Hopp til hovedinnhold

Årsrapport Barnesakkyndig kommisjon 2022

Kap 1: Leders beretning

BSKs mandat er å kvalitetsvurdere sakkyndige rapporter i saker etter barnevernsloven og fra 15.08.2022 også i foreldretvistsaker etter barneloven. Beslutninger som tas i en barnevernssak eller en foreldretvistsak etter barneloven vil ofte ha stor betydning for barns livssituasjon og utvikling, og konsekvenser for barnas foreldre. Det er avgjørende at arbeidet som gjøres i disse sakene har god nok kvalitet. Det gjelder også for de sakkyndiges rapporter. Sakkyndiges vurderinger har ofte stor innvirkning på beslutningene som tas i disse sakene. Om den sakkyndige rapporten holder faglig god nok standard kan være vanskelig for personer uten den samme fagkompetansen å vurdere. En ekstern kvalitetsvurdering fra andre fagfeller, som den BSK foretar, bidrar etter alt å dømme til økt rettsikkerhet for de involverte partene. Det vil også kunne øke tilliten til de sakkyndiges arbeid og gi rapportene økt legitimitet.

Det har, med unntak av 2020, vært en nedgang i antall sakkyndige rapporter i barnevernssaker de siste årene. Denne nedgangen fortsatte i 2022. Vi vet ikke hva som er årsaken. Totalt i 2022 behandlet vi 580 sakkyndige rapporter i saker etter barnevernsloven. I tillegg behandlet vi 76 rapporter i foreldretvistsaker etter barneloven. Vi ga ingen vesentlige bemerkninger i cirka 63 % av rapportene etter barnevernloven og cirka 68 % av rapportene etter barneloven. For barnevernssakene er det en beskjeden økning fra cirka 57 %. I tillegg kommer sakene som kun fikk formelle og ikke faglige bemerkninger. For 2022 har vi ikke egen statistikk for disse. Samlet kan vi fortsatt si at de fleste sakkyndige leverer faglig og metodisk solide rapporter.

BSK jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på våre bemerkninger. Vår ambisjon er at bemerkningene er klare og tydelige, slik at det blir så enkelt som mulig for oppdragsgiver å vurdere den sakkyndige rapportens bevisverdi. I 2022 har vi forsøkt å tydeliggjøre at det er oppdragsgiver som har ansvar for hvordan rapporten og bemerkningen fra BSK brukes.

Høsten 2022 kom det nye veiledere for sakkyndig arbeid. Et tema som er tydelig i disse, og som BSK har vært opptatt av i sine tilbakemeldinger til de sakkyndige, er at man må skille mellom hva som er de sakkyndiges oppgaver og rolle – og hva som tilligger oppdragsgiver og retten. De sakkyndige er oppnevnt i kraft av sin fagkompetanse og skal gi en fagkyndig vurdering, mens det er opp til retten å ta stilling til om de juridiske vilkårene er oppfylt. Den sakkyndiges rapport kan være et viktig bevis i denne vurderingen, og i praksis kan den sakkyndiges vurderinger være avgjørende for rettens vurdering av sentrale spørsmål. Det er allikevel prinsipielt viktig å skille de to rollene fra hverandre.

BSK ser at sakkyndige i noen saker uttaler seg om juridiske vurderingstemaer, som f.eks. hvilken bostedsløsning som er best for et barn (i foreldretvistsaker) eller om et barn bør tilbakeføres eller ikke (i saker etter barnevernloven). BSK oppfordrer de sakkyndige til å, heller enn å anbefale en konkret ordning, tydeliggjøre og diskutere hvilke konsekvenser ulike ordninger og alternativer kan tenkes å få for barna det gjelder, f.eks. mulige konsekvenser av ulike bostedsordninger (i saker etter barneloven) og mulige konsekvenser ved ulike samværsordninger (i saker etter barnevernloven). Det er også viktig at mandatene gjenspeiler dette og ikke ber den sakkyndige ta direkte stilling til spørsmål det er opp til retten å avgjøre.

