Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 10 - Om forslag til endringer i lov av 6. juni 1980 nr 21 om handelsvirksomhet (handelsloven)

Vedtatt av Konkursrådet 26. januar 1998

Konkursrådet mottok i oktober 1997 et høringsbrev fra Nærings- og Handels-departementet, med forslag til endringer i handelsloven. Det ble her foreslått å oppheve lovens kapittel 2 "Vilkår for handelsrett" og å regulere adgangen til å drive handelsvirksomhet mens man er under konkursbehandling i konkursloven. Konkursrådet uttalte i denne anledning:

Bestemmelsene i handelsloven begrenser handelsretten, mens konkursloven begrenser retten til å drive næringsvirksomhet. Konkurskarantene er ingen automatisk følge av konkurs, men blir bare ilagt dersom tingretten finner at det foreligger grunn til det i det enkelte tilfellet. Konkurskarantene hindrer heller ikke skyldneren i å drive nærings-virksomhet gjennom enkeltmannsforetak eller i ansvarlig selskap.

Etter Konkursrådets oppfatning motvirker neppe de gjeldende bestemmelsene i handelsloven uønsket handelsvirksomhet eller økonomisk kriminalitet. Det er også vanskelig å se noen grunn til å ha særbestemmelser av denne type som bare gjelder for handelsnæringen. Konkursrådet har derfor ikke innvendinger mot at man opphever reglene om adgangen til å drive handel mens man er under konkursbehandling, i handelsloven. Konkursrådet finner det heller ikke hensiktsmessig at disse særbestemmelsene videreføres i konkursloven.