Hopp til hovedinnhold

Høringsnotat om konkurskarantene

Høringsnotat vedrørende endringer i reglene om konkurskarantene er sendt ut, og høringsfristen er satt til 4. april 2005. I høringsnotatet gjennomgår justisdepartementet gjeldende rett, samt drøfter en del spørsmål knyttet til karanteneinstituttet. Som grunnlag for en revisjon av regleverket henvises det blant annet til Konkursrådets uttalelse nr 44 vedtatt mars 2003 , hvor det ble anmodet om at karantenereglene burde gjennomgås. I høringsnotatet drøftes forslag om lovendringer med sikte på å forbedre saksbehandlingsreglene i karantenesaker. Departementet reiser også spørsmål om det er behov for endringer i de materielle reglene om vilkår for konkurskarantene. Les hele høringsnotatet her.