Oslo, 15. mars 2023

Frida Rø Gullestad, leder

  Kap 2: Introduksjon til virksomheten

  BSK er et uavhengig organ som skal vurdere alle rapporter som er avgitt av sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker, enten de er bestilt av barnevernstjenesten, Barneverns- og helsenemndene, domstolene eller private parter. Formålet med BSK er å bidra til å sikre god faglig standard på rapporter fra uavhengige sakkyndige i barnevernssaker. Fra 15. august 2022 vurderer BSK også sakkyndige rapporter i foreldretvistsaker etter barnelovens § 61 nr. 3.

  Virksomheten reguleres av barnevernsloven (bvl.) § 12-8 og barnelova (bl.)
  § 61c og forskrift om Barnesakkyndig kommisjon av 12. august 2022.

  Den sakkyndige engasjeres eller oppnevnes av oppdragsgiveren for å utrede en eller flere problemstillinger i en bestemt sak, angitt i et mandat. Den sakkyndige avgir sin rapport til oppdragsgiveren med kopi til BSK. Minst to kommisjonsmedlemmer gjennomgår rapporten. Kommisjonens vurdering sendes til den sakkyndige med kopi til oppdragsgiveren, alt innenfor en frist på 12 dager. Kommisjonens vurdering skal deretter følge sakkyndigrapporten videre i prosessen.

  Av svarbrevet går det fram hvem av kommisjonsmedlemmene som har behandlet saken, og hvilke bemerkninger kommisjonens medlemmer eventuelt har hatt. Etter barnevernsloven
  § 12-7 skal kommisjonen ha vurdert sakkyndigrapporter før den kan legges til grunn for vedtak om tiltak etter loven. Med unntak av akuttvedtak, kan barneverns- og helsenemda eller retten kun legge til grunn sakkyndigbevis dersom de har vært vurdert av kommisjonen, se hhv.
  § 14-18 andre ledd, og § 14-25 tredje ledd. I barnelova § 61 c tredje ledd fremgår det at retten bare kan legge til grunn sakkyndigrapporter som har vært vurdert av kommisjonen.

  2.1. Kommisjonens medlemmer

  Nåværende kommisjon er oppnevnt for perioden 1. september 2020 – 31. august 2024. Kommisjonen ble utvidet med 7 medlemmer fra 15. august 2022 i forbindelse med at også saker etter barneloven skulle behandles. Katrin Koch satt som leder frem til sin bortgang 17.mars 2022. Frida Rø Gullestad var fungerende leder etter det og frem til hun ble formelt oppnevnt fra 15.august 2022.

  Leder:

  • Frida Rø Gullestad, Psykologspesialist, PhD, Oslo

  Medlemmer:

  • Gunnar Standal (stedfortreder), Psykologspesialist, Lillehammer
  • Trond Indregard (stedfortreder), Psykologspesialist, Tromsø
  • Børge Mathiassen, Psykologspesialist, Tromsø
  • Erlend Kleiven Lorentzen, Psykologspesialist, Vefsn
  • Jorunn Berland Øpsen, Psykologspesialist, Bergen
  • Jørn Auran, Psykologspesialist, Trondheim
  • Kathrine Lorentz, Psykologspesialist, Trondheim
  • Kjell-Einar Zahl, Psykologspesialist, Ski
  • Kristin Oxholm, Psykologspesialist, Oslo
  • Monica Sarfi, Psykologspesialist, PhD, Bærum
  • Ola Homb, Psykologspesialist, Hamar
  • Olav Henriksson Bendiksby, Psykologspesialist, Bærum
  • Per-Erik Davidsen, Psykologspesialist, Alta
  • Ritt Marie Dalan, Psykologspesialist, Narvik
  • Solveig Furre, Psykologspesialist, Haugesund
  • Suleman Akram, Spesialist i voksenpsykiatri, Jessheim
  • Sveinung Hellesen Nygård, Psykologspesialist, Voss
  • Tori Mauseth, Psykologspesialist, Nesodden
  • Trond Sødal, Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Kragerø

  Kommisjonsleder arbeider tilsvarende 80 pst stillingsbrøk, mens kommisjonsmedlemmene arbeider på timebasis. Kommisjonsleder har kontor ved Statens sivilrettsforvaltning (SRF), som også utøver sekretariatsfunksjoner for kommisjonen, herunder juridisk og administrativ bistand. Leder av sekretariatet har vært seniorrådgiver Johan Flem Kalheim, og fra 1. november 2022 overtok seniorrådgiver Martine Bakken Miller. Seniorrådgiver Anne Cathrine Christiansen er juridisk rådgiver. Rådgiver Erna Muratovic er fast tilknyttet saksbehandler.

