Hopp til hovedinnhold

Garantiordning for bubehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet

Vi i Sivilrettsforvaltninga er ansvarleg for garantiordninga for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet i eit konkursbo. Ein slik garanti kan gjere det mogleg å avdekkje straffbare forhold som kan vere grunnlag for etterforskning og strafforfølgning av saka.

Generelt om ordninga

Ordninga gjeld i tilfelle der det ikkje er midlar til framleis behandling av konkursbuet. Formålet med framleis bubehandling skal vere å avdekkje straffbare forhold som kan danne grunnlag for etterforskinga og straffeforfølginga til påtalemakta av saka.

For å kunne dekkjast av garantiordninga må det vurderast​

  • kor sterke indikasjonane på økonomisk kriminalitet er
  • kor grove regelbrot som kan vere i biletet
  • om det er andre forhold knytt til mistanken om økonomisk kriminalitet som kan gjere det ønskjeleg å halde fram bubehandlinga. Dette kan til dømes vere dersom granskinga kan føre til at buet kan bli tilført ekstra midlar. Ordninga ser ikkje bort frå bubehandling i desse tilfella, men vi understrekar at hovudformålet med garantiordninga er å avdekkje økonomisk kriminalitet.

Alle lovbrot vil altså ikkje automatisk tilseie framleis bubehandling.

Det finst ei rekkje garantiordningar for konkursbu, både offentlege og private, med ulike formål. Resten av garantiordningane er nærmare omtalte på Konkursrådets nettside.

Søknadsprosedyre

For å søkje på denne garantiordninga, må bustyrar rette søknad om midlar til vidare bubehandling til retten. Søknaden bør innehalde:

  • ei opplysning om kor stort beløp det blir søkt om. Beløpet bør oppgivast inkl. mva.
  • ei skildring av kva beløpet blir ønskt brukt til
  • ei forklaring for mistanken om økonomisk kriminalitet og kva denne mistanken byggjer på.
  • Retten vurderer om søknaden skal innvilgast. Retten kan likevel berre stille garanti på inntil
    kr. 100 000 inkl. mva. Dersom det blir søkt om beløp over kr. 100 000 inkl. mva, skal retten vidaresende søknaden til Sivilrettsforvaltningen for avgjerd, saman med ei tilråding om søknaden etter synet til retten bør etterkomast eller ikkje. Dette gjeld òg dersom det blir søkt om utviding av ein tidlegare gitt garanti, slik at den totale tilsegna for buet overstig kr. 100 000 inkl. mva.

For ytterlegare informasjon vedrørande ordninga, sjå Rundskriv G-05/2014.