Hopp til hovedinnhold

Konkursregisteret - G-128/93

DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

24-08-93

RUNDSKRIV G - 128/93
Jnr 4678/93 A-A EF/tjs

Til
Skifterettene
Lagmannsrettene
Advokatforeningens medlemmer

KONKURSREGISTERET

Ved endring av konkurslovens § 144 (lov av 8. juni 1984 nr 58 endret ved lov av 19. mars 1993 nr 34 og lov av 11. juni 1993 nr 83) er det gitt hjemmel til opprettelsen av et konkursregister i Brønnøysund. Loven bestemmer hvem som skal kunne registreres i et slikt register. Justisdepartementet er gitt myndighet til å gi nærmere bestemmelser om innhold i registeret og om avgivelse av opplysninger fra registeret.

Slike bestemmelser er tatt inn i vedlagte "Forskrifter om Konkursregisteret" og vil bli nærmere omtalt nedenfor.

De fleste av de opplysninger som skal registreres i dette register finnes fra før offentlig tilgjengelig i andre registre.

Hovedformålet med Konkursregisteret er en hjelp til avdekking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet som er et av regjeringens satsingsområder. Det bør imidlertid presiseres at det å bli registrert i konkursrsegisteret i seg selv ikke innebærer mistanke om straffbare forhold.

Det at såvidt mye informasjon om den enkelte konkursdebitor og dennes virksomhet blir samlet på ett sted umiddelbart etter konkursåpning, vil også være til stor hjelp for skifterettens og bostyrers videre arbeid med boet.

FORSKRIFTENES KAPITTEL 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER.

§ 1 gir anvisning på at det skal registreres opplysninger om boer der skifteretten har avsagt konkursåpningskjennelse etter konkursloven. Videre skal registreres opplysninger om aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler, dvs aksjeselskaper som skal avvikles etter grunner som i nevnt i aksjelovens § 13 - 2 nr. 3 - årsoppgjør og revisjonsberetning er ikke kommet inn til Regnsksapsregisteret innen fristens utløp eller det innsendte materiale er ikke funnet godkjent.

Konkursrsegisteret skal være et sentralt edb-basert register lagt til Brønnøysundregistrene.

KAPITTEL 2 - OM KONKURSREGISTERETS INNHOLD.

§3 nr 1 gir anvisning på identifiserende opplysninger om konkursdebitor som skal registreres. Dersom den konkursrammede virksomhet har skiftet navn i løpet av siste år før konkursåpning, skal også tidligere navn på foretaket oppgis og registreres. I henhold til nr. 1 tredje ledd skal konkursdebitors stilling oppgis dersom han driver et enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret. Med stilling menes her yrkesbetegnelse som samsvarer med bransje når det gjelder registrerte foretak. Dette er opplysninger som i medhold av konkurslovens § 78 også skal kunngjøres i forbindelse med konkursåpningen. Opplysningene har betydning for identifikasjon av konkursdebitor. Etter § 3 nr 2 skal registreres om konkursen bygger på oppbudsbegjæring fra debitor selv eller begjæring fra en kreditor og nr 3 om virksomhetens stiftelsesår og størrelse på ansvarskapitalen.

§ 3 nr 3 - 7 nevner de personer i tilknytning til det konkursrammede foretak og hvilke opplysninger om dem som skal registreres. Det gjelder virksomhetens daglige leder de siste fem år, styreformann, styremedlemmer og revisor de siste to år. Dersom selskapet ikke har revisor skal regnskapsfører, dvs. den selskapet har satt til å føre regnskaper, registreres. Videre skal stiftere av aksjeselskap som er stiftet senere enn fem år før konkursåpningstidspunktet og eiere som har eller har hatt en aksjeandel på minst 20% i løpet av de siste fem år registreres.

Når man har ønsket å gå såvidt langt tilbake i tiden i forhold til konkursåpningen, er det fordi erfaring tilsier at såvel årsaker til selskapets årlige økonomi som eventuelle straffbare forhold med hensyn til driften ofte er å finne innenfor de siste 5 år før konkursen er et faktum. I

§ 3 nr 8-12 gjelder opplysninger om bostyrer, boets stilling, behandling og avslutning.

Tilsvarende opplysninger om tvangsavviklingsboer som nevnt over skal registreres så langt de passer.

KAPITTEL 3 - OM INNHENTING AV OPPLYSNINGENE SOM SKAL REGISTRERES.

Skifterettens plikter.

