Hopp til hovedinnhold

Høring vedrørende utvidet lønnsgaranti

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i dekningsloven ut på høring. Det foreslås å utvide dagens lønnsgarantiordning til også å gjelde for daglig leder og styremedlemmer. Endringsforslaget skyldes en implementering av endringsdirektiv 2002/74/EC om vern av arbeidstakere ved arbeidsgivers insolvens.

I forbindelse med implementering av endringsdirektivet finner departementet det nødvendig å gjøre enkelte endringer i dagens regelverk. De foreslåtte endringene går ut på at arbeidstaker som har vært daglig leder, styremedlem eller tillitsmann i sammenslutning eller stiftelse skal omfattes av dagens lønnsgarantidekning.

Det nåværende insolvensdirektiv gir medlemsstatene anledning til å utelukke krav fra arbeidstakere på grunn av arbeidsavtalens eller ansettelsesforholdets spesielle karakter. Dagens norske regelverk unntar fra lønnsgarantidekning arbeidstaker som har vært daglig leder, styremedlem, tillitsmann eller har hatt en eierandel på mer enn 20 %.

Dekning kan likevel gis dersom det godtgjøres at personene ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften. Dette fører i utgangspunktet til at denne personkretsen er unntatt fra dekning, og kun i unntakstilfeller er søknadene blitt innvilget. I endringsdirektivet er bestemmelsen som Norge har bygget sine unntak på fjernet. Endringsdirektivet åpner kun for å unnta fra dekning arbeidstakere som, alene eller sammen med nære slektninger, var eier av en vesentlig del av virksomheten og samtidig hadde en vesentlig innflytelse på driften. Departementet foreslår at dekningsloven § 9-3 første ledd nr. 1 første og annet ledd skal lyde:

Fordring på lønn eller annet arbeidsvederlag i skyldnerens tjeneste, unntatt vederlag til arbeidstaker som har hatt eierandeler i virksomheten på minst 20 prosent. Unntaket omfatter vederlag som er opptjent mens arbeidstakeren var i en slik posisjon. Vederlaget kan likevel gis fortrinnsrett dersom arbeidstakeren sannsynliggjør at han/hun ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften i virksomheten.

Som følge av dette foreslås det også en mindre endring i § 9-3 første ledd nr. 2, første punktum. Departementet antar at en slik endring vil forenkle saksbehandlingen, og føre til en nedgang i antall klagesaker. Endringen vil trolig også medføre en betydelig økning av lønnsgarantiens utbetalinger. Høringsfristen er satt til fredag 13. mai 2005. Konkursrådet vurderer høringsforslaget, og en uttalelse vil snart foreligge.