   Kap 3: Kommisjonens aktiviteter og resultater

   3.1 Saksbehandling

   3.1.1 Informasjon om sakkyndigrapportene

   Antall saker

   Det har vært en nedgang i antall innkomne rapporter etter barnevernloven til BSK de siste årene, med unntak av 2020. Nedgangen i 2022 var om lag 4 pst sammenliknet med året før. Vi vet ikke hva som er årsaken.

   Tabell 3.1

   Tabell 3.1.1.1 Antall rapporter - barnevern - innkommet og behandlet [1]

   2022 2021 2020 2019 2018
   Innkommet 597 624 660 632 689
   Behandlet 580 620 668 634 690

   1) Tallene inkluderer også tilleggsrapporter

   Fra 15. august 2022 behandlet BSK også rapporter i foreldretvistsaker etter barneloven.

   Tabell 3.1.1.2 Antall rapporter - barnelov - innkommet og behandlet

   2022
   Innkommet 83
   Behandlet 76

   I tillegg til rapporter som skal vurderes av BSK, sendes det hvert år inn saker som ikke faller inn under BSKs ansvarsområde og som avvises. Det gjelder rapporter etter annen lovgivning, rapporter i etterkant av veiledningsoppdrag eller kliniske undersøkelser.

   Oppdragsgivere

   Både barnevernstjenester, barneverns- og helsenemnder (fylkesnemnder før 1. januar 2023), domstoler og private kan være oppdragsgivere for sakkyndige i barnevernssaker. I perioden har antall oppdrag gitt til sakkyndige fra barneverntjenestene vært omtrent tilsvarende som året før. Andelen saker gitt i oppdrag fra domstolene har hatt en liten økning fra 2021. Samtidig har antall oppdrag til sakkyndige fra barneverns- og helsenemnder hatt en liten nedgang.

   Det er uklart om få rapporter gis i oppdrag fra private parter, eller om disse ikke sendes inn til vurdering, det er dog et faktum at kommisjonen mottar få slike rapporter.

   Det mangler data om oppdragsgiver for 32 sakkyndigrapporter for 2022. Dette skyldes at BSK endret databehandlingssystem i løpet av året. Det at 32 rapporter mangler medfører at tallene er noe usikre.

   Tabell 3.1.1.3 Oversikt over oppdragsgivere i innkomne rapporter - barnevern [1]

   2022 2021 2020 2019 2018
   Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%) Antall (%)
   Barneverntjenesten 246 (43,5%) 280 (44,9%) 255 (38,6%) 310 (49,1%) 348 (50,5%)
   Fylkesnemnda 66 (11,7%) 83 (13,3%) 69 (10,5%) 67 (10,6%) 69 (10%)
   Tingretten 216 (38,2%) 204 (32,7%) 240 (36,4%) 221 (35%) 239 (34,7%)
   Lagmannsretten 34 (6%) 52 (8,3%) 87 (13,2%) 26 (4,1%) 28 (4,1%)
   Høyesterett 2 (0,4%) 2 (0,3%) 7 (1%) 1 (0,1%) 1 (0,1%)
   Private parter 1 (0,2% 3 (0,5%) 2 (0,3%) 7 (1,1%) 4 (0,6%)
   Sum 565 624 660 632 689

   1) Mangler 32 saker.

