Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 14 - Offentlig representasjon i kreditorutvalg

Vedtatt av Konkursrådet 27. mars 1998.

Konkursloven har ikke krav til at det oppnevnes kreditorutvalg i konkursbo som i den gamle loven § 141. Tingretten kan når det foreliggersærlige grunner for det, oppnevne kreditorutvalgt jf konkursloven § 77. Dette skal vurderes på åpningsmøtet. Konkursrådet mener det er nødvendig at noen kontrollerer bobestyrerens arbeide og regnskaper. Tingretten bør derfor bruke den mulighet som ligger i konkursloven § 77 med oppnevnelse av kreditorutvalg allerede når kjennelsen om åpning foreligger. Dersom boets størrelse eller vanskelighetsgrad eller forholdene for øvrig tilsier det, skal tingretten oppnevne et kreditorutvalg, jf konkursloven § 83 første ledd.

1.

Konkursrådet har mottatt en henvendelse fra et sorenskriverembete vedrørende skattefogdens manglende deltagelse i kreditorutvalg i boer uten aktiva, der skattefogden er en sentral kreditor.

Etter dagens regler må det alltid være et kreditorutvalg, jf konkurslovens hovedregler og § 141. Dette er behandlet i Konkursråd nr. 5 - juni 1996 pkt. 7.10. Også realitetene tilsier dette; noen skal kontrollere bobestyrers arbeide og regnskaper.

Konkursrådet er kjent med at enkelte skattefogder, skatteoppkrevere og deres ansatte er mindre interessert i å sitte i kreditorutvalg. Vervet er personlig, og dette innebærer at arbeidsgiveransvaret ikke får anvendelse for arbeidstaker ved vedkommendes rolle i kreditorutvalget. Vervet kan dermed få økonomiske konsekvenser for kreditorutvalgsmedlemmet.

Det er under etablering et tilbud om en forsikringsordning som vil dekke dette ansvaret, og Konkursrådet viser til sin uttalelse nr.13 om dette.

2.

Offentlige etater bør stille sin kompetanse til rådighet for boet, f eks gjennom kreditorutvalget, særlig i forhold til prioriterte saker, jfr. Konkursråd nr. 3 - august 1995 nr. III, bokstav C, pkt. 9.

Man bør alltid, med mindre bobehandlingen blir innstilt i første skiftesamling, ha et rimelig godt kvalifisert bostyremedlem som ikke koster for meget.

Skatte- og avgiftsmyndigheter vil ofte sitte inne med betydelig bakgrunnsmateriale og den fagkunnskapen som trengs. Etter Konkursrådets oppfatning er det svært uheldig at disse ikke er representert i kreditorutvalget i boer der de er sentrale kreditorer. Resultatet dersom skattefogd eller kemner ikke vil stille til kreditorutvalget, er jevnlig at kreditorutvalg ikke oppnevnes overhodet.

Konkursrådet vil på denne bakgrunn oppfordre skatte- og avgiftsmyndigheter om å tilby bostyremedlemmer dersom det er behov for dette. Er det lite midler i boene, bør dette kunne gjøres uten ekstra betaling eller mot en symbolsk kompensasjon.

Konkursrådet vil også påpeke viktigheten av at det oppnevnes midlertidig kreditorutvalg i tilfeller der boet har verdier av betydning eller driver virksomhet ved konkursåpningen. Dette har sin bakgrunn i at det ofte er like etter boåpning at de viktigste beslutningene treffes i boet.