Hopp til hovedinnhold

Oppmodingar om rettsleg bistand i sivile saker (sivile rettsoppmodingar)

Når det oppstår behov for bistand frå eit anna lands styresmakter i samband med ei sivilsak, kan dei fremje ei oppmoding om dette. Dette kan til dømes vere oppmoding om forkynning av dokument eller bistand til avhøyr av vitne.

Haag-konvensjonane 1965 og 1970

Sivilrettsforvaltninga er sentralstyresmakt for rettsoppmodingar om forkynning og bevisopptak etter Haag-konvensjonane 1965 og 1970. 

Konvensjonen frå 1965 gjeld forkynning av rettslege og utanrettslege dokument på områda til sivil- og handelsretten. Konvensjonen fra 1970 gjeld bevisinnhenting på områda til sivil- og handelsretten.

Se også nettsidene til Haag-konferansene.

Andre rettsoppmodingar

Rettsoppmodingar i straffesaker, sivile rettsoppmodingar etter Haag-konvensjonen 1970 kapittel 2 og oppmodingar i sivile saker som ikkje er omfatta av dei to Haag-konvensjonane, blir behandla av Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontakt

Du kan kontakte oss på sivile.rettsanmodninger@sivilrett.no.