   Det sendes jevnlig inn rapporter til BSK som er ferdigstilt en tid tilbake, ofte for flere år siden. Det kan indikere at både sakkyndige og barneverntjenester noen ganger kun sender inn rapporter der det er klart at saken skal behandles av barneverns- og helsenemnd eller domstol, slik at det totale antall sakkyndige rapporter i barnevernssaker i realiteten kan være noe større enn de som vurderes av BSK.

   Tabell 3.1.1.4 Oversikt over oppdragsgivere i innkomne rapporter - barnelov

   2022
   Antall saker (%)
   Tingretten 60 (80%)
   Lagmannsretten 15 (20%)
   Høyesterett 0 (0%)
   Private parter 0 (0%)
   Sum 75
   Antall sider - mottatte rapporter

   Rapporters lengde vil variere, avhengig av bl.a. sakens kompleksitet, hvor omfattende mandatet er, hvor mange barn som utredes, hvor omfattende informasjonsgrunnlaget er. Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i saker etter barnevernloven og Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven gir ikke direkte føringer om sidetall, men det går frem at rapporten bør være poengtert, pedagogisk og leservennlig. Det understrekes også at sakkyndige utredninger ikke bør gjøres mer omfattende enn nødvendig for formålet.

   Forskrift om krav til helsepersonells utstedelse av attester, erklæringer o.l. § 4 inneholder en liste over innholdsmessige krav til attester, erklæringer o.l. Forskriften gjelder også̊ for sakkyndige erklæringer.

   Tabell 3.1.1.4 Antall sider per innkomne rapport [1]

   Antall sider 2022 2021 2020
   0-10 59 (10,7%) 33 (5,3%) 24 (3,8%)
   11-20 52 (9,4%) 49 (7,9%) 67 (10,6%)
   21-30 96 (17,4%) 136 (22%) 173 (27,2%)
   31-40 171 (31.0%) 218 (35,3%) 204 (32,1%)
   41-50 112 (20,3%) 117 (19,0%) 101 (15,9%)
   51-60 35 (6,3%) 38 (6,2%) 46 (7,2%)
   >61 27 (4,9%) 26 (4,2%) 20 (3,1%)
   Antall rapporter 552 617 635

   1) Dette registreres manuelt og det kan forekomme avvik fra antall registrert mottatte rapporter

   Tabell 3.1.1.5 Antall sider per innkomne rapport - barnelov [1]

   Antall sider 2022
   0-10 10 (13,3%)
   11-20 14 (18,7%)
   21-30 16 (21,3%)
   31-40 15 (20%)
   41-50 16 (21,3%)
   51-60 4 (5,3%)
   >61 0 (0%)
   Antall rapporter 75

   1) Dette registreres manuelt og det kan forekomme avvik fra antall registrert mottatte rapporter

   Også i 2022 har det vært mange rapporter der lengden har vært bemerket. Det skyldes som oftest at sakkyndige uten åpenbar grunn velger å gjengi dokumenter, samtaler og observasjoner i unødig stor detalj fremfor å sammenfatte opplysningene. Antall rapporter som er lengre enn 40 sider har økt til 31,6 pst i 2022 (barnevernssaker) fra 29,3 pst i 2021 og 26,2 pst i 2020. For barnelovsakene var det 26,6 pst av rapportene som var lengre enn 40 sider.


   3.1.2 BSKs arbeidsprosess

   BSK's bemerkninger

   Tabell 3.1.2.1 Oversikt over kommisjonens vurderinger av behandlede rapporter i saker etter barnevernsloven

   2022 2021 2020 2019
   Ingen vesentlige bemerkninger 350 (63,2%) 351 (56,6%) 369 (55,2%) 368 (58%)
   Formelle bemerkninger - 90 (14,5%) 112 (16,7%) 79 (12,5%)
   Bemerkninger 198 (35,7%) 166 (26,8%) 167 (25%) 161 (25,4%)
   Anbefalt tilleggsrapport 0 (0%) 5 (0,8%) 9 (1,3%) 12 (1,9%)
   Betydelige mangler (tidl. Alvorlige bemerkninger) 5 (0,9%) 7 (1,1%) 8 (1,2%) 10 (1,6%)
   Dissens 1 (0,2%) 1 (0,2%) 3 (0,4%) 4 (0,6%)
   Sum 554 620 668 624

   Tabell 3.1.2.2 Oversikt over kommisjonens vurderinger av behandlede rapporter i foreldretvistsaker etter barneloven

   2022
   Ingen vesentlige bemerkninger 40 (67,8%)
   Bemerkninger 18 (31%)
   Betydelige mangler 1 (1,6%)
   Dissens 0 (0%)
   Sum 59

   Rapporter som er avvist fra behandling er ikke med i oversiktene.

