Hopp til hovedinnhold

Register over sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon har et register over aktuelle sakkyndige i straffesaker. Det er kommisjonens sekretariat, Statens sivilrettsforvaltning, som fører registeret. Registeret gir kun opplysninger om navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, ikke råd om hvilke sakkyndige rekvirenten bør velge. I straffesaker er det opp til retten og påtalemyndigheten å vurdere om det er behov for, og i tilfelle engasjere, sakkyndige med relevant kompetanse for den enkelte sak og de forhold som søkes utredet. Kommisjonen har ikke noe med selve oppnevningen av sakkyndige å gjøre.

Ved behov for en sakkyndig vurdering kan rekvirenter henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning for å få oversikt over sakkyndige fra ulike rettsmedisinske miljøer og deres kvalifikasjoner.

Rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg sakkyndigoppdrag i straffesaker skal fylle ut et registreringsskjema. Det er kun de som har fylt ut dette skjemaet som er inntatt i oversikten. I registreringsskjemaet gir den enkelte kortfattet informasjon over hvilke fagområder vedkommende er spesielt kvalifisert i. Informasjonen i registeret er basert på hva hver enkelt selv har angitt og er ikke nærmere kontrollert eller vurdert av kommisjonen.

Enkelte har valgt å reservere seg mot at kontaktinformasjon (adr./tlf./e-post) skal fremgå av oversikten som gjøres tilgjengelig via nettsiden. For disse vil kun navn og informasjon om formell kompetanse fremgå av registeret. Rekvirenter kan få fullstendig kontaktinformasjon ved å rette en henvendelse til sekretariatet.

Registeret blir løpende oppdatert og sakkyndige er anmodet om å informere sekretariatet om eventuelle endringer eller om man ikke lenger ønsker å stå oppført.

Ved spørsmål om registeret kan du nå konsulenter tilknyttet kommisjonen på tlf. 22 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt pr. e-post til: drk@sivilrett.no.

Registre:

Register over sakkyndige innen genetikk

Register over sakkyndige innen klinisk rettsmedisin

Register over sakkyndige innen rettspatologi

Register over sakkyndige innen psykiatri

Register over sakkyndige innen toksikologi

Elektronisk innsending av erklæringer

Sakkyndige kan sende erklæringer som skal vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende erklæringer i papirformat som tidligere, men det oppfordres til at portalen benyttes i størst mulig grad.

Brukerveiledning

 1. Gå til www.altinn.no
 2. Skriv «drk-01» i søkefeltet midt på siden
 3. Velg «Innsending av rapporter til Den rettsmedisinske kommisjon»
 4. Trykk "Start tjeneste"
 5. Logg inn
 6. Velg hvilken aktør du representerer
 7. Oppgi ditt for- og etternavn
 8. Last opp rapporten du vil legge ved «legg ved fil», og følg instruksen på skjermen
 • Rapporten skal ikke krypteres
 • Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format
 • Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg
 1. ​​Velg «Kontroller alle» og sjekk at alt er med.
 2. Trykk «Send» - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut, og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.
 3. Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt eller du har glemt noe, gjort en feil e.l., kan beskjed om dette sendes på epost til drk@sivilrett.no
 4. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.

B-kurs

Den rettsmedisinske kommisjon arrangerer årlige kurs i strafferett og straffeprosess, kjent som B-kurs, for alle som påtar seg oppdrag som rettsmedisinske sakkyndige.

Kurset søkes årlig godkjent som videre- og etterutdanningskurs hos Den norske legeforening samt som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening.

Nærmere om kurset

I NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker ble det foreslått et utdannelsesprogram for sakkyndige etter en ABC-modell, hvor ansvaret for B-delen ble lagt til Den rettsmedisinske kommisjon. For en nærmere beskrivelse av de enkelte delene, vises det til utredningens side 149 flg.

B-kursrekken går over seks dager fordelt på to perioder av tre dager hver.

Første periode, del I, avholdes som regel i november med forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) samt rettsmedisinske tema av særlig interesse for rettsmedisinske sakkyndige, herunder hvordan utføre sakkyndighetsoppdraget. På del Is siste kursdag utleveres en caseoppgave, hvoretter deltagerne skal utarbeide en erklæring som sendes kommisjonen for vurdering. Saken og erklæringen danner utgangspunkt for kursets del II.

Del II avholdes som regel i januar. Første kursdag er det forelesning om den sakkyndiges rolle i retten. Dag 2 og 3 deltar alle kursdeltagerne i et rollespill i rettssalen. Kursdeltagerne fremfører sin skriftlige erklæring utarbeidet på grunnlag av saken utlevert siste kursdag på del I muntlig for «retten», hvor «dommeren», «aktoratet» og «forsvarer» vil foreta en nærmere utspørring om den avgitte erklæringen.

Når er neste kurs?

Del 1 av neste kurs vil være i november 2023 og Del 2 vil være i januar 2024.

Eventuelle henvendelser kan gjøres til drk@sivilrett.no

Påmelding B-kurs

Påmelding er ikke klar ennå.