Hopp til hovedinnhold

Tilskot til spesielle rettshjelpstiltak

Organisasjonar som har rettshjelpstilbod for særleg utsette grupper og personar i ein særleg vanskeleg situasjon, kan få tilskot til spesielle rettshjelpstiltak. Ein kan få tilskot til juridisk bistand til personar som er omfatta av målgruppa, og til rettspolitisk arbeid som gjeld målgruppa. Tilskotsordninga er open og søknadsbasert, og det er Sivilrettsforvaltningen som har ansvar for ordninga.

Generelt om ordninga

Tilskot til spesielle rettshjelptiltak har som føremål å leggje til rette for kostnadseffektive rettshjelptilbod retta mot særleg utsette grupper og personar i ein særleg vanskeleg situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høg.

Ein kan få tilskot til juridisk bistand til personar som er omfatta av målgruppa, og til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppa. Tilskotsordninga er ei open og søknadsbasert ordning, vedteke som forskrift i desember 2020.

Søk om tilskot

Frist for å søke for 2023 gikk ut 1. desember 2022.

Du kan sende søknad med vedlegg til post@sivilrett.no og merk eposten med "Søknad om tilskot til spesielle rettshjelpstiltak".

For informasjon om kva søknaden skal innehalde, kan du sjå § 6 i forskrifta om tilskot til spesielle rettshjelpstiltak.

Årsrapportering

Tilskotsmottakarane rapporterer årleg i tråd med krav og fristar i tilskotsbreva frå Sivilrettsforvaltninga.

Fristen for å rapportere er 1. april kvart år.

Evaluering av ordninga

Det er eit krav i økonomiregelverket i staten at tilskotsordningar skal evaluerast for å vurdere om tilskotsmidlane som er løyvde av Stortinget, treff målsettingane for ordninga. Oxford Research har evaluert og skreve ein rapport om tilskotsordninga for spesielle rettshjelpstiltak.

Forskrift for tilskotsmottakarar

Forskrift om tilskot til spesielle rettshjelpstiltak.