Hopp til hovedinnhold

Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) kvalitetssikrer alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker. Kommisjonens oppgave er å vurdere kvaliteten på rapporter fra sakkyndige i barnevern- og barnelovssaker og avdekke eventuelle mangler og svakheter.

Om kommisjonen

Kommisjonens kvalitetsvurdering kan bidra til å bedre kvaliteten på de sakkyndige rapportene og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser.

Barne- og familiedepartementet oppnevner medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon for inntil fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt til 31. august 2024. Sivilrettsforvaltningen er sekretariat for kommisjonen.

Kommisjonens medlemmer skal ha relevant faglig kompetanse innenfor kommisjonens ansvarsområder. Ved oppnevning skal det legges vekt på at kommisjonen samlet sett har bred klinisk, vitenskapelig og sakkyndig erfaring.

Kommisjonen består i dag av psykologspesialister og psykiatere. De oppnevnes fra hele landet, og det skal være kjønnsbalanse i kommisjonen.

Leder:

 • Frida Rø Gullestad, psykologspesialist, PhD, Oslo

Kommisjonsmedlemmer:

 • Gunnar Standal, psykologspesialist, Lillehammer (stedfortreder for leder)
 • Ritt Marie Dalan, psykologspesialist, Narvik
 • Per-Erik Davidsen, psykologspesialist, Alta
 • Trond Sødal, barne- og ungdomspsykiater, Kragerø
 • Trond Indregard, psykologspesialist, Tromsø
 • Monica Sarfi, psykologspesialist, PhD, Bærum
 • Jorunn Berland Øpsen, psykologspesialist, Bergen
 • Suleman Akram, overlege, Jessheim
 • Erlend Kleiven Lorentzen, psykologspesialist, Vefsn
 • Tori Mauseth, psykologspesialist og førstelektor, Nesodden
 • Solveig Furre, psykologspesialist, Haugesund
 • Jørn Auran, psykologspesialist, Trondheim
 • Kathrine Lorentz, psykologspesialist og universitetslektor, Trondheim
 • Børge Mathiassen, psykologspesialist, Tromsø
 • Sveinung Hellesen Nygård, psykologspesialist, Voss
 • Ola Homb, psykologspesialist, Hamar
 • Kjell-Einar Zahl, psykologspesialist, Ski
 • Kristin Oxholm, psykologspesialist, Oslo
 • Olav Henriksson Bendiksby, psykologspesialist, Jar

Kommisjonens arbeidsform

Kommisjonen behandler innsendte rapporter uten opphold og hvis mulig innen 12 dager fra rapporten ble mottatt. Hver rapport behandles av minst to medlemmer, som vurderer rapporten uavhengig av hverandre. Kommisjonsleder, eller den kommisjonsleder utpeker, bestemmer hvem som skal behandle den enkelte sak. Ved særlige behov kan kommisjonsleder tilkalle fagkyndige utenfor kommisjonen til å delta i behandlingen av en konkret sak.

Kommisjonen gir vanligvis en av følgende bemerkninger:

 • Ingen vesentlig bemerkning
 • Bemerkning (formelle og/eller faglige bemerkninger)
 • Betydelige mangler

Kommisjonen kan også anbefale at oppdragsgiver innhenter en tilleggsrapport.

Kommisjonen godkjenner ikke rapporter, men kvalitetsvurderer dem. Kommisjonen har ikke tilgang på øvrige dokumenter i saken.

I vurderingen av rapportene legger kommisjonen blant annet vekt på:

Elektronisk innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon

Sakkyndige kan sende rapporter som skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon via Altinn. Det er mulig å sende rapporter i papirformat, men vi anbefaler å sende rapporten elektronisk. Dersom du ikke har fått svar på rapporten innen 12 dager bør du kontakte sekretariatet på e-post bsk@sivilrett.no.

 1. Gå til innsending av rapporter til Barnesakkyndig kommisjon hos Altinn, og trykk deretter på «Start tjeneste».
 2. Logg så inn med ønsket elektronisk ID. Dersom du allerede er innlogget i Altinn slipper du dette. 
 3. Nå kommer du til selve skjemaet. Du må først fylle inn informasjon om innsender. Dette vil utfylles automatisk basert på hvilken elektronisk ID du valgte ved innlogging. Påse uansett at din informasjon er korrekt, og trykk «Neste».
 4. Legg så inn dokumentene som skal være vedlagt innsendingen. Når alle dokumentene er lagt inn, trykk på «Neste». 
 5. Nå er innsendingen klargjort. Dersom du ønsker å gjøre endringer kan du trykke «Tilbake» og gå tilbake til de forrige punktene. Du kan også trykke på krysset øverst til høyre for å gå ut av skjemaet. Du vil kunne finne igjen skjemaet i din innboks under «Under arbeid». Der kan du enten gå tilbake til skjemautfyllingen, eller slette hele skjemaet. Når innsendingen er ferdigstilt, trykker du på «Send inn».
 6. Innsendingen er nå gjennomført. Du vil se en kvittering på skjermen om at meldingen er sendt inn, samt en kvittering for innsending som du kan laste ned. Du kan deretter trykke på krysset øverst til høyre for å avslutte skjemainnsendingen. 

Den sakkyndiges navn og kontaktdata skal gå fram på første side. Dersom den innsendte rapporten gjelder en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste 14 dagene, eller dato for behandling av fylkesnemnden eller domstolen er kjent, ønsker vi at dette er skrevet inn øverst på første side av rapporten, eller sendt i følgebrev som eget vedlegg.

Innsendte dokumenter skal ikke krypteres, og det kan ikke være spesialtegn i filnavnet, eksempelvis skråstrek eller kolon. Rapporter bør fortrinnsvis innsendes i PDF-format, men kan også sendes i Word-format.

Dersom du er usikker på om rapporten er blitt sendt, du har glemt noe, gjort en feil eller lignende, kan beskjed om dette sendes på epost til bsk@sivilrett.no.

Dersom du opplever problemer med innsendingen av skjemaet, kan du kontakte Altinn via deres hjelpesider

Årsrapporter

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2023

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2022

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2021

Årsrapport for Barnesakkyndig kommisjon 2020

Veiledere

Barnesakkyndig kommisjon har tidligere utgitt informasjonsskriv med anbefalinger og annen nyttig informasjon til oppdragsgivere og sakkyndige.

Det er kommet nasjonale veiledere for sakkyndigarbeid i barnevernssaker og foreldretvister etter barneloven, og mye fra BSKs informasjonsskriv fremgår nå i veilederne.

Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i saker etter barnevernloven

Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

BSK anbefaler sakkyndige å sette seg grundig inn i veilederne og følge dem. Avvik fra veilederne bør i utgangspunktet begrunnes. 

Tidligere informasjonsskriv kan utleveres ved kontakt med sekretariatet. Nedenfor vil BSK supplere veilederne der vi synes det er nødvendig.