   Da kommisjonen ble etablert i 2010, ble tilbakemeldingene til de sakkyndige og deres oppdragsgivere av praktiske og statistiske årsaker organisert i flere kategorier.

   Per 31. desember 2021 ble det gitt vurderinger i følgende kategorier:

   1. Ingen vesentlige bemerkninger (det vil si ingen bemerkninger som antas å ha konsekvenser for opplysning av saken)
   2. Formelle bemerkninger (manglende redigering, unødig lange rapporter, mange gjentagelser, skrivefeil mv.)
   3. Bemerkninger (av metodisk, faglig eller etisk art)
   4. Anbefalt tilleggsrapport (deler av mandatet er ikke besvart, eller ønsket arbeid er ikke utført)
   5. Alvorlige bemerkninger (a) feil i fag eller metode, slik at rapporten ikke bidrar til sakens opplysning. Eller b) utredningen er så begrenset at den ikke kan vurderes etter gjeldende retningslinjer, men kan være nyttig som del av barneverntjenestens dokumentasjon for øvrig)
   6. Dissens (medlemmene er uenige i sin vurdering)

   Fra 1. januar 2022 ble kategoriene endret til:

   1. Ingen vesentlige bemerkninger
   2. Bemerkninger
   3. Betydelige mangler

   Fordi kategoriene ble endret fra 1. januar 2022, vanskeliggjøres sammenlikning med årene før. «Formelle bemerkninger», eks. bemerkninger om lengde, redigering o.l, ble tatt inn i kategorien «bemerkninger». Dette gjør at antallet «bemerkninger» er høyere i 2022.

   Ved å ta bort kategorien «formelle bemerkninger» erfarte vi at det ikke kom tydelig nok frem om bemerkningene gikk på det faglige innholdet eller ikke. Et klart skille mellom formelle og faglige bemerkninger ville gjøre det lettere for oppdragsgivere å vurdere rapportens bevisverdi. Derfor ble «formelle bemerkninger» gjeninnført i utgående brev fra midten av september 2022. Imidlertid er kategoriene fortsatt samlet under «bemerkninger» i statistikken for 2022.

   Kategorien «alvorlige bemerkninger» bestod frem til 2022 av både saker som hadde så store faglige og/ eller metodiske mangler at de i begrenset grad kunne bidra til sakens opplysning, og rapporter som var så begrenset i mandat eller omfang at de ikke skulle behandles av kommisjonen. Kategorien «betydelige mangler» omhandler kun den førstnevnte av disse, noe som trolig er årsaken til at det har vært en viss nedgang i denne gruppen.

   Tidligere var det en egen kategori for «anbefalt tilleggsrapport», dvs. rapporter der BSK vurderte at den hadde mangler av en art som gjorde at oppdragsgiver ble anbefalt om å innhente en tilleggsrapport. Fra 1. januar 2022 fjernet vi denne kategorien. Det ble i stedet presisert i svarbrevet at det var opp til oppdragsgiver å vurdere behovet for innhenting av tilleggsrapport. Tanken var at det er oppdragsgiver som skal fatte en beslutning i saken og som vurderer rapporten opp mot øvrige momenter/ bevis i en sak. Oppdragsgiver kan vurdere om BSKs bemerkninger omhandler temaer av stor verdi for saken og derfor om de ønsker at den sakkyndige skal svare ut bemerkningene med muntlig redegjørelse eller en skriftlig tilleggsrapport.

