Hopp til hovedinnhold

Veiledere

Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser

Etterforskning og rettsmedisinsk utredning i straffesaker der siktede kan ha vært bevistløs på handlingstiden

Rettsmedisinske erklæringer vedrørende fornærmede i straffesaker

Informasjon til siktede om rettspykiatriske undersøkelser i straffesaker

Høringssvar fra kommisjonen

Høringssvar av 06062017
Høringssvar NOU 2016:24 - Ny straffeprosesslov

Høringssvar av 26032015
Høring: Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar av 05032014
Høring: Rapport om standardisert mandat for sakkyndige uttalelser vedrørende ruspåvirket kjøring

Høringssvar av 01092014
Høring: Utvisning av særreaksjondømte utlendinger

Høringssvar av 18092014
Høring: Forslag til lov om iverksetting av straffeloven av 2005 mv.

Høringssvar av 101013 fra DRK
Høring: Endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Høringssvar av 161013 fra SRF
Høring: Endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Høringssvar av 270912
Høring: Høring av utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon

Høringssvar av 210512
Høring: Høring 2011:11 Når døden tjener livet

Høringssvar av 240412
Høring: Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Høringssvar av 210312
Høring: Forslag til endringer i psykisk helsevernloven. Særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

Høringssvar av 300112
Høring: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringssvar av 100311
Høring: Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol

Høringssvar av 070311
Høring: Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høringssvar av 310111
Høring: Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet

Høringssvar av 180111
Høring: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar av 070111
Høring: Stoltenberg-utvalget: Rapport om narkotika

Høringssvar av 151210
Høring: Forslag til ny samleforskrift om psykisk helsevern

Høringssvar av 221110
Høring: Forslag til ny narkotikaforskrift

Høringssvar av 011110
Høring: NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004-2009

Høringssvar av 140910
Høring: Forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald - Forslag til forskrift om pliktig fråhald for helsepersonell

Høringssvar av 100609
Høring: Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol - Forslag til endringer i vegtrafikkloven

Høringssvar av 300309
Høring: Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring

Høringssvar av 021008
Høring: NOU 2007:7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Høringssvar av 260808
Høring: Obligatorisk tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten der barn i alderen 0 til 3 år dør plutselig og uventet.

Høringssvar av 200608
Høring: NOU 2008:4 "Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever handling"

Høringssvar av 050307
Høring: Forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64

Høringssvar av 241106
Høring: Rapport til politidirektøren fra DNA-prosjektet

Høringssvar av 121006
Høring: Varsom, nøyaktig og objektiv. Utredning fra arbeidsgruppen ledet av Hans Petter Graver.

Høringssvar av 290806
Høring: NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker

Høringssvar av 310506
Høring: NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Årsmeldinger

Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2021
Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2020

Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2019

Årsmelding for Den rettsmedisinske kommisjon 2022

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevene tar Den rettsmedisinske kommisjon opp problemstillinger innen ulike rettsmedisinske fagfelt.

Nyhetsbrevene er ment å gi de ulike aktørene i straffesakskjeden kommisjonens syn på ulike tendenser og problemstillinger innen rettsmedisinske fag.

Se arkiv for nyhetsbrev.