Hopp til hovedinnhold

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler.

Konkursrådets mandat

Formål

Konkursrådet har en rådgivende og veiledende funksjon. Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, og fremme en harmonisering av praksis. Konkursrådet skal bidra til en samordnet og målrettet forebygging og bekjempelse av konkurskriminalitet.

Oppgaver

Konkursrådet kan avgi uttalelser om prinsipielle spørsmål som vedrører bobehandling. Uttalelser kan avgis både på eget initiativ, på forespørsel fra et departement og fra organer som er involvert i bobehandling. Rådet kan også fremme forslag til generelle retningslinjer for bobehandling. Rådet kan ikke på egen hånd gi bindende retningslinjer eller instruksjoner.

Konkursrådet skal holde god kontakt med de instanser som forestår den praktiske bobehandling. Rådet bør fange opp eventuelle behov for endringer i gjeldende regelverk og rutiner. Konkursrådet kan iverksette tiltak innenfor rammen av sitt mandat og fremsette forslag til lov- og regelendringer overfor regjeringen.

Konkursrådet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom politi og påtalemyndighet og andre etater og aktører med ansvar for konkurskriminalitet.

Konkursrådet bør kartlegge koordineringen av ulike offentlige myndigheters innsats i forbindelse med konkursbegjæringer og bobehandling, samt offentlige myndigheters evne til å avdekke og reagere adekvat på konkurskriminalitet. Konkursrådet kan foreslå og iverksette tiltak til forbedringer.

Konkursrådet skal arbeide for en styrking av den faglige kompetansen hos de organer som er involvert i konkursbobehandling. Konkursrådet bør ta initiativ til kurs og seminar der det er et udekket behov. Selve avviklingen bør skje i samarbeid med eksisterende utdanningsinstitusjoner.

Konkursrådet kan hente inn fagkompetanse fra andre instanser og interessegrupper enn de som er representert i rådet, eksempelvis offentlige konkursrekvirenter og private kreditorinteresser.

Sammensetning

Konkursrådet består av leder og syv medlemmer og oppnevnes av Statens sivilrettsforvaltning for 3 år om gangen med mulighet for gjenoppnevning. Konkursrådet er sammensatt av medlemmer som gjennom sitt arbeid har kjennskap til konkursfeltet.

Administrasjon

Konkursrådet har et eget sekretariat, som er lagt til Statens sivilrettsforvaltning. Statens sivilrettforvaltning er også gitt myndighet til å fastsette den årlige budsjettrammen for Konkursrådet og forvalter midlene til rådet i samråd med rådets leder.

Konkursrådet er underlagt de retningslinjer og lover som gjelder for offentlig virksomhet, herunder regler for offentlige anskaffelser.

Konkursrådet er faglig uavhengig av Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet fastsetter mandatet. Konkursrådet rapporter til departementet gjennom Statens sivilrettsforvaltnings årlige rapportering.

Konkursrådets sammensetning

Leder:

  • Advokat Knut Ro (leder), Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo
  • Førstestatsadvokat Bård Thorsen, ØKOKRIM, Oslo
  • Advokat Bjørn Åge Hamre, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Bergen
  • Fagdirektør Anders Kløven, Skattedirektoratet, Oslo
  • Seniorskattejurist Rakel Ree Lilleholt, Skatteetaten, Trondheim
  • Tingrettsdommer Hanne Tenden, Oslo tingrett
  • Statsautorisert revisor Bengt Eriksen, Deloitte, Stavanger
  • Advokat Stine Snertingdalen, Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Kontakt

Vi besvarer ikke spørsmål om enkeltsaker. 

Har du andre spørsmål, kan du ta kontakt med sekretariatet via konkursradet@sivilrett.no

Tlf.: 22 99 13 67 / 25

Postadresse:

Konkursrådet
Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO