Hopp til hovedinnhold

Klagenemnda for internasjonale operasjoner

Dersom du får psykiske belastningsskader som følge av at du tjenestegjør i internasjonale operasjoner, kan du ha rett til økonomisk kompensasjon eller erstatning. Statens pensjonskasse (SPK) behandler søknader om dette i første instans. Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for klagenemnda.

Om ordningen

Ordningen er delt i billighetserstatning og kompensasjonserstatning:

  • Billighetserstatning er erstatning for varig medisinsk invaliditet. Dette kan du ha rett til dersom du har fått begrensninger i livsutfoldelsen som følge av en psykisk belastningsskade etter en internasjonal operasjon. Denne kan du ha rett på selv om du er i fullt arbeid.
  • Kompensasjonsordningen er en erstatning for et fremtidig inntektstap på grunn av at du helt eller delvis har falt ut av arbeid på grunn av tjenesten.

Det er Statens pensjonskasse (SPK) som behandler søknadene i første instans. Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra SPK, må du sende en klage til dem innen seks uker fra du mottok vedtaket. De vil da vurdere om det er grunnlag for å gjøre om vedtaket. Dersom de mener at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket, vil de sende saken til Sivilrettsforvaltningen.

Etter at klagenemnda har fattet et vedtak, kan du ikke klage videre på vedtaket. Du har derimot muligheten til å ta et vedtak fra klagenemnda inn for domstolen. Hvis du skal reise en sak for domsstolene kan du sende en stevning til den rettskretsen du har opphold i eller til Oslo tingrett.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på sidene til Statens pensjonskasse (SPK).

Om nemnda

Klagenemnda heter formelt Klagenemnda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Nemnda har seks nemndsmøter i året, og møter enten digitalt eller i Sivilrettsforvaltningens lokaler.

Nemnda har følgende medlemmer:

  • Nora Lund Lefdal (leder)
  • Johan F. Gjesdahl (fast medlem)
  • Rune Meier (fast medlem)
  • Siw Elvenes (fast medlem)
  • Per Johnny Olsen (varaleder)
  • Berit Sangolt (varamedlem)
  • Randi Alise Rye (varamedlem)
  • Tor Gunnar Framnes (varamedlem)

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om erstatningsordningen kan du kontakte Statens pensjonskasse (SPK).

Ved spørsmål til klagenemnda kan du kontakte Sivilrettsforvaltningen. Merk eventuelle skriftlige henvendelser med INTOPS.