Hopp til hovedinnhold

Politietatens uavhengige varslingsombud

Politietatens uavhengige varslingsombud har som hovedoppgave å undersøke interne, nærmere definerte varslingssaker på arbeidsgivers vegne. Ombudet skal bidra til økt tillit, forbedring og læring i politietaten. Ombudets første periode har planlagt oppstart i juli 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner ombudet for to år av gangen. Ombudet skal bestå av 3-5 personer avhengig av behovet for tilstrekkelige ressurser.

Ombudsrollen ivaretas av en leder med tung juridisk bakgrunn, eksempelvis en ansatt i akademia, en dommer i de alminnelige domstolene eller en erfaren arbeidsrettsadvokat. I tillegg bør ombudet knytte til seg kompetanse med politifaglig bakgrunn og innen organisasjonspsykologi, og eventuelt også et medlem med påtalefaglig bakgrunn.

Les mer:

- Mehl etablerer varslingsombud for politiet

Sekretariat

Sivilrettsforvaltningen utøver sekretariatsfunksjoner for varslingsombudet.

Kontakt: varslingsombudet.politiet@sivilrett.no.