsinternatet og behandlingen av de internerte som oppholder seg der (Trandum og Haraldvangen). Dette kan også innbefatte andre særlige tilrettelagte innkvarteringssteder som er i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer. Tilsynsrådet fører også tilsyn med tvangsreturer. Med tvangsreturer menes uttransport av utlendinger uten gyldig oppholdsgrunnlag som ikke returnerer frivillig og som det brukes tvangstiltak mot.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterer personer som ikke har lovlig opphold i Norge, og som ikke reiser på egenhånd. PU driver landets to utlendingsinternat – Politiets utlendingsinternat på Trandum og familieenheten på Haraldvangen. Internatene blir brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer i saker med stor rømningsfare. Personer som ikke samarbeider med norske myndigheter om å avklare identiteten sin, kan også bli internert.

Medlemmer i tilsynsrådet:

 • Lagdommer Pål Morten Andreassen, leder (Oslo)
 • Overlege Birgit Nanki Johanne Lie, medlem (Kristiansand)
 • Advokat Mads Harlem, medlem (Oslo)
 • Jurist Anders Jordet, medlem (Oslo)
 • Sykepleier Tony Heyerdahl, medlem (Follebu)
 • Sykepleier Hosein Behsodi, medlem (Ridabu)
 • Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup, varamedlem (Bergen)
 • Seniorrådgiver og ernæringsfysiolog Guro Berge Smedshaug, varamedlem (Eiksmarka)

Om tilsyn

Tilsynsrådet skal se til at:

 • utlendingenes rettigheter blir ivaretatt i henhold til lov og forskrift
 • fullmaktene til å innskrenke rettighetene ikke blir benyttet i unødvendig omfang eller på en unødvendig streng måte
 • tvangsreturer skjer etter gjeldende regler og rutiner, og at de blir gjennomført på en human og verdig måte. Det som skjer i tredjeland er ikke omfattet.

Tilsynsrådet skal ikke føre tilsyn eller kontroll med utlendingsvedtaket og dets grunnlag, kjennelse for pågripelse og fengsling eller andre forvaltningsavgjørelser.

Tilsynsrådet har selv ansvar for følgende:

 • Ta opp forhold Tilsynsrådet finner kritikkverdige.
 • Avgi årsmelding og sørge for offentliggjøring av denne.
 • Gjennomføre minst to tilsyn hvert år. Tilsynene kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.
 • Gjennomføre monitorering av tvangsreturer. Tilsynsrådet avgjør selv hvilke returer de skal føre tilsyn med, og om det enkelte tilsynet skal gjelde hele eller deler av returen. Utvalget av returer må samtidig omfatte saker med en god geografisk spredning og ulike grupper av personer (alder, kjønn, singel/par/barnefamilier osv). Returdirektivet krever ikke at alle returer monitoreres.

Årsmeldinger

Årsmelding Tilsynsrådet for Trandum 2022

Årsmelding Tilsynsrådet for Trandum 2021

Årsmelding Tilsynsrådet for Trandum 2020

Regelverk

Grunnlaget for Tilsynsrådets arbeid og hva det skal føre tilsyn med er fastsatt i:

Kontakt

Det er Sivilrettsforvaltningen som er sekretariat og kontaktpunkt for Tilsynsrådet.

Postadresse:

Tilsynsrådet for Trandum
PB 2105, Vika
0125 Oslo

Sekretariatsleder:

Katrine Kleiven Mentzoni
Telefon: 22 99 13 25

Epost:

tilsynsrad@sivilrett.no

(Epostmottaket er en åpen og usikret tjeneste. Du bør derfor ikke sende sensitiv informasjon til oss på epost)