Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 25 - Betaling for bobestyrers og borevisors bistand til politiet

Vedtatt av Konkursrådet 14. juni 2000.

Konkursloven fikk en ny § 122a ved lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2000.

Kkl § 122a annet ledd pålegger bobestyreren plikt til på begjæring å bistå påtalemyndigheten med å fremskaffe opplysninger og dokumenter som tilhører boet til bruk i etterforskningen av forhold som nevnt i kkl § 120 første ledd nr 5. En tilsvarende forpliktelse påhviler borevisor, jf kkl § 122a tredje ledd.

I følge forarbeidene tar bestemmelsen sikte på å "legge til rette for et mer rutinemessig og nært samarbeid mellom påtalemyndigheten og boet i tilfeller hvor det foreligger mistanke om straffbare forhold". Etter Konkursrådets oppfatning vil en fornuftig bruk av bistandsplikten kunne medføre bedre total ressursutnyttelse fra det offentliges side, i forhold til behandlingen av straffbare forhold i forbindelse med konkurs.

I den utstrekning den bistand som ytes må anses å ligge utenfor boets ordinære bobehandling, har bobestyreren krav på særskilt godtgjørelse av det rekvirerende organ, jf kkl § 122a annet ledd siste punktum. For at ordningen skal bli benyttet, må politiet ha midler til å betale for bistanden. Dette gjør det nødvendig å sette av midler i politiets budsjett. Det kan skje både ved omprioriteringer innenfor eksisterende budsjettmidler og ved tilførsel av friske midler.

Konkursrådet foreslår i tillegg for at Justisdepartementet bruker noe av midlene som er bevilget til den særskilte garantiordning for økonomisk kriminalitet, jf. rundskriv G-88/91, til dette. Det er viktig å få kartlagt hvilken effekt den utvidete bistandsplikten vil kunne få for økonomiske straffesaker.

Konkursrådet understreker likevel at det i utgangspunktet er politiet selv som skal betale for bistand fra boet. Bruk av bobestyrer eller borevisor vil kunne medføre betydelige besparelser i forhold til det arbeid som politiet ellers selv vil måtte utføre. Økte utgifter til bistand vil således kunne medføre lavere totale kostnader for politiet og en mer rasjonell ressursbruk for samfunnet som helhet.

Konkursrådet foreslår at Justisdepartementet som en prøveordning, bruker midler fra garantiordningen til å gi bistand i noen boer.

Justisdepartementets garantiordning administreres av tingrettene. Konkursrådet er klar over at det er prinsipielle innvendinger mot at en dommer skal avgjøre at påtalemyndigheten skal få bistand. Søknader om bruk av midler fra garantiordningen til slike formål bør derfor rettes til og avgjøres av Justisdepartementet.