§ 4 og 5 omhandler skifterettens plikter ved innsendelse av opplysninger til registeret. Opplysningene nevnt i § 4 vil vanligvis fremgå av konkursåpningskjennelsen og det er derfor tilstrekkelig med oversendelse av kopi av denne. Dette erstatter det nåværende skjema "Melding om konkurs". Det er derfor viktig at de enkelte embeter påser at kjennelse om konkursåpning og tvangsavviklingskjennelser inneholder de opplysninger som forskriftens § 4 krever. Det kan nevnes at Oslo Skifterett har utarbeidet en standardisert mal til åpningskjennelse som er tilpasset Konkursregisterets informasjonsbehov. Denne vil bli tilsendt samtlige skifteretter sammen med ytterligere informasjon fra Konkursregisteret.

De øvrige opplysninger som skifteretten plikter å sende Konkursrsegisteret etter forskriftenes § 3 nr 8-12 er det ikke utarbeidet standardiserte skjemaer eller maler for. Opplysningene oversendes ved kopi av kjennelse eller på annen måte.

For å sikre at registeret til enhver tid er oppdatert mht boets/konkursdebitors situasjon er det viktig at skifteretten holder registeret løpende orientert. Regler om dette er tatt inn i § 5, første ledd ved evt. skifte av bostyrer, annet ledd vedrørende boslutningen. Tredje og fjerde ledd gjelder opplysninger om konkurskarantene. Opplysninger om hvem som skal settes i karantene, utløpsdato for karantenetiden og om også andre løpende verv skal fratres vil fremgå av karantenekjennelsen som skal sendes Konkursregisteret. Videre er det viktig at registeret holdes ajourført ved et evt. kjæremål over konkursåpningskjennelsen eller karantenekjennelsen. For karantenekjennelsen gjelder dette enten det gis oppsettende virkning eller kjæremålsbehandlingen fører til opphevelse eller endring av karantenen. Skifteretten pålegges derfor en rask melding til registeret ved endringer i de allerede registrerte forhold.

Registerførers plikter.

Forskriftens § 6 første ledd gir anvisning på hvilke opplysninger registerfører selv skal fremskaffe fra de øvrige registre i Brønnøysund. Dette gjelder opplysninger om konkursdebitor og hans virksomhet som nevnt i forskriftenes § 3 nr 1-6 så langt disse ikke er oppgitt i konkursåpningskjennelsen og registrert utifra denne. Det er utarbeidet en mal til et skjema med overskrift "Foretaksopplysninger ved konkurs". Så snart registerfører mottar melding om at konkurs er åpnet, skal de aktuelle opplysinger fra åpningskjennelsen overføres til dette skjema. Videre skal registerfører sørge for at ytterligere opplysninger som nevnt over innhentes fra Foretaksregisteret, Regnskapsrsegisteret eller andre former for arkivmateriell i tilknytning til disse og føres inn i det nevnte skjema. Registerfører skal straks sørge for at bostyrer får oversendt det utfylte skjema sammen med pantattest fra Løsøreregistret, firmaattest fra Foretaksregisteret og siste års regnskap fra Regnskapsregisteret til bruk ved den videre bobehandling. Registerfører vil etter mottagelse av bostyrers anmerkninger endre eller supplere de registrerte opplysninger i tråd med dette.

§ 6 annet ledd pålegger registerfører å slette registrerte opplysninger om konkurskarantene dersom disse blir endret eller opphevet av eget tiltak fra Skifteretten eller som følge av kjæremål, jf § 5 tredje og fjerde ledd. Det er derfor viktig at lagmannsrettene er raske med tilbakemelding til de respektive skifteretter når kjæremålsbehandlingen fører til opphevelse.

Bostyrers plikter.

Når det gjelder opplysning om regnskapsfører i § 3 nr 4 gjelder dette selskaper som ikke har eller har hatt revisor og som enten benytter et regnskapsbyrå eller har en særskilt ansatt til å føre sine løpende regnskaper. Dette gjelder også for virksomheter som etter regnskapsloven har begrenset regnskapsplikt. Det antas at bostyrer er den som har lettest adgang til denne opplysning.

