Hopp til hovedinnhold

Forslag til ny lov om akvakultur adgang til pantsettelse av oppdrettstillatelser

Fiskeri - og kystdepartementet har fremmet et forslag til ny lov om akvakultur som skal erstatte lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk og skalldyr m.v. (oppdrettsloven) og lov av 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite (havbeiteloven). Lovforslaget er sendt ut til berørte instanser med høringsfrist 24. januar 2005 og inneholder bla. forslag om adgang til å pantsette oppdrettstillatelser. Det er pr. i dag adgang til å pantsette havbeitetillatelser, jf. havbeiteloven § 8 annet ledd, men ikke oppdrettstillatelser.

Departementet foreslår en generell adgang til å pantsette akvakulturtillatelser. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å bidra til bedret kapitaltilgang til akvakulturnæringen. Det forslås at panteretten gis rettsvern ved registrering i et akvakulturregister som skal være en videreføring av dagens havbruksregister. Den foreslåtte pantsettelsesadgangen vil ikke medføre begrensninger på myndighetenes adgang til å trekke tilbake tillatelsen eller iverksette andre sanksjoner, slik at panthaver ikke vil stå i noen bedre situasjon enn den opprinnelige innehaveren av tillatelsen. Forslaget innebærer en adgang til pantsettelse uavhengig av om pantet stiftes gjennom avtale eller utlegg. Det er dessuten foreslått at staten skal ha første prioritets legalpant i tillatelsen for krav som knytter seg til tillatelsen etter bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Les hele høringssaken på Fiskeri- og kystdepartementets hjemmesider.