   Saksbehandlingstid

   I henhold til tildelingsbrev for Sivilrettsforvaltningen for 2022 skal BSK rapportere på andel saker behandlet innen 12 dager. Det gjelder uavhengig av helger og helligdager. Resultatkravet for 2022 har som tidligere vært 100 pst. Fristen er overholdt i 91 pst av sakene i 2022 mot 96,7 pst av sakene i 2021. Trolig skyldes svakere måloppnåelse i 2022 at det ble innført nytt sak- og arkivsystem midt i året. Det krevde opplæring av både sekretariatet og kommisjonens medlemmer.

   Tabell 3.1.2.3 Saksbehandlingstid

   Intervaller 2022 2021 2020 2019 2018
   0-3 dager 118 (19,5%) 83 (13,2%) 89 (13,3%) 71 (11,2%) 66 (9,6%)
   4-6 dager 233 (38,5%) 239 (38,6%) 227 (34,0%) 233 (36,8%) 270 (39,4%)
   7-9 dager 157 (26%) 213 (34,4%) 240 (35,9%) 240 (37,9%) 266 (38,8%)
   10-12 dager 41 (6,8%) 65 (10,5 %) 82 (12,2%) 69 (10,9%) 68 (9,9%)
   >12 dager 41 (6,8%) 65 (10,5%) 82 (12,2%) 69 (10,9%) 68 (9,9%)
   Sum 605 620 668 634 685

   Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var åtte dager i 2022. Dette er beregnet fra rapporten ble registrert i BSK til dato for utsending av svarbrevet


   3.2 Kommisjonens øvrige virksomhet

   I tillegg til gjennomgang og vurdering av sakkyndige rapporter i barnevernssaker, skal BSK også ivareta oppgaver innen informasjon, samarbeid med eksterne fagmiljøer og intern utvikling, i tillegg til å svare på ulike henvendelser, innsynsbegjæringer, høringsuttalelser mv.

   3.2.1 Intern virksomhet

   SRF har i 2022 fått nytt sak- og arkivsystem som gjør det mulig å sende ut svarbrev elektronisk til de sakkyndige og deres oppdragsgivere.

   Samling med medlemmene

   I 2022 var det to fysiske samlinger for medlemmene, en før utvidelsen og en etter utvidelsen av kommisjonen. Det har i tillegg vært noen møter på Teams. På samlingene har vi diskutert kommisjons arbeid og faglige temaer, særlig utvidelsen av kommisjonens virkeområde til også å gjelde foreldretvistsaker etter barneloven.

   Samarbeidet med sekretariatet

   Samarbeidet med sekretariatet har som tidligere vært godt og smidig. Sekretariatet bidrar på flere områder, både av administrativ og juridisk art. Et godt samarbeid er følgelig helt nødvendig.

   3.2.2 Eksterne aktiviteter og henvendelser

   I henhold til tildelingsbrevet for 2022 skal BSK ha en aktiv og veiledende rolle på fagfeltet og det skal i årsrapporten rapporteres om aktiviteter rettet mot fagmiljøer for å gi og innhente kunnskap. Fagfelt defineres i denne sammenhengen som sakkyndighetsarbeid etter barnevernsloven og barnelova.

   Undervisning

   I løpet av året har flere av kommisjonens medlemmer, inkludert kommisjonsleder, påtatt seg undervisningsoppdrag både for studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo, for Norsk psykologforening og Advokatforeningen, samt undervist på sakkyndigutdanningen i regi av BFD og Norsk psykologforening, der arbeidet i BSK og de veiledende retningslinjene for sakkyndige er blitt gjennomgått. Kommisjonsleder har også holdt foredrag på seminar i BFD. Utvidelsen av kommisjonen ble omtalt i tidsskriftet Fontene, hvor det bl.a. kom frem informasjon om BSKs arbeid og hvor kommisjonsleder ble intervjuet.

   Samarbeid med eksterne fagmiljøer

   Høgskolen på Vestlandet v/førsteamanuensis Magne Mæhle i samarbeid med andre fagmiljøer, har fått tildelt midler fra forskningsrådet ultimo 2019. Prosjektet innebærer bl.a. en gjennomgang av sakkyndigrapporter i samarbeid med BSK og SRF. BSK har utlevert 300 rapporter til forskningsprosjektet i 2022.

