Hopp til hovedinnhold

Skifterettens forhold til verdipapirsentralen (VPS) - G-37/89

DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

22.02.89

RUNDSKRIV G-37/89
JNR. 1102/89 A-R

Til Skifterettene

SKIFTERETTENES FORHOLD TIL VERDIPAPIRSENTRALEN (VPS)

Skifterettenes forhold til VPS er omhandlet i rundskriv G-78/86 av 16.05.86.

Justisdepartementet vil nå komme med endrede retningslinjer og vil med dette besvare alle de enkelthenvendelser som er mottatt fra skifterettene.

Retningslinjene endres fordi VPS fungerer på en annen måte enn tidligere forutsatt, blant annet både med hensyn til registreringsmuligheter og gebyrer.

Konkursboer

Etter lov om verdipapirsentral § 4-2 skal konkurs registreres i VPS. Dette har betydning for de rettsvirkninger som følger av kapittel 5.

Registrering av konkurs må imidlertid skje via kontofører. VPS kan ikke selv registrere dette, slik at en melding fra skifteretten til VPS om konkursåpning ikke medfører registrering. I VPS blir en slik melding behandlet som en forespørsel om boet har VPS-konto og eventuelt hvem som er kontofører. En slik henvendelse koster kr. 250,-.

På bakgrunn av dette og det forhold at det svært sjelden er VPS-konto i konkursboene, finner Justisdepartementet at skifterettene kan gå bort ifra den ordning å gi melding til VPS om alle konkursåpninger.

Justisdepartementet antar at bobestyreren vanligvis på annen måte vil oppdage om boet har VPS-konto, enten via boets dokumenter eller på forespørsel til konkursdebitor. Unntaksvis kan det imidlertid være grunnlag for å rette henvendelse til VPS om dette. Boet må da belastes det gebyret som påløper.

I de boer hvor det er VPS-konto, må bobestyrer gi kontofører beskjed om å registrere konkursen. Gebyr for slik registrering må belastes boet.

Vi ber skifterettene underrette bobestyrere om denne ordningen.

Dødsboer

Det er også sjelden at det er VPS-konto i dødsboene, og vanligvis vil det fremgå av avdødes papirer om vedkommende hadde VPS-konto.

Justisdepartementet mener derfor at det heller ikke her er nødvendig med rutinemessig undersøkelse i VPS.

Fremsatte krav på gebyrer

Forfalte, men ikke betalte, gebyrkrav for henvendelser til VPS i forbindelse med åpnede boer blir å belaste staten. Utbetaling føres til utgift over kap. 471, statens erstatningsansvar, post 71. Justisdepartementet bes underrettet om beløpenes størrelse innen 1. mai 1989.

I forbindelse med innføring av EDB ved domstolene vil det bli vurdert om det er behov for on-line tilknytning til VPS.

Etter fullmakt

Lars Jorkjend
avdelingsdirektør

Berit Sollie
byråsjef