Forøvrig er det § 7 som angir bostyrers plikter i forhold til opplysninger til registeret. Ifølge første ledd skal bostyrer kontrollere de opplysninger han får tilsendt av registerfører etter § 6 første ledd og straks foreta rettelser i det oversendte skjema dersom han oppdager feil i de registrerte opplysninger. Videre skal bostyrer etter annet ledd søke å finne frem til de opplysninger om selskapets eiere som nevnt i § 3 nr 7 og føre disse inn på skjemaet. Det antas at disse opplysningene vil være lettere tilgjengelige for bostyrer som sitter med selskapets papirer og regnskaper, evt. kan opplysninger innhentes gjennom Verdipapirsentralen. Skjemaet om Foretaksopplysninger ved konkurs i opprettet fullført stand skal straks returneres Konkursregisteret slik at riktige og fullstendige opplysninger blir registrert i Konkursregisteret.

§ 7 annet ledd tilsier at bostyrer ikke skal legge for mye arbeid i å fremskaffe de aktuelle opplysninger om selskapets eiere, dersom dette skulle vise seg å være vanskelig. Arbeidet med dette må stå i et rimelig forhold til nytten av opplysningene sett i sammenheng med Konkursregisterets formål. Det blir opp til bostyrers eget skjønn å avgjøre hvor mye arbeid han skal legge i å fremskaffe opplysninger om de største eiere fem år tilbake.

Samtlige innberetninger til Skifteretten skal sendes Konkursregisteret, jfr. § 7 tredje ledd.

Justisdepartementet har i samarbeid med Oslo Skifterett under utarbeidelse et standardisert oppsett for boinneberetning til Skifteretten, jf konkurslovens § 120. Forslaget har vært på en begrenset høringsrunde og arbeidet er i sluttfasen. Malen er på samme måte som for konkursåpningskjennelsen bl.a. tilpasset de opplysninger som kreves for registrering Konkursregisteret. Den standardiserte mal for boinneberetning vil bli distribuert til alle advokater og skifteretter så snart den er klar for utsendelse.

KAPITTEL 4 - MELDING TIL REGISTRERTE PERSONER.

Departementet ser ikke bort fra at det av enkelte kan oppfattes som uheldig å være registrert i et konkursregister. Registerfører er i § 8 blitt pålagt å varsle alle som registreres og med hvilke opplysninger de er registrert. Det er blant annet gjort for å gi de registrerte anledning til å få rettet eventuelle feilregistreringer. Dersom den registrerte mener seg urettmessig registrert, må han selv dokumentere dette overfor registerfører for å få feilen rettet. Registerfører avgjør om den fremlagte dokumentasjon skal anses tilfredsstillende. Det vil altså ikke være noen ordinær forvaltningsmessig klageadgang over en registrering i Konkursregisteret. Dersom en person som er registrert, senere slettes fra registeret uten selv å ha tatt skritt til å få det gjort, skal han varsles om slettingen.

KAPITTEL 5 - KUNNGJØRING AV KONKURSEN.

Til nå har praksis vært at hvert enkelt embete sørger for lovmessig kunngjøring av alle konkursåpninger og tvangsavviklinger som blir foretatt ved embetet. Nå som alle de relevante opplysninger i denne sammenheng vil foreligge ved Konkursregisteret umiddelbart etter konkursåpning, har departementet funnet det mest ressursbesparende å overlate kunngjøringsarbeidet til registeret. Brønnøysundregistrene har forøvrig en rekke kunngjøringsoppgaver i annen sammenheng og god kontakt med de aktuelle aviser og hensiktsmessige og ressursbesparende rutiner for slik kunngjøring gjennom bruk av samleannonser i lokalpressen med henvisning til Norsk Lysingsblad. Gjennom forskriftens § 9 er kunngjøringsoppgaven pålagt registerfører. De største skifterettene - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - har selv innført besparende rutiner ved kunngjøring og gitt uttrykk for ønske om fortsatt å forestå egne kunngjøringer. Det er derfor gjort unntak for disse embeter dersom de ønsker dette.

KAPITTEL 6 - AVGIVELSE AV OPPLYSNINGER FRA REGISTERET M.M.

Forskriftenes § 10 første ledd angir hvilke opplysninger fra Konkursregisteret som kan hentes ut av enhver. Det gjelder opplysninger som nevnt under § 3 pkt 1-10 med unntak av pkt 3 om stiftelsesår og ansvarskapital og registrerte styremedlemmer under pkt 4. Videre kan opplyses hvorvidt de personer det kan gis opplysninger om er ilagt konkurskarantene. Almenhetens tilgang til opplysninger om konkurskarantene er imidlertid begrenset av forskriftens § 12 som gjør unntak for situasjoner der det er oppnådd tvangsakkord eller boet er tilbakelevert skyldneren.

