Hopp til hovedinnhold

Bostyrerforsikringen

Konkursrådet sendte 6. juli 2004 et notat på høring vedrørende forsikringsavtalen som i dag tegnes mellom de fleste tingretter/skifteretter og IF Skadeforsikring. Konkursrådet mener at avtalen på flere punkter er utilfredsstillende, og har på bakgrunn av de inkomne høringsuttalelsene sendt et brev til Domstoladministrasjonen med anmodning om at Domstoladministrasjonen fremforhandler endrede vilkår med IF.

Konkursrådets brev har slik ordlyd: Konkursrådet sendte 6. juli 2004 på høring et problemnotat knyttet til forsikringsavtalen, såkalt ”Kombinert bostyrerforsikring”, som i dag tegnes mellom de fleste tingretter og If Skadeforsikring. Konkursrådet tar hovedsakelig opp to ulike problemstillinger i høringsbrevet. For det første omfatter ikke dagens forsikringsvilkår den situasjonen at bostyrer kan pådra seg ansvar overfor tredjemann. Dette gjelder både tilfellet der boet går til sak mot tredjemann og taper med omkostninger og der bostyrer ikke i tilstrekkelig grad har sikret eventuelle skadevoldende aktiva som inngår i boet.

For det annet avgjøres hvilket beløp som utbetales etter dagens forsikringsordning av hvilken dekning som gjelder på konstateringstidspunktet og ikke skadetidspunktet. Som følge av at forsikringsdekningen nedskrives, kan forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet fravike vesentlig fra det som gjelder på skadetidspunktet. Denne regelen er ikke nedfelt i avtalen, men praktiseres uten hjemmel av forsikringsselskapet. Konkursrådet mener at ovennevnte utgjør klare mangler ved dagens forsikringsordning, og er egnet til å medføre uforsvarlige utslag. Det er ikke avgjørende at ordlyden i dagens forsikringsvilkår tilfredsstiller minimumsvilkårene i Justisdepartementets typegodkjente forsikringsavtale, jf. Justisdepartementets rundskriv G-143/85. For en nærmere presisering av de to problemstillingene vises til høringsbrevet.

Konkursrådets høringsbrev ble sendt til Oslo Skifterett og byskriverembete, Domstoladministrasjonen, If Skadeforsikring og Den Norske Advokatforening. Domstoladministrasjonen videresendte høringsuttalelsen til utvalgte tingretter for direkte tilbakemelding til Konkursrådet. Konkursrådet har mottatt tilbakemelding fra de fleste høringsinstansene, som i det vesentlige er enige med Konkursrådet når det gjelder de problemer som er illustrert i høringsbrevet. IF Skadeforsikring har 29. september d.å. avgitt høringsuttalelse hvor det fremgår at selskapet i det vesentlige kan støtte en endring i vilkårene dersom forsikringspremien forhøyes.Konkursrådet stiller seg spørrende til om det, slik som skissert av IF, skal være nødvendig med en betydelig premieøkning dersom skadetidspunktet og ikke konstateringstidspunktet legges til grunn for dekningen. Kopi av de inkomne høringsuttalelsene følger vedlagt. Konkursrådet påpeker viktigheten av en velfungerende og balansert forsikringsavtale.

Vi viser videre til at bostyrerforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning som er av stor praktisk betydning i mange boer. Fremforhandlingen av avtalen bør derfor ikke være overlatt til den enkelte domstol. Konkursrådet ser det som naturlig at Domstoladministrasjonen tar initiativ til en endring av dagens ordning med at forsikringen tegnes av de enkelte domstoler, og i den forbindelse har i minne de problemstillinger Konkursrådet har fått gehør for i høringsuttalelsene. Vi ønsker svært gjerne en tilbakemelding på hva Domstoladministrasjonen vil foreta seg i saken. Med vennlig hilsen Anne Pauline Jensen avdelingsdirektør Jan Eivind Norheim førstekonsulent Kopi: Den Norske Advokatforening v/Merete Smith, ref. #21036v1