Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 16 - Registering i konkursregisteret

Vedtatt av Konkursrådet 27. mars 1998.

REGISTERING I KONKURSREGISTERET - "HYLLESELSKAPER" OG FRATRÅDTE STYREMEDLEMMER

Konkursrådet har mottatt en henvendelse fra en advokat som har tatt opp problemet med at stifterene av såkalte "hylleselskaper" automatisk blir registrert i Konkursregisteret hvis selskapet senere går konkurs. Det er også reist spørsmål om registrering av fratrådte styremedlemmer i Konkursregisteret er uheldig.

Bakgrunnen for det første spørsmålet er at Foretaksregisteret tidligere hadde svært lang saksbehandlingstid for nyregistrering av selskaper. Det var derfor praktisk å ha ferdigregistrerte selskaper liggende på "hylla". Etter forskrift om Konkursregisteret § 3 nr. 6 blir stifterene av aksjeselskap registrert i Konkursregisteret hvis det åpnes konkurs i selskapet innen fem år. Stifterene av "hylleselskaper" blir dermed registrert i Konkursregisteret uten å ha hatt noen befatning med selskapets virksomhet. Det er anført at advokater som praktiserer på denne måten kan bli uthengt som konkursryttere i pressen.

Konkursrådet forstår hensynet bak denne bestemmelsen i forskriften slik at det skal være lettere å holde oversikt over gjengangere i konkurser. Konkursregisteret er et viktig redskap i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Det er derfor nødvendig at flest mulig opplysninger blir registrert.

I mange tilfelle vil det være av verdi å vite hvem som har stiftet et aksjeselskap. En individuell vurdering av om disse opplysningene skal med i registeret eller ikke vil medføre et betydelig merarbeid. Det er i dag ikke lenger det samme behov som tidligere for "hylleselskaper". Saksbehandlingstiden for nyregistrering i Foretaksregisteret er for tiden ca. to uker. Problemet burde derfor ikke være særlig utbredt. Etter Konkursrådets oppfatning er fordelene ved registrering av disse opplysningene større enn ulempene det måtte medføre for enkelte.

Når det gjelder fratrådte styremedlemmer, blir de registrert i Konkursregisteret dersom konkurs blir åpnet innen to år etter fratredelsen jfr. forskriftene § 3 nr. 4. I henvendelsen til Konkursrådet hevdes det at dette kan føre til at velkvalifiserte kandidater ikke ønsker å påta seg styreverv for selskaper i vanskeligheter.

Konkursrådet ser dette som nødvendige opplysninger for at Konkursregisteret skal fungere etter formålet, og påpeker at dato for fratredelse som styremedlem også er registrert. Videre vil vi peke på at ikke alle opplysninger i Konkursregisteret er offentlig tilgjengelig, jfr. forskriftens § 10 hvor det fremgår bl.a at opplysninger om styremedlemmer ikke vil bli oppgitt til andre enn bobestyrer og offentlig myndighet.

Justisdepartementet har i to evalueringer av Konkursregisteret vurdert om registrering gjør det vanskelig å skaffe kvalifiserte styremedlemmer. Det har ikke kommet frem opplysninger som tyder på at dette er tilfellet.

Konkursrådet vil fremheve at det ikke er ment å være inkriminerende å være registrert i Konkursregisteret.