Hopp til hovedinnhold

I nyhetsbrevene tar Den rettsmedisinske kommisjon opp problemstillinger innen ulike rettsmedisinske fagfelt. Nyhetsbrevene er ment å gi de ulike aktørene i straffesakskjeden kommisjonens syn på ulike tendenser og problemstillinger innen rettsmedisinske fag.

Psykiatrisk gruppe

Nyhetsbrev nr. 1:

Mandat i forbindelse med forlengelse av sikring
Psykologisk utredning
Manglende opplysninger/bakgrunnsinformasjon ved observasjoner

Nyhetsbrev nr. 2:

Psykiatriske diagnoser i vurderingskapitlene
Hvilke saker skal fremlegges for Den rettsmedisinske kommisjons psykiatriske gruppe?
Sakkyndige uttalelser i sivile saker

Nyhetsbrev nr. 3:

Psykiatriske diagnoser i vurderingskapitlene
Bevissthetsforstyrrelser og psykose ved rus
Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer
Adresseliste

Nyhetsbrev nr. 4:

Rettspsykiatriske undersøkelser der psykisk utviklingshemning kan være grunn til strafferettslig utilregnelighet
Sakkyndigvurderinger ved avhør av barn
Mandat og ordlyd i konklusjonen
Oppmøte i retten
Kvalitetssikring av de rettspsykiatriske undersøkelser

Nyhetsbrev nr. 5:

Nye utilregnelighetsregler og strafferettslige særreaksjonsregler
NOU 2001:12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker
Saksbehandlingstiden
Innleggelse psykiatrisk institusjon etter straffeprosessloven § 167
Innleggelse i psykiatrisk institusjon etter psykisk helsevernloven Kap 3.
Normering av psykologiske tester

Nyhetsbrev nr. 6:

Nye strafferettslige bestemmelser vedrørende utilregnelighet og særreaksjoner
Kursdag i forbindelse med innføring av de nye straffebestemmelsene

Nyhetsbrev nr. 7:

Nye formuleringer i straffeloven §§ 44, 56 litra c og nye strafferettslige særreaksjoner

Nyhetsbrev nr. 8:

Økende antall saker
Utredninger i forhold til straffeloven § 39c
Utredning av utilregnelige
Særreaksjon for lettere psykisk utviklingshemmede
Utdannelse av sakkyndige

Nyhetsbrev nr. 9:

Ny forskrift for Den rettsmedisinske kommisjon
Vedlegg: Forskrift for Den rettsmedisinske kommisjon
Alternative sakkyndiguttalelser
Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer
Vurdering av erklæringens oppbygging
Mangelfullt utviklete sjelsevner

Nyhetsbrev nr. 10:

Den psykiatriske anamnese i erklæringene
Kartlegging av sakens fakta
Diagnostisering av psykose hos fremmedkulturelle
Psykiatrisk diagnostikk
Foreløpige erklæringer
Straffeloven § 44 versus § 56 litra c
Kriteriene for dom til tvungent psykisk helsevern, strl § 39

Nyhetsbrev nr. 11:

Den rettspsykiatriske diagnose ”psykotisk”, jf strl § 44, første ledd
Tidsperspektivet for behandling av rettspsykiatriske utredninger
Rettspsykiatriske risikovurderinger

Nyhetsbrev nr. 12:

Odelstingsproposisjon om ny straffelov
Kriteriene for særreaksjonene
Hva er et godt vurderingskapittel?
Klinisk undersøkelse av observander
Fremmedkulturelle personer siktet etter § 233

Nyhetsbrev nr. 13:

Bevisstløs på handlingstiden
Vedlegg: Etterforskning og rettsmedisinsk utredning i straffesaker der siktede kan ha vært bevisstløs på handlingtiden
Utredninger i forbindelse med urettmessig fengsling og borgerlige rettskrav i straffesaker
Høyesterettsdom vedrørende psykotiske lovovertrederes erstatningsplikt
Straffeloven § 44

Nyhetsbrev nr. 14:

Falske sakkyndigerklæringer
Samtaler med observanden ved de sakkyndige
Observander som ikke vil snakke med de sakkyndige
Overprøving av særreaksjonsdommer for utilregnelige
Overprøving av forvaringsdommer
Innhenting av helseopplysninger
Kontakt mellom rettspsykiatere og behandlere
Sitat fra vitneforklaringer i den rettspsykiatriske erklæring