   Professor Annika Melinder ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet «The use of Expert Reports as evidence in Child Protection Decision-Making» som bl.a. omhandler sakkyndiges arbeid. Leder for BSK er medlem i styrings-/ressursgruppen. BSK vil i 2023 bistå med innhenting av data til prosjektet.

   Begge prosjektene vil kunne gi et viktig bidrag til kunnskap om sakkyndiges arbeid.

   I tillegg har både BSK-medlemmene og leder holdt hverandre løpende orientert om aktuell faglig virksomhet som berører BSK, og gitt nødvendige innspill der det har vært aktuelt. Medlemmene har bidratt med kontakt og kunnskap knyttet til sine respektive arbeids- og fagområder.

   Høringssvar

   BSK avga to høringsuttalelser i løpet av 2022, en om ny forskrift for Barnesakkyndig kommisjon og en om forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda.

   Informasjonsskriv

   BSK utgir informasjonsskriv med anbefalinger og annen nyttig informasjon til oppdragsgivere og sakkyndige. De fleste informasjonsskrivene tar for seg et faglig tema og inneholder anbefalinger for hvordan de sakkyndige bør utforme sin rapport. BSK gir her anbefalinger for hvordan sakkyndige kan bruke den eksisterende fagkunnskapen i sitt arbeid på noen særlige områder. Informasjonsskrivene er ment å ha en veiledende funksjon.

   I 2022 utga BSK tre nye informasjonsskriv; om endringer av kommisjonens svarbrev, om utvidelse av vårt mandat til å omfatte sakkyndige rapporter i foreldretvistsaker etter barneloven og om roller og avgrensning av den sakkyndiges oppgaver (sakkyndigrollen). Disse er tilgjengelige på BSKs nettsider.

   3.2.3 Innsynsbegjæringer

   Det er mottatt i alt 4 innsynsbegjæringer i 2022

   I tillegg mottar BSK årlig en rekke henvendelser fra private parter, advokater og andre som for det meste gjelder enkeltsaker.

   3.2.4 Fremtidsutsikter

   I det løpende arbeidet vil kommisjonen fortsatt jobbe for at vi har lik praksis i arbeidet med vurderingen av rapportene. Informasjon og dialog med sakkyndige og oppdragsgiver er også et tema kommisjonen er opptatt av og vil arbeide videre med.

    Kap 4: Sekretariatet

    4.1 Sekretariatets virksomhet 2022

    Sivilrettsforvaltningen utøver sekretariatsfunksjonen for BSK, og skal tilrettelegge for å sikre god kommunikasjon og saksflyt mellom sekretariatet og kommisjonens medlemmer. Sekretariatet har i løpet av 2022 ytt løpende administrativ og juridisk bistand til kommisjonen. Sakene fordeles i all hovedsak samme dag eller dagen etter at de er mottatt.

    Sekretariatsfunksjonen behandler fortløpende innkommende innsynsbegjæringer og henvendelser om kommisjonens virkeområde, i tillegg til å være involvert i behandlingen av rapporter hvor det har vært behov for faglig bistand.

    4.2 Regnskap kapittel 854, post 22

    BFD har stilt 8,5 mill. kroner til disposisjon på kapittel 854 post 22 til drift av BSK og SRF. Inkludert i beløpet er 0,37 mill. kroner i overførte midler fra 2021.

    Per 31. desember 2022 er det regnskapsført drifts- og saksutgifter med kr 8 148 328. Mindreforbruket på kapittel 854 post 22 tilsvarer i underkant av 5 pst av tildelingen.

    Tabell 4.2.1 Regnskapstall

    Kapittel 854 post 22 2022 2021 2020
    Sum lønn/drift og ledergodtgjørelse 3 879 881 3 244 787 3 357 873
    Sum godtgjørelser/reiseutgifter kommisjonen 4 268 447 3 535 699 4 071 247
    Sum 8 148 328 6 780 486 7 431 140