Forespørsler vedrørende boets stilling og nærmere innhold, vil bli henvist til bostyrer som så må avgjøre hvilke opplysninger han ønsker å avgi til den enkelte spørrer.

I henhold til § 10 annet ledd må det ved forespørsel oppgis klar identifikasjon på den det spørres om. I utgangspunktet er personnummer og foretaksnummer den eneste helt sikre identifikasjon. Det vil imidlertid likevel være mulig å få ut opplysninger fra registeret på andre kriterier som navn, adresse og evt. fødelsdato dersom spørrere ikke har personnummer på den det spørres om. Registerfører avgjør om den oppgitte identifikasjon synes klar nok til at opplysningene kan gis ut. Registerfører er behjelpelig med å fremskaffe foretaksnummer der dette mangler. Offentlige etater som domstolene, politi- og påtalemyndighet, bostyrere i konkursbo, Kredittilsynet, skatte- og avgiftsmyndighetene og den registrerte selv vil kunne få oppgitt alle registrerte opplysninger. Dette følger av § 10 tredje ledd.

§ 11 angir hvor lenge etter innkommet melding om konkursåpning opplysningene vil være tilgjengelige for publikum, dvs. 5 år. Først etter 10 år vil opplysningene bli slettet og de vil inntil det tidspunkt være tilgjengelige for de offentlige myndigheter som er nevnt i § 10 tredje ledd.

Nåværende skjemaer "Melding om konkursåpning" til Løsøreregisteret og Foretaksregisteret og "Melding om konkurskarantene" til Foretaksregisteret vil utgå, og det vil ikke på det nåværende tidspunkt bli utarbeidet nye til erstatning for disse. Registrenes behov for opplysninger fra de utgåtte skjemaer, vil nå bli dekket gjennom oversendelse av henholdsvis konkursåpningskjennelse og kjennelse om ilagt konkurskarantene, jf side 2 om skifterettens plikter. Fører av Konkursregisteret vil sørge for at konkursåpningen også blir anmerket i Løsøreregisteret og Foretaksregisteret.

Ytterligere bemerkninger om rutiner vedrørende Konkursregisteret vil bli sendt skifterettene og bostyrere fra registeret.

Opplysninger fra registeret til almenheten vil bli gebyrbelagt med 1/5 rettsgebyr for hver forespørsel. De offentlige instanser som nevnt over er fritatt for dette gebyr, jf § 15.

Forskriften hjemler ikke masseutskrifter fra Konkursregisteret.

Forskriften trer ikraft den 1. september 1993 og føringen starter fra dette tidspunkt. Dvs. at alle konkursåpningskjennelser og tvangsavviklingskjennelser som nevnt foran datert 01.09.93 eller senere, skal være gjenstand for registrering.

Lars Jorkjend
ekspedisjonssjef

Erna Feydt
rådgiver
saksbehandler

Vedlegg: Forskrifter om Konkursregisteret

FORSKRIFTER OM KONKURSREGISTERET

Fastsatt av Justisdepartementet 23. august 1993 i medhold av lov av 8. juni 1984 nr 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) endret ved lov av 19. mars 1993 nr 34 §§ 78 og 144 og lov av 11. juni 1993 nr 83, og lov av 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr § 27.

Kapittel 1

Alminnelige bestemmelser

§ 1
Det føres et register over sentrale opplysninger om bo tatt under behandling av skifteretten som konkursbo etter lov om gjeldsforhandling og konkurs av 8. juni 1984 nr 58 og om aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler.

Konkursregisteret føres av Registerenheten i Brønnøysund.

§ 2
Konkursregisteret føres i et edb-basert registreringssystem og er felles for hele landet.

Kapittel 2
Hva konkursregisteret skal inneholde

§ 3
Konkursregisteret skal inneholde følgende opplysninger:

1. Dersom konkursdebitor er registrert i foretaksregisteret og ikke er et enkeltmannsforetak, registreres foretakets foretaksnummer, foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, bransje, saksnummer for konkursboet, skifterettens navn og dato for kjennelse om konkursåpning.

Driver konkursdebitor et enkeltinannsforetak, skal både konkursdebitors navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), samt firma, adresse og foretaksnummer registreres.

Dersom konkursdebitor ikke er registrert i foretaksregisteret, registreres konkursdebitors navn, stilling, siste boligadresse og fødselsnummer (11 siffer);

2. Om konkursen er grunnet på oppbudsbegjæring eller begjæring om konkurs fra kreditor;

3. Registrert stiftelsesår for foretak og andre sammenslutninger, samt ansvarskapitalens størrelse;

4. Navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse på daglig leder i selskapet siste fem år og styreformenn og styremedlemmer de siste to år før konkursen. Det skal registreres når styreformennene og styremedlemmene tiltrådte sine verv, og eventuelt når de fratrådte. Videre skal registeret inneholde opplysning om hvem som har vært selskapets revisor de siste to år med angivelse av revisornummer og kontoradresse. Dersom selskapet ikke har revisor skal regnskapsfører registreres med navn, personnummer evt. foretaksnummer og adresse.

5. Om daglig leder og styreformannen i foretaket har lederansvar eller styreverv i andre foretak på konkursåpningstidspunktet;

6. Stiftere av aksjeselskap stiftet senere enn fem år før konkurs åpning. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og foretaksnummer;

7. Eiere som har eller har hatt mer enn 20 % av aksjene de siste fem år. Personer identifiseres ved navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak ved firma, kontoradresse og foretaksnummer;

8. Midlertidig bostyrer og bostyrers navn, kontor- og postadresse, telefort- og telefaxnummer;

9. Dato for avsluttet bobehandling og opplysning om den er innstilt med hjemmel i konkursloven §§ 125, 135 eller 136, eller om det er foretatt utlodning i henhold til lovens § 128 med angivelse av dividende;

10. Om boet er tvangsavviklet etter konkurslovens regler i medhold av aksjelovens § 13-2 nr 3.

11. a) Bomasse og fordringsmasse, herunder den del som er sikret ved pant,

b) om bostyrers innberetning er oversendt påtalemyndigheten med angivelse av politikammer og dato for oversenselse,

e) hvem som i praksis har fungert som daglig leder og styreformann, dersom det fremgår av bostyrers innberetning at dette er en annen enn det som fremkommer av nr 4. Vedkommendes fødselsnummer og adresse skal registreres.

12. Opplysninger vedrørende ilagt konkurskarantene: a) Navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse for den eller de personer som er ilagt konkurskarantene, b) dato for avsigelse av kjennelse om konkurskarantene, c) karantenetidens utløpsdato, d) om kjennelsen innebærer at den som er ilagt karantene skal fjernes fra verv som nevnt i konkursloven § 142 fjerde ledd, og i tilfelle oppgave over disse verv,

Er selskapet tvangsoppløst etter konkurslovens regler, får bestemmelsene i nummer 1-11 anvendelse så langt de passer.

Kapittel 3

Innhenting av opplysningene

§ 4
Den skifterett som avsier kjennelse om konkursåpning, skal straks, fortrinnsvis pr telefax, sende melding til Konkursregisteret med opplysninger som nevnt i § 3 nr 1, 2 og 8, tidsangivelse og adresse for første skiftesamlilng, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen.

§ 5
Hvis skifteretten oppnevner annen bostyrer enn den midlertidige eller ny bostyrer blir oppnevnt, skal dette snarest meldes til Konkursregisteret.

Skifteretten skal snarest etter avsluttet bobehandling sende Konkursregisteret avsluttende kjennelse eller utlodning.

Har Skifteretten avsagt kjennelse om konkurskarantene, skal denne straks sendes Konkursregisteret. Skifteretten skal også gi melding dersom kjennelsen om konkurskarantene blir omgjort eller virkningen faller bort etter reglene i konkurslovens § 143 fjerde eller femte ledd.

Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene blir opphevet etter kjæremål, skal Skifteretten straks gi Konkursregisteret melding om dette. Likeledes skal melding straks gis dersom et kjæremål over kjennelse om konkurskarantene gis oppsettende virkning etter konkurslovens § 143 tredje ledd.

§ 6
Straks melding som nevnt i § 4 er mottatt, skal registerfører innhente fra Foretaksregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret opplysninger nevnt i § 3 nr 1-6 som er registrert i disse registre eller som finnes i dokumenter som er sendt inn til disse registre. Opplysningene skal straks, fortrinnsvis pr telefax, oversendes bostyrer sammen med panteattest fra Løsøreregisteret, firmaattest fra Foretaksregisteret og siste års innsendte regnskap fra Regnskapsregisteret.

Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene oppheves etter kjæremål eller omgjøres etter konkurslovens § 143 fjerde ledd, skal registerfører påse at opplysningene som er registrert i henhold til kjennelsen slettes.

§ 7
Blir bostyrer oppmerksom på feil i registeret eller meddelte opplysninger, skal han snarest underrette registeret om dette.

Bostyrer innhenter opplysninger som nevnt i § 3 nr 7 og meddeler Konkursregisteret dette snarest.

Bostyrers undersøkelsesplikt etter annet ledd er begrenset til det som står i et rimelig forhold til opplysningenes viktighet.

Under bobehandling skal bostyrer sende et eksemplar av innberetninger til Skifteretten til Konkursregisteret.

Kapittel 4

Melding til registrerte personer

§ 8
Registerføreren skal straks en person er registrert i Konkursregisteret, sende melding til vedkommende om dette med opplysning om hva som er registrert. Det samme gjelder dersom opplysninger om en slik person slettes fra registeret etter § 6 annet ledd. Det skal i meldingen opplyses om at eventuelle feil kan kreves rettet.

Kapittel 5

Kunngjøring av konkursen

§9

Registerføreren skal straks melding om konkursåpning er kommet inn, kunngjøre konkursen i Norsk Lysingsblad og i en avis som er alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen kan i avisen gjengis i forkortet form med henvisning til Lysingsbladet.

Unntatt fra regelen i første ledd er Oslo Skifterett, Bergen Skifterett, Trondheim Skifterett og Stavanger Skifterett. Disse skifterettene kan selv, i samråd med registerføreren, innrykke kunngjøring som nevnt i første ledd.

Når særlige forhold tilsier det, kan registerføreren overlate kunngjøringsoppgaven også til andre skifteretter enn de som er nevnt i annet ledd.

Kapittel 6

Avgivelse av opplysninger fra registeret m m

§ 10
Enhver kan ved henvendelse til Konkursregisteret få oppgitt følgende registrerte opplysninger:

- personer, foretak, stiftelser og andre sammenslutninger som er gått konkurs,

- aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler,

- foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, stilling eller bransje, grunnlag for konkursen, skifterettens navn, dato for konkursåpning eller kjennelse om tvangsoppløsning, saksnummer, bostyrer, tid og sted for første skiftesamling, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen,

- stiftere, eiere, daglig leder, styreformann og revisor eller regnskapsfører,

- om daglig leder og styreformannen har lederansvar eller styreverv i andre foretak,

- om ilagt konkurskarantene.

- dato for avsluttet bobehandling og om bobehandlingen er innstilt og med hvilken hjemmel, om det er foretatt utlodning og med hvilken dividende.

Ved forespørsel til registeret skal sikker identifikasjon oppgis.

Øvrige opplysninger kan kun gis domstolene, politi- og påtalemyndigheten, bostyrere i konkursbo, Kredittilsynet, skatte~ og avgiftsmyndighetene, foruten den opplysningen gjelder.

§ 11

Opplysninger etter § 10 er offentlig tilgjengelige i fem år etter mottatt melding fra skifteretten som nevnt i § 5 annet ledd.

Opplysninger i Konkursregisteret slettes ti år etter samme tidspunkt.

§ 12

Dersom boet leveres tilbake til skyldneren i medhold av konkursloven § 136 eller dersom det oppnås tvangsakkord under konkursbehandlingen etter konkursloven kapittel XIV skal opplysningene om konkurskarantene kun gis myndigheter og personer som nevnt i § 10 tredje ledd. Det samme gjelder dersom karantenetiden er utløpt.

§ 13

De innsendte dokumenter kan mikrofilmes, lagres på optisk disk eller på annen hensiktsmessig måte. Dokumentene makuleres etter at mikrofilm er kontrollert og funnet i orden.

§ 14
Justisdepartementet kan utarbeide særskilte blanketter eller skjema for meldinger som skal sendes registeret

Kapittel 7

Gebyrer og ikrafttredelse

§ 15
Innføring og sletting i Konkursregisteret er gebyrfritt.

For hver utskrift til andre enn offentlig myndighet, bostyrer og den opplysningene gjelder, betales 1/5 rettsgebyr.

§ 16

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1993 og gjelder for konkurser åpnet etter denne dato. Kunngjøring av konkurser etter § 9 gjelder fra ikrafttredelsen.

Fra 1. september 1993 oppheves forskrift av 26. april 1991 nr 287 om Konkurskaranteneregisteret gitt i medhold av konkursloven § 143a og rettsgebyrloven § 27.