Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 27 - Endringer i arbeidsmiljøloven

Vedtatt av Konkursrådet 1. september 2000

Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 5. juni 2000 med vedlegg. Konkursrådet er ikke oppført som høringsinstans, men ønsker likevel å avgi en høringsuttalelse ettersom deler av saken ligger innenfor rådets mandat.

Konkursrådet er enig i at overdragelse av virksomhet fra et konkursbo etter gjeldende rett ikke er omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. XII A. Konkursrådet støtter departementets oppfatning om at det ikke kreves lovendring på dette punktet.

Konkursrådet har ingen vesentlige motforestillinger mot at konkursunntaket ikke skal gjelde for gjeldsforhandlinger.

Konkursrådet støtter videre departementets forslag til endring av arbeidsmiljøloven §§ 73 A, B, D og E.

Konkursrådet mener det vil være en fordel om spørsmålene om reservasjonsrett og valgrett blir regulert. Dersom arbeidstakere gis valgrett, mener Konkursrådet at det bør gjøres unntak for overdragelse fra en arbeidsgiver som er insolvent, eventuelt også fra en som er under gjeldsforhandling. Dersom arbeidstakerne kan velge å holde seg til en insolvent arbeidsgiver i oppsigelsestiden, vil det gå på bekostning av de andre kreditorene.