Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 29 - Sluttmelding til Konkursregisteret

Vedtatt av Konkursrådet 6.desember 2000

Ved lov 3. september 1999 nr 72 (i kraft 1. januar 2000) ble det gjort betydelige endringer i konkursloven. Dette har medført enkelte uklarheter og problemer i rutinene for meldinger til Konkursregisteret og sluttføring av boene der.

Sluttmelding til konkursregisteret går nå elektronisk.

UTLODNINGSBOENE
Konkursloven §128 ble endret slik at det er bobestyreren som skal foreta sluttutlodning, ikke en. tingretten er heller ikke blant dem som skal ha tilsendt utlodningen, jf konkursloven § 128, fjerde ledd. Det ble imidlertid ikke gjort tilsvarende endringer i konkursloven § 138, første ledd første punktum, som pålegger tingretten å sørge for anmerkning av endelig avsluttet konkurs i Konkursregisteret, og konkursregisterforskriften § 5, annet ledd som pålegger tingretten å sende Konkursregisteret melding om at bobehandlingen er avsluttet.

Det følger av konkursloven § 137 at bobehandlingen er endelig avsluttet når sluttutlodning har blitt rettskraftig. Når dette er tilfelle, skal tingretten etter § 138, første ledd sørge for anmerkning om dette i Konkursregisteret. Det fremgår av forskrift til Konkursregisteret § 5, annet ledd at dette skal gjøres ved at tingretten snarest mulig oversender avsluttende utlodning. I praksis har denne ofte vært oversendt og registrert før den har blitt rettskraftig.

Mye av hensikten med lovendringene i 1999 var å forenkle bobehandlingen og avlaste tingretten for unødvendige oppgaver, som domstolene ikke lenger har bemanning for å utføre. Ved en inkurie har en oversett at konkursloven § 138, første ledd og forskrift til Konkursregisteret også skulle ha vært endret for å oppnå dette formålet. Konkursrådet anbefaler derfor en endring av loven og forskriften for å rette opp denne feilen. Endringen bør bestå i at meldingsplikten til Konkursregisteret overføres til bobestyreren.

Det kan imidlertid ta tid før slike endringer kan skje. Dette bør imidlertid ikke føre til merarbeid og lite hensiktsmessige løsninger for tingrettene. Det vesentligste må være å etablere hensiktsmessige rutiner som sikrer korrekt informasjon til registrene.

Konkursloven § 138 første ledd pålegger tingretten å sørge for at avslutningen anmerkes i Konkursregisteret. Tingretten behøver imidlertid ikke selv sende inn det som skal anmerkes. Innsendelse av utlodninger eller annet registreringsgrunnlag må kunne overlates bobestyreren. Tingretten må i så fall innarbeide skikkelige rutiner og påse at bobestyrerne følger opp dette.

Konkursrådet anbefaler at det overlates til bobestyrerne å sende utlodninger / underretninger om utlodning til Konkursregisteret. Det må i så fall gis tydelig beskjed om at dette skal gjøres av bobestyreren, og beskjeden kan inntas som en standard påtegning i den beslutningen hvor boet opptas til slutning, jf konkursloven § 128, første ledd. Konkursrådet vil om kort tid revidere sine maler i samsvar med dette. Inntil forskrift om konkursregisteret § 5, annet ledd kan bli endret, bør en av praktiske hensyn se bort fra bestemmelsen for så vidt angår utlodningsbo.

Det mest hensiktsmessige er at bobestyreren sender meldingen til Konkursregisteret samtidig som dokumentasjon for utbetaling sendes tingretten i henhold til konkursloven § 132, tredje ledd. På dette tidspunktet vil utlodningen være rettskraftig, jf konkursloven § 137.

For kontrollens skyld bør det kreves at bobestyreren ved innsendelsen av dokumentasjon til tingretten bekrefter at Konkursregisteret er underrettet om avslutningen.

ANDRE BOAVSLUTNINGER
I alle tilfeller hvor tingretten foretar avslutningen ved en kjennelse etter konkursloven §§ 125, 135 og 136, er det mest naturlig at tingretten selv sender kjennelsen til Konkursregisteret. Her har tingrettene selv hånd om det avsluttende arbeidet, og det representerer da ikke mye merarbeid å oversende en kopi til Konkursregisteret. På dette området kan forskrift om konkursregisteret § 5, annet ledd fortsatt anvendes. Av praktiske hensyn bør oversendelse skje samtidig som kjennelsen blir avsagt, uten at en avventer at den skal bli rettskraftig. Skulle disse avsluttende kjennelsene unntaksvis bli påkjært, vil det være en beskjeden oppgave for retten å underrette Konkursregisteret om det.

ELDRE BOER
I alle boer hvor saken kom inn til skifteretten før 1. januar 2000, må de tidligere rutinene for innsendelse til registrering og kunngjøring følges. Dette innebærer at tingretten må sende inn rettsboken for utlodningen til Konkursregisteret.