Nyhetsbrev nr. 15:

Overprøving av idømte særreaksjoner
Vedlegg: Notat om sakkyndige vurderinger i forbindelse med overprøving av idømte særreaksjoner
Vurdering av ”velfungerende” lovbrytere
Tolkning av mandat

Nyhetsbrev nr. 16:

Foreløpige rettspsykiatriske vurderinger (prejudisielle observasjoner)

Nyhetsbrev nr. 17:

Nye mandat for rettspsykiatrisk sakkyndige

Nyhetsbrev nr. 18:

Hvordan psykiatrisk gruppe arbeider når sakkyndigvurderinger gjennomgås
Rekruttering av nye sakkyndige

Nyhetsbrev nr. 19:

Rusutløst psykose
Vedlegg: Høyesterettsdom vedrørende strafferettslig tilregnelighet ved rusbetinget psykose
Psykisk utviklingshemmede i fengsel
Vurdering av psykisk skade hos fornærmede i straffesaker

Nyhetsbrev nr. 20:

Domsslutninger i særreaksjonssaker
Ulike spørsmål om taushetsplikt

Nyhetsbrev nr. 21:

Retsmedisinske erklæringer vedrørende fornærmede i straffesaker
Konklusjonskapittelet i rettspsykiatriske erklæringer

Bruk av formaliserte utredningsverktøy
Manglende mappe for underdokumentliste for personopplysninger

Vedlegg til Nyhetsbrev nr. 21

Forslag til mandat for utredning av fornærmede under etterforskningen
Forslag til tillegg ved erstatningskrav vedrørende medisinsk invaliditet og tapt inntekt

Nyhetsbrev nr. 22:

Endring av straffeloven og mandatutforming ved rettspsykiatriske undersøkelser

Vedlegg til nyhetsbrev nr. 22

Mandater
Veiledere
Sentrale straffebestemmelser

Nyhetsbrev nr. 23:

Rettspsykiatriske erklæringers form og innhold.
Innhenting av helseopplysninger.

Nyhetsbrev nr. 24:

Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer (prejudisielle erklæringer)

Nyhetsbrev nr. 25:

Vedrørende straffeprosessloven § 188 tredje ledd

Nyhetsbrev nr. 26:

Om hypomani og mani

Nyhetsbrev nr. 27:

Endringer i straffelovens regler om strafferettslig skyldevne og forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige.

Nye mandater og ny veileder.

Vedlegg til nyhetsbrev nr. 27

Veiledning til mandat ved rettspsykiatrisk utredning

Mandat for sakkyndig utredning som grunnlag for rettens vurdering av tilregnelighet og fastsetting av straff under minstestraffen eller til en mildere straffart

Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Mandat ved spørsmål om opprettholdelse av dom til tvungen omsorg

Nyhetsbrev nr. 28:

Konklusjon etter en foreløpig undersøkelse
Psykisk utviklingshemming og et funksjonsnivå tilsvarende en IQ i området ca. 56 – 60
Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige
Mandat som ber om en risikovurdering der forvaring eller særreaksjon ikke er aktuelt
Hastesaker – vurdering om hovedforhandling skal utsettes

Nyhetsbrev nr. 29:

Observander som ikke samarbeider: framstilling og observasjon i institusjon
Undersøkelser av observand uten fysisk møte
Informasjon til observander
Delirium
Rettspsykiatriske erklæringer ved spørsmål om opprettholdelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller dom til tvungen omsorg

Gruppe for rettspatologi i klinisk medisin

Nyhetsbrev nr. 1:

Innsendelsesplikt
Mandat
Den sakkyndige erklæringen

Felles nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 1:

Digital innsendelse til Den rettsmedisinske kommisjon

Digitalt mottak av straffesaksdokumenter

Nyhetsbrev nr. 2:

Ny postadresse

Nyhetsbrev nr. 3:

Rettsmedisinske erklæringers form og innhold

Nyhetsbrev nr. 4:

Nye standardtekster i kommisjonens uttalelser

Nyhetsbrev nr 5:

Om mandater