Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 12 - Konkursboers plikter overfor fylkesskattekontorene

Vedtatt av Konkursrådet 27. mars 1998.

Konkursrådet har fra en advokat som har lang erfaring med konkursbobehandling mottatt en anmodning om å se nærmere på konkursboers plikter overfor fylkesskattekontorene.

Henvendelsen gjelder bla konkursboets plikt til å sende inn terminoppgaver. I flg skriv fra et fylkesskattekontor kan ikke konkursbo søke om oppgavefritak og ved konkret henvendelse har boet blitt nektet oppgavefritak under henvisning til dagens regelverk. Advokaten ber Konkursrådet ta dette opp med Skattedirektoratet slik at konkursbo kan slippe å sende terminoppgaver for de terminene det ikke er omsetning.

I svært mange konkursbo vil det ved konkursåpningen ikke finnes eiendeler som kan realiseres. Boet vil således ikke ha omsetning. Dersom eiendeler foreligger ved konkursåpningen vil disse i de aller fleste konkursbo bli realisert tidlig i bobehandlingen mens selve bobehandlingen kan pågå i flere måneder. Merverdiavgiftsloven er praktisert slik at boet ikke kan slettes i avgiftsmantallet før bobehandlingen er avsluttet. Dette medfører at bobestyrer kan bli pålagt et betydelig arbeid med å sende inn 0-oppgaver.

Konkursrådet er kjent med at reglene om registrering, oppgavefritak og sletting av konkursbo blir behandlet ulikt ved de forskjellige fylkesskattekontor. Enkelte kontor krever at konkursboet skal registreres i alle tilfelle dersom konkursdebitor var registrert mens andre kontor bare krever at konkursboet registreres dersom det vil få avgiftspliktig omsetning. Søknader om oppgavefritak og når konkursboet skal slettes fra avgiftsmantallet blir også behandlet forskjellig.

Etter Konkursrådets oppfatning bør det ikke være noen plikt for konkursboet å la seg registrere i avgiftsmantallet dersom det på konkursåpningstidspunktet viser seg at boet ikke vil få avgiftspliktig omsetning. Dersom konkursboet er blitt registrert mener rådet at boet må kunne gis oppgavefritak i de terminer hvor det ikke har vært omsetning. Videre må boet kunne slettes fra avgiftsmanntallet før boet er avsluttet dersom det er klart at det ikke vil få ytterligere avgiftspliktig omsetning.

For at avgiftsplikten skal bli minst mulig kostnadskrevende og byrdefull for konkursboene anbefaler vi at regelverket vedrørende registrering, oppgavefritak og sletting av konkursbo blir praktisert som nevnt ovenfor.