Hopp til hovedinnhold

Du kan få fri rettshjelp anten som fritt rettsråd (juridisk bistand utanom domstolsbehandling) eller som fri sakførsel (juridisk bistand i saker for domstolane, frå og med stemning). Dersom du får fri rettshjelp, kan du i nokre tilfelle òg få dekt eigne utgifter, som til dømes utgifter til tolk eller ei medisinsk utgreiing.

Kven kan få fri rettshjelp

Når behovet ditt for juridisk bistand kan dekkjast på annen måte

Viss behovet ditt for juridisk bistand kan dekkjast på annan måte/gjennom andre ordningar, vil du som hovudregel ikkje kunne få fri rettshjelp. Dette gjeld til dømes viss du har ei forsikring som dekkjer utgiftene dine til juridisk bistand, eller du er medlem i ei foreining som dekkjer slike utgifter. Det same gjeld viss det offentlege kan gi deg opplysningar og rettleiing om saka som du søkjer fri rettshjelp til. I slike tilfelle må du nytte deg av desse alternative ordningane.

Inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

For å få fri rettshjelp må du i nokre sakstypar ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsette grenser:

 • Einslege: Maks årsinntekt kr 350 000 og maks nettoformue kr 150 000
 • Ektefellar og andre som lever saman: Maks samla årsinntekt kr 540 000 og maks nettoformue kr 150 000
 • Det er brutto inntekt på årsbasis som blir lagd til grunn. Inntekt som det ikkje blir betalt skatt av skal ikkje inngå i berekningsgrunnlaget. Informasjon om økonomien din oppgir du i eigenerklæringsskjemaet. Du må dokumentere denne med kopi av skatteoppgjer/skattemelding, lønnsslipp eller utbetalingsbilag frå NAV.

Ved vurdering av større formuesverdiar, til dømes bustad, fritidsbustad, bil og fritidsbåt er det likningsverdien ved siste skattemelding som skal leggjast til grunn. Formue som består av eigen bustad eller driftsmidlar sest det likevel normalt bort frå ved vurderinga av om formuesgrensa er overskriden. .

Sjølv om inntekta og formuen din er over dei fastsette grensene, kan du unntaksvis få fri rettshjelp viss utgiftene til juridisk bistand blir stor i forhold til din økonomiske situasjon.

I kva saker kan du få fri rettshjelp i form av fritt rettsråd

Dette er døme på saker som er av så stor betydning for den det gjeld at du har krav på fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue:

 • enkelte utlendingssaker, m.a klagar over avslag på søknad og saker om utvising, bortvising og tilbakekalling av løyve
 • enkelte barnevernssaker som ikkje blir oversende til Barneverns- og helsenemnda
 • enkelte typar erstatningssaker, m.a. erstatningssak mot gjerningsperson og erstatning for urettmessig straffeforfølging
 • klage til statsforvaltaren i saker om undersøking og behandling utan eige samtykke
 • saker som er omfatta av det særlege rettshjelpetiltaket i samband med Navs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

I følgjande saker må du ha inntekt og formue under dei fastsette grensene for å ha krav på fri rettshjelp i form av fritt rettsråd:

 • saker om ekteskap, skifte og barn
 • personskade
 • usakleg oppseiing frå bustad eller arbeid
 • valdsofferestatning

Unntaksvis kan du òg få fritt rettsråd i saker av personleg karakter, som objektivt sett betyr mykje for folk flest. I vurderinga blir det lagt vekt på om saka har likskapstrekk med dei sakstypane som er nemnde i lova, m.a. om saka har liknande konsekvensar for søkjar..

Du finn meir informasjon om kva saker du kan få fritt rettsråd til i rettshjelpelova § 11 og i rettshjelperundskrivet pkt. 6.3 til 6.5.