Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 11 - Opplysninger til bobestyrer fra Konkursregisteret

Vedtatt av Konkursrådet 6. mars 1998.

I juni 1997 mottok Konkursrådet en henvendelse fra en advokat vedrørende Konkursregisterets praksis når det gjaldt opplysninger om personlig skyldners rolle i andre selskaper på konkursåpningstidspunktet.

Det følger av konkursregisterforskriften § 6, jf 3 nr 5 (forskrift 23.08.93 nr 824) at bobestyrer automatisk og kostnadsfritt skal få tilsendt opplysninger om daglig leder og styreformannen i foretaket har lederansvar eller styreverv i andre foretak på konkursåpningstidspunktet.

Av henvendelsen som Konkursrådet mottok fremgikk det at Konkursregisteret praktiserte bestemmelsen slik at disse opplysningene kun automatisk ble oversendt bobestyrer når skyldneren var et foretak. I en personlig konkurs ble disse opplysningene ikke oversendt til bobestyrer. Bobestyrer var således henvist til å bestille utskrift fra rolleregisteret og betale gebyr for utskriften dersom det forelå indikasjoner om at skyldneren var daglig leder eller hadde styreverv i andre foretak.

Justisdepartementet tok saken opp med Konkursregisteret, som var av den oppfatning at konkursregisterforskriften ikke ga hjemmel for å gi disse opplysningene til bobestyrer i en personlig konkurs. Departementet var enig i at ordlyden i forskriften kunne synes noe uklar, men var likevel av den oppfatning at Konkursregistrets praksis ikke var i samsvar med intensjonen bak forskriftene. I brev av 16.07.97 til departementet meddelte Konkursregisteret at man ville legge om praksis med den følge at bobestyrer i en personlig konkurs automatisk vil få tilsendt opplysninger om skyldnerens rolle i andre selskaper på konkursåpningstidspunktet.

Konkursrådet har fra en annen advokat fått tilsendt en kopi av en henvendelse til Foretaksregisteret, hvor det pekes på at opplysninger om tidligere konkursbehandling ikke fremgår av de "Foretaksopplysninger ved konkurs" som sendes bobestyrer i de tilfeller hvor bl.a. styreformannen har roller i andre foretak. Disse opplysningene har meget stor betydning for bobestyrers arbeid. Konkursrådet har vært i kontakt med Brønnøysundregistrene som opplyser at man der har lagt om praksis, slik at bobestyrer nå også får tilsendt denne type informasjon.

Konkursrådet mener det er viktig at bobestyrer uoppfordret får så fullstendige opplysninger som mulig fra Konkursregisteret og de øvrige registre i Brønnøysund. Opplysninger fra andre konkursbo hvor de samme personer er involvert vil alltid være av interesse, bl.a. når man skal vurdere om konkurskarantene bør ilegges. Konkursrådet finner på denne bakgrunn den måte det er opplyst at regelverket nå vil bli praktisert på